Babić Stjepan, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti
Babić Stjepan

Datum rođenja:

 • 29.11.1925

Mjesto rođenja:

 • Oriovac

Datum smrti:

 • 27.8.2021.

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Babić Stjepan, akademik

Preminuli članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1975. – 1991.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (24.07.1991. – 27.8.2021.)
 • izvanredni član – Razred za filološke znanosti (11.03.1986. – 24.07.1991.)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (07.06.1977. – 11.03.1986.)

 

Životopis

Stjepan Babić, jezikoslovac, rođen u Oriovcu, 29. 11. 1925. Osnovnu školu završio u Oriovcu, a gimnaziju pohađao u Sl. Brodu, Osijeku i Zagrebu, gdje je maturirao 1947. Pošto je dvije godini bio činovnik, 1949. upisao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu VIII. grupu predmeta: Narodni jezik i književnost (A), Ruski jezik i književnost (B), Njemački jezik (C). 1955. diplomirao je i odmah postao asistent na istome fakultetu, na katedri za hrvatski jezik i književnost. Disertaciju Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku obranio je 1962. na istom fakultetu i 1963. postaje docent, 1970. izvanredni, a 1975. redoviti profesor što ostaje do umirovljenja 1991. Od 1977. član je suradnik HAZU, od 1986. izvanredni, a od 1991. redoviti član. Urednik je Jezika od 1963., a od 1970. je glavni i odgovorni urednik. Član je Glavnoga odbora MH, a od 1989.-1992. bio je i potpredsjednik. Član je Hrvatskoga filološkoga društva i njegova Predsjedništva. Od 1993. do1997. bio je zastupnik Županijskoga doma Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji. Sudjelovao je s referatima na znastvenim skupovima i slavističkim kongresima u zemlji i inozemstvu. Bavi su prvenstveno problematikom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, posebno tvorbe riječi. S tih je područja do 1998. objavio osam knjiga, a u domaćim i stranim časopisima preko 800 članaka, od toga preko 100 znanstvenih, a ukupno ima već preko 1 000 bibliografskih jedinica. U svome jezikoslovnome radu nastoji pronaći sustav, a u njemu mjesto svake jezične jedinice o kojoj raspravlja. Zaključke donosi na temelju veoma opsežne jezične dokumentacije koju je skupio. U suradnji sa S. Težakom objavio je pod raznim naslovima u 12 izdanja (jedno u Londonu) pregled hrvatske gramatike (1966–96), a zajedno s B. Finkom i M. Mogušem napisao je Hrvatski pravopis, koji je od 1972. do 2004. izašao u 8 izdanja (prvo od njih u Londonu).

Nagrade i odličja:

 1. Jubilarna plaketa Školske knjige, povodom 20. obljetnice poduzeća Zagreb, 1970.
 2. Zlatna značka Školske knjige, Zagreb, 1990.
 3. Nagrada Bartola Kašića za značajnu znanstvenu djelatnost  oblasti društveno-humanističkih znanosti u području proučavanja hrvatskog književnog jezika, Zagreb, 1991.
 4. Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanost, Zagreb, 1995.
 5. Spomenica Domovinskoga rata za dugi djelatni način, Zagreb, 1995.
 6. Spomenica domovinske zahvalnostiza časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Zagreb, 1995.
 7. Red Ante Starčevića, Zagreb, 1996.
 8. Državna nagrada za životno djelo, 2004.

 

Bibliografija

Stručni i znanstveni članci

LINGVISTIČKI

NAPOMENE

Broj članka tiskan kosim debelim brojkama označuje znanstveni članak.

  • J = Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,
  • Vj. = Vjesnik, novine,
  • (HJE) znači da se članak nalazi i u knjizi Hrvatska jezikoslovna čitanka,
  • (HJD) isto za knjigu Hrvatski jučer i danas ,
  • HS = Hrvatsko slovo,
  • NBL = Novi Brodski list

Kad iz naslova nije vidljiv sadržaj članka, dodan je iza bibliografske jedinice veoma kratak komentar.

1952.

1. Dugo očekivana knjiga, Studentski list, 4. 6. l952, Zagreb. ( Prikaz gramatike BHŽ)
2. Nekoliko riječi o “Gramatici”, Vj., l. 8. l952 (5), Zagreb. (Prikaz gramatike BHŽ)
3. O pisanju stranih vlastitih imena, Vj., 26. 8. l952, Zagreb.

1954.

4. Deklinacija slavenskih imena s nepostojanim e, J, III, 1954. (6-10), Zagrreb.
5. Misao i fraze, J, III, 1954., Zagreb. U HJE O nivou ispod razine
6. Bez pretjerivanja, Globus, 27. 11. 1954. (3), Zagreb. (O tuđicama)

1955.

7. Treća godina časopisa Jezik, Narodni list 1. 4. 1955., Zagreb.
8. Smještaj enklitike u rečenici, Bilten Borbe, br. 9, 1955 (1-2), Beograd.

1956.

9. Neka pitanja u vezi s imenicama na -ost, J, IV, 1956 (145-148), Zagreb.
10. Aktualan ili aktučlan, J, V, 1956 (61-62), Zagreb. (HJE)

1957.

11. Umoran je naš publicistički stil, Literatura, 1, l957 (87-91), Zagreb.
12. Tuđicama se udaljujemo od svoga naroda, J, V, l957 (92-95), Zagreb. (HJE)
13. Za zajedničke težnje književnika i filologa, Krugovi, 6, l957 (285-290), Zagreb.

1958.

14. Glasovi u jeziku i umjetničkom djelu, J, VII, 1958 (34-41,65-72), Zagreb.(HJE)

1959.

15. Bibliografija o SP i statističkoj lingvistici, Naše teme, 6, l959 (261-289), Zagreb.

1960.

16. Obogaćivanje učeničkog rječnika, Pedagoški rad, 1-2, l960 (31-39), Zagreb.
17. Elektonsko prevođenje, Borba, 3. 4. l960 ( 9) Beograd-Zagreb.
l8. “Filologija” broj 2, Vj., 26. 5. 1960( 8), Zagreb.
l9. Velik uspjeh naše leksikografije, Matica, 6, 1960 (181-182), Zagreb. ( O AR)
20. (Odgovor K. Trbušiću), Borba, 26. 11. l960, Beograd-Zagreb. (O ko/tko, vjerojatan/vjerovatan, Srem/Srijem, proletarijat/proleterijat, spasti/spasiti, pariški)
21. U Splitu i Zagrebu održan XI. seminar za strane slaviste, Matica , 11, 1960 (340-342), Zagreb.
22. Zarez u novom pravopisu, Školske novine, 16. 12. l960 ( 2), Zagreb.
23. Morfologija, Telegram, 23. 12. 1960 ( 15), Zagreb.

1961.

24. Naša domaća riječ – U čemu je ljepota hrvatskosrpskog jezika, Matica – Iseljenički kalendar, l961 (232-237), Zagreb; J, XI,1964 (117-125),
* Prevedeno na gradiščanskohrvatski i objavljeno u knjizi Konrad Mersich, Velika čitanka, (37-41), Wičn.
* Ivo Zalar, Hrvatska čitanka, 5, 1993. (40-48),
* 199*, Zagreb.
25. Fonetika, Telegram, 27. l. l96l (l5), Zagreb.
26. Prijestolnica se rastavlja od prijestolja, Vjesnik, 16. 2. l961 (2), Zagreb. (HJE)
27. Semantika i semasiologija, Telegram, 23. 6. l961 (l5), Zagreb.
28. Etimologija – povijest riječi, Telegram, 14. 7. l961 (15), Zagreb. (HJE)
29. Razvoj naše slavistike, Vj., 28. 9. l961 (5), Zagreb.
30. U čemu je bogatstvo jezika, 15 dana, l0. 11. 1961 (5), Zagreb (HJE pod naslovom Bogatstvo i balast)
31. Osječajna vrijednost tuđih riječi, 15 dana, 25. 11. l96l (5), Zagreb. (HJE)
32. O ružnim stranim riječima, 15 dana, l0. 12. l961 (5), Zagreb.
33 . Neutralizacija pridjeva u hrvatskom ili srpskom književnom jeziku, J, IX. 1961(46-54), Zagreb. (HJE)

1962.

34. Etimološka jasnoća naših riječi, 15 dana, l5. 1. l962 (5), Zagreb.
35. Stvaralačka sposobnost naših ljudi, l5 dana, l5. 2. 1962 (5), Zagreb.
36. Povezanost jezičnih elemenata, 15 dana, 1. 3. l962 (29), Zagreb.
37. Svježina prenesenih značenja, 15 dana, 15. 4. l962 (29), Zagreb.(HJE)
38. Životnost novih riječi, J, IX, 1962 (ll3-118), Zagreb. (HJE)
39. Počast koja to nije, Zagrebačka panorama, svibanj l962 (6), Zagreb. (Pogrešno napisana ulična ploča F. H. Kiša)
40. Pravopisne posebnosti u novinarskoj praksi, J, IX, 1962 (15O-155), Zagreb. ( U HJE pod naslovom Veliko slovo u novinarskoj praksi)
4l. H. H. Christmann: Strukturelle Sprachwissenschaft , Suvremena lingvistika, 1, l962 (9), Zagreb.
42. Tisuću grešaka (1), 15 dana, 1.12. l962 (33), Zagreb.
43. Tisuću grešaka (2), 15 dana, 15. 12. 1962 (33), Zagreb. 1963.
44. Kad možemo birati – birajmo (tisuća – hiljada), l5 dana, 15. 2. 1963, Zagreb. (HJE)
45. Dvije nepotrebne promjene (1. Izvadak postaje izvod, 2. Sveučilišna knjižnica postaje biblioteka, J, X, 1963 (95-96), Zagreb. (HJE)
46. Učena pučka etimologija, 15 dana, 15. 3. l963 (35), Zagreb. (HJE)
47. Žigosani sufiks -telj, J, X, 1963 (113-116), Zagreb.
48. Lastavac i vrabica, 15 dana, 1. 5. l963 (33), Zagreb. (HJE)
49. Priznanje istaknutom slavisti, Vj., 22. 5. 1963 (5), Zagreb.( O zborniku u čast S. Ivšiću)
50. Pridjevski sufiksi -an i -ani, -en i -eni, J, X, 1963 (137-144), Zagreb.
51 . O odnosu samoglasnika u staroslavenskom i hrvatskosrpskom književnom jeziku, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 5, l963 (l07-115), Zagreb.
52. Priobalni – što je to?, J, XI, l963 (26), Zagreb. (HJE)
53. Pouke o velikom slovu u Sitnicama jezikoslovnim, J, XI, l963 (26-27), Zagreb.
54. Nesporazumi (1), 15 dana, 1.11. l963 (37), Zagreb.
55. Nesporazumi (2), l5 dana, 20. 12. l963 (56), Zagreb.
56. Duljina ili dužina, J, XI, l963 (62-63), Zagreb. (HJE)
57. Enklitika između imena i prezimena, J, XI, l963 (63-64), Zagreb (HJE)

1964.

58. Uklanjanje hrvatsko-srpskih jezičnih razlika, J, XI, l964 (65-71), Zagreb.
* Izvadci u Vijencu, 27. 2. 1997.(40), Zagreb.
59. Miodrag Lalević: Srpskohrvatski u mom džepu, J, XI, l964 (94-96), Zagreb.
60. Još o izvodu i izvatku, J, XI, l964 (126-127), Zagreb. (HJE)
61. Može li se riječju maslac zamijeniti putar?, J, XI, l964 (156-157), Zagreb. (HJE)
62. Pridjevi od imenice nafta, J, XI, l964 (l57-159), Zagreb.
* I u INA-Vjesnik Kombinata nafte i plina.
63. Nepoštovanje službene terminologije, Borba, 7. 7. l964 (6), Beograd-Zagreb. (Skupština općine – općinska skupština)
64 . Jednostavna pravila za pisanje zareza, J, XII, 1964 ( 42-46), Zagreb. (HJE)
65. Kakva je razlika između je li i da li? J, XII, l964 (57)

1965.

66. Centar – svaštar i znak jezičnog siromaštva, J, XII, l965 (93-95), Zagreb. (HJE)
67. Smije li se upotrebljavati zamjenički si?, J, XII, 1965 (118-119), Zagreb. (HJE)
68. Jesu li župni i župski sinonimi?, J,XII, l965 (119-120), Zagreb. (HJE)
69. Lingvistika i logika Ivana Brabeca, J, XII, l965 (151-158), Zagreb. (U HJE pod naslovom O smještaju enklitike)
70. Šire značenje slavističkog kongresa, Vj., 26. 9. l965, Zagreb.
71. Vukov i naš današnji književni jezik, J, XIII, l965 (23-26), Zagreb.

1966.

72 . Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku, Rad JAZU, knj. 344, 1966 (63-256), Zagreb (Doktorska disertacija obranjena 1962.)
73. Sitni prigovori ne umanjuju vrijednost, Vj., l3. 2. 1966 (9), Zagreb. (Prikaz knjige Lj. Jonkea, Književni jezik u teoriji i praksi. Naslov uredništva Vjesnika, u izvorniku: Zapažen uspjeh vrijedne knjige.)
74. Osnova za metodsku obradu glasova e i a, J, XIII, l966 (83-95), Zagreb.
75. “Savremeni srpskohrvatski jezik” M. Stevanovića, J, XIII, l966 (l23-l26), Zagreb.
76. Čitaocima Jezika, J, XIII, l966 (l60), Zagreb.
77. Koristan, ali teško dostupan rječnik, J, XIV, l966 (30-32), Zagreb. (Prikaz rječnika J. Matešića RucklŠufiges Wšrterbuch)
78. O pogrešnoj upotrebi prijedloga nad i kod, J, XIV, l966 (59-61), Zagreb.
79. Lingvisti su jezični savjetnici, Vj., 27. 2. l966 (6), Zagreb.
80. Zvučnik, glasnogovornik i varijante, Vj., 6. 3. l966 (6), Zagreb.
81. Hvalospjev hokejskoj ulaznici, Vj., l3. 3. l966 (6), Zagreb.
82. “Zmešarija z dinari”, Vj., 20. 3. 1966 (7), Zagreb.
83. Ljubav i stomak, Vj., 27. 3. l966 (6), Zagreb. (HJE)
84. Kad se normativci ne slažu, Vj., 3. 4. l966 (6), Zagreb.
85. Političari, lingvisti i varijante, Vj., 10. 4. l966 (7), Zagreb.
86. Jezične zasluge jednog ilirca, Vj., 17. 4. l966 (6), Zagreb. ( O B. Šuleku)
87. Čime ćemo prevazići prevazilaženja?, Vj., 24. 4. l966 (6), Zagreb. (HJE)
88. PTT vam preporučuje, Vj., 30. 4. 1966 (7), Zagreb. ( U HJE pod naslovom Ime pa prezime)
89. Fraze naše svakidašnje: slučaj, Vj., 8. 5. l966 (6), Zagreb. (HJE)
90. Fraze naše svakidašnje: slučaj, Vj., 25. 5. l966 (7), Zagreb. (HJE)
91. Fraze naše svakidašnje: pitanje, Vj., 5. 6. l966 (6), Zagreb. (HJE)
92. Fraze naše svakidašnje: uvjet, Vj., 12. 6. l966 (6), Zagreb. (HJE)
93. Uvjet: riječ – frazica- fraza-frazetina, Vj., l9. 6. l966 (7), Zagreb. (HJE)
94. O frazama općenito, Vj., 26. 6. l966 (6), Zagreb. (HJE)
95. Nervoza u književnom jeziku, Vj., 3. 7. 1966 (7), Zagreb. (O nekim nepotrebnim jezičnim promjenama)
96. Nesrazmjeran odnos u razvoju jezika i kulture, Vj., 10. 7. l966 (8), Zagreb .
97. Vršidba u punom jeku, Vj. 17. 7. l966 (6), Zagreb. (HJE)
98. Odvijanje nenavijenog, Vj., 24. 7. l966 (7), Zagreb. (HJE)
99. Ponekad i nekad, Vj., 3l. 7. 1966 (6), Zagreb .
100. Naša posla, Vj., 7. 8. l966 (6), Zagreb.
101. Skopje, Bitola… ili Skoplje, Bitolj, Vj., 21. 8. l966 (6), Zagreb.
102. O purizmu danas, Vj., 28. 8. l966 (6), Zagreb (HJE)
103. Duhom u turskom ropstvu, Vj., 11. 9. l966 (6), Zagreb. (HJE)
104. Preopterećeni momen(a)t, Vj., l8. 9. 1966, Zagreb. (HJE).
105. Bogatstvo i balast, Vj., 25. 9. l966 (6), Zagreb. (HJE)
106. O bauku zvanom ponavljanje, Vj., 2. 10. l966 (7), Zagreb. (HJE)
107. Još o ponavljanju, Vj., 9. 10. 1966 (6), Zagreb. (U HJE pod prethodnim naslovom)
108. Ponavljanje i sinonimi, Vj., 16. 10. l966 (7), Zagreb. (U HJE pod naslovom br. 106)
109. Bez čorbe ipak ne možemo, Vj., 23. lO. 1966 (6), Zagreb. (HJE)
110. Saniranje tretiranja, Vj., 3O. lO. l966 (8), Zagreb. (HJE)
111. Sažetak, Vj., 6. ll. l966 (6), Zagreb.
112. Toljagom po jeziku, Vj., 13. 11. 1966 (7), Zagreb. ( O jezičnim pogreškama S. Šuleka)
113. Opet o ponavljanju, Vj., 20. 11. 1966 (6), Zagreb. (U HJE pod naslovom br. l06)
114. Ofanziva ofenzive, Vj., 27. 11. 1966 (4), Zagreb (HJE)115. O izjednačavanju, uravnjivanju i niveliranju, Vj., 4. 12. 1966 (6), Zagreb.
116. Hrvatski izrazi u srpskoj varijanti, Vj., 11. 12. 1966 (6), Zagreb.
117. Boca sa likerom koja svira, Vj., 18. 12. 1966 (6), Zagreb. ( O nekim tuđicama, boca/flaša i dr.)
118. Blagozvučnost spojnoga o, Vj., 25. 12. 1966 (7), Zagreb.
119. Porezna glavobolja i poresko rastrežnjenje, Vj., 31. 12. 1966 (10), Zagreb (HJE)

1967.

120. O prisluškivanju i antiprisluškivanju, Vj., 8. 1. 1967 (9), Zagreb. (HJE)
121. Vojni termini i književni jezik, Vj., 15. 1. 1967 (9), Zagreb.
122. Kemijska unifikacija, Vj., 22. 1. 1967 (10), Zagreb.
123. Jezično pomuškarčivanje, Vj., 29. 1. 1967 (7), Zagreb. (HJE)
124. “Neva”, jat i JAT, Vj., 6. 2. 1967 (6), Zagreb.
125. O jezičnom poženčivanju, Vj., l3. 2. 1967 (5), Zagreb.
126. Razlozi su protiv udesa, Vj., 18. 2. 1967 (6), Zagreb. (HJE)
127. Ukrao, čovječe, a ne otuđio, Vj., 25. 2. 1967 (6), Zagreb. (HJE)
128. Čitaocima ove rubrike, Vj., 4. 3. 1967 (6), Zagreb.
129. Primorci pravdu traže, Vj., 11. 3. 1967 (6), Zagreb. ( O rodu imenice jugo)
130. Minipoplava, Vj., 18. 3. 1967 (6), Zagreb. (HJE)
131. Određivanje padeža u tekstu, Školske novine, 7. 4. 1967 (9), Zagreb.
132. Neki primjeri za složenost pjesničkog stila , J, XIV, 1967 (101-107), Zagreb.
133 . O priređivanju svetopisamskih i liturgijskih tekstova na hrvatskom jeziku, Služba Božja, VII, 4, 1967 (248-25l), Makarska.
134 . Htijenja i ostvarenja Novosadskoga dogovora, J, XV, 1967 (3-13), Zagreb.
* Zbornik Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, sv. 1, 1969 (199-208), Zagreb.

1968.

135. Za ravnopravnost u teoriji i praksi, Odjek, 1. 3. 1968 (15), Sarajevo.
* Zbornik Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, sv. 1, 1969 (209-211), Zagreb.
136 . Jezik starih hrvatskih pisaca u Slavoniji, Godišnjak Ogranka MH , 6, l968 (71-84), Vinkovci.
137 . Sporni sufiks -telj, J, XV, 1968 (69-76), Zagreb.
138. Kojega je roda jugo, J, XV, 1968 (88-89), Zagreb. (HJE)
139. O značenju nekih pridjeva, J, XV, 1968 (90-91), Zagreb.
140 . O Daničićevu naglasnom sustavu kao sustavu, J, XV, 1968 (150-157), Zagreb
141. Povodom objavljivanja jednog članka, J, XVI 1968 (30-31), Zagreb. ( O P. Iviću i varijantama)
142. U lingvistici znanstvenost, u politici ravnopravnost, J, XVI, 1968(52-60), Zagreb.
143. O rječniku Matice hrvatske, Kritika, 1, 1968 (10-24), Zagreb. I u zborniku Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, sv. 1, 1969 (25-40), Zagreb.

1969.

144. O rječnicima, kritikama i protukritikama, Kritika, 5, 1969 (122-139), Zagreb. I u zborniku Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, sv. 1, 1969 (121-138), Zagreb.
145. Za ravnopravnost, ali čega, J, XVI, 1969 (134-147), Zagreb.
146. Kakav je naglasak u imenice poklon?, J, XVI, 1969 (127-128), Zagreb.
147. Vrst ili vrsta, J, XVII, l969 (20-21), Zagreb.
148. Vozni red, a ne red vožnje, J, XVII,1969 (21-23), Zagreb (HJE)
149. Novi prinosnici u Zlatnoj knjizi HFD, J, XVII, 1969 (32), Zagreb.
150. Svjetla i sjene u našoj slavistici, J, XVII, 1969 (60-63), Zagreb.

1970.

151. Na kraju polemike o rječnicima dviju Matica, Letopis Matice srpske, l, 197O (77-79), Novi Sad.
152. Most u čarobni svijet lingvistike, Kolo, 1, 1970 (105-110), Zagreb. ( O Enciklopedjskom rječniku lingvističkih naziva R. Simeona)
153. Koji naziv da odaberemo za computor, J, XVII, 1970 (89-91), Zagreb. I u INA – Vjesnik Industrije nafte, 27. 4. l970 (l7), Zagreb.
154 . Tvorba imenica na -ia, J, XVII, 1970 (74-89, 112-121), Zagreb.
155 . Tvorba imenica na -ee, Književnost i jezik, XVIII, 1970 (202-207), Beograd
156. Korisno upozorenje, J, XVII, l97O (158-159), Zagreb. ( O van i vani)
157. Promjena uredništva (u suautorstvu s B. Finkom), J, XVIII, 1970 (33-34), Zagreb
158. Varijante u dvojezičnim rječnicima, J, XVIII, 1970 (46-50), Zagreb.
159. Kojim se vremenom izriče predbuduća radnja? J, XVIII, l970 (55-56), Zagreb.

197l.

160. Dušebrižnički daltonizam, Front, 2, 8. 1. l971, Beograd. (U izvorniku Dušobrižnički)
161. Skerlićevo rješenje neprihvatljivo, Front, l2. 2. 1971 (16-17), Beograd.
162. Hrvatski tehnički rječnik, J, XVIII, 1971 (91-95), Zagreb. ( O Tehničkom rječniku V. Dapca)
* Polovica teksta u zborniku Hrvatski inženjerski savez, 1998.(86-89), Zagreb,
* Isto u Mehanizacija šumarstva, 23, 1998. (*-*), Zagreb.
163. Dobronamjernima za razmišljanje, J, XVIII, 1971 (95), Zagreb. ( O posebnosti hrvatskoga jezika)
164. Jezik naš hrvatski, Hrvatski tjednik, 16. 4. 1971 (14), Zagreb
165. Kamo ide hrvatski književni jezik?, Hrvatski tjednik, 23. 4. 1971 (14), Zagreb
* Zavičaj, II/br. 3. !992.(13), Virovitica.
166. Neprihvatljive postavke u Osnovama nastavnog plana i programa škola drugog stupnja u SR Hrvatskoj, Kritika, 17, 1971 (369-372), Zagreb
167 . Lingvističko određenje hrvatskoga književnog jezika, J, XVIII, 1971 (129-137), Zagreb.
168. Tri pitanja o velikom slovu, J, XVIII, 1971 (152-153), Zagreb
169 . Tvorba imenica na – ač, Radovi Zavoda sa slavensku filologiju, 12, 1971 (13-20), Zagreb.
170. Hrvatski pravopis, Hrvatski tjednik, l8. 6. 1971 (16), Zagreb.
171. Između dviju krajnosti, Hrvatski tjednik, 25. 6. 1971(14), Zagreb.
172. Ne može se cijepati ono što ne postoji – Važnost poznavanja povijesti našeg književnog jezika, Hrvatski tjednik, l6. 7. l971 (11) , Zagreb.
173. Banke i jezik, Hrvatski tjednik, 13. 8. 1971(15), Zagreb
174. Zašto tzv. logička interpunkcija?, Hrvatski tjednik, 20. 8. 1971 (14). Zagreb
175. Još o početku hrvatskog književnog jezika, Hrvatski tjednik, 27. 8. 1971 (14), Zagreb
176. Riječi svakodnevice, Hrvatski tjednik, 3. 9. 1971 (14), Zagreb
177. Naraštaji i jezik, Hrvatski tjednik, 10. 9. 1971 (14), Zagreb.
178. Teškoće s interpunkcijom, Školske novine, 21. 9. 1971 (7), Zagreb
179. I prekasno i prerano, Hrvatski tjednik, 8. 10. 1971 (15), Zagreb. (Osvrt na Jezični savjetnik S. Pavešića i suautora)
180 . Stjepan Ivšić kao lektor Mažuranićeve knjige “Od zore do mraka”, Hrvatski znanstveni zbornik, 2, l971 (243-293), Zagreb.
181. U procijepima hrvatske lingvistike, Hrvatsko sveučilište, 13. 10. 1971 (1), Zagreb.
182 . Zur Frage des Systems in der kroatischen Wortbildung, Zeitschrift für slavische Philologie, XXXVI, 1, 1971 (92-107), Heidelberg.
183. Opet – bez nas, Večernji list, 20. 11. 1971 (8), Zagreb. ( O inicijativi za jezični dogovor u Beogradu od 21. do 25. veljače 1972.)

1972.

184 . Sustav u tvorbi hrvatskih umanjenica, Slavistična revija, l, 1972 (19-28), Ljubljana
185. Izvedenice sufiksom -ica od imeničkih osnova, J, XIX, 1972 (109-123), Zagreb.
186. Izbor u raznolikosti zamjena za štaubzauger, J, XIX, 1972 (154-156), Zagreb. (HJE)
187. Festival djeteta u Šibeniku i posvojni genitiv, J, XX, 1972 (25), Zagreb.
188. Klima-uređaji, klima-postrojenje, J, XX, 1972 (63), Zagreb.
189. Promjendbeni nacrt, J, XX, 1972 (64-65), Zagreb.

1973.

190. Nekoliko kraćih odgovora (1. O pitanjima općenito, 2. Istovjetan ili istovetan, 3. U Ravnu, u Slanu ili u Ravnome, u Slanome?, 4. Biščanin ili Bihačanin, 5. Dr‡go, Dr‡gL ili Dr‡ga, Dr‡gin ili Dr‡gov?, 6. Tomislavov ili Tomislavljev, 7. Proglašuje ili proglašava?), J, XX, 1973 (122-125), Zagreb.
191. Dan, proračunan ili dat, proračunat, J, XX, l973 (159), Zagreb.
192 . Tvorba imenica sufiksom -telj, J, XXI, 1973 (6-12), Zagreb.
193. Dobra veče(r), J, XXI, 1973 (57-58), Zagreb. (U HJE pod naslovom Kojega je roda veče(r) )
194 . Tvorba imenica sa završetkom -ica i -ice, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 13, 1973 (37-60), Zagreb.
195 . Sročnost (kongruencija) u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, 1973 (199-218), Zagreb.

1974.

196 . Odnos izvedenica sa -telj i -lac, J, XXI, 1974 (90-95), Zagreb.
197. Njegovi pristaše ili njegove pristaše, J, XXI, 1974 (121-122), Zagreb. (HJE)
198. O riječi šou, J, XXI, 1974(158-160), Zagreb.
199. Razlozi za baščanski i baščanski, J, XXII, 1974 (4), Zagreb.
*Zbornik Baščanska ploča, Zagreb – Krk – Rijeka, 1988.
200 . Tvorba mjesnih imenica u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, II, knj.2, 1974 (151-170), Zagreb.
201 . O redu riječi u južnoslavenskim jezicima, Makedonski jazik, god. 25, 1974 (109-121), Skopje.
* Zbornik 25 godina Seminara za strane slaviste (1950-1974), 1975 (43-63), Sarajevo. (HJE)

1975.

202 . Kajkavsko č u književnom jeziku, J, XXII, 1975 (65-72), Zagreb.
203. Naizgled tanka knjižica, J, XXII, 1975 (145-154), Zagreb. (Ocjena Silić-Rosandićeve knjige Osnove fonetike i fonologije hrvatskog književnog jezika)
204. Silazim li dolje? ZET, 20. 12. l975, Zagreb.
205. Sufiksalna tvorba imenica (Izvještaj), Bilten Zavoda za lingvistiku, 1, !975 (59-60), Zagreb.
206 . Suvremeni problemi tvorbe riječi, J, XXIII, 1975 (41-47), Zagreb.
* Zborniku Prilozi VIII kongres jugoslavenskih slavista, 1977 (15-21), Zagreb.

1976.

207 . Tvorba etnika u dijalektima i u hrvatskom književnom jeziku, Onomastica jugoslavica, 6, 1976 (145-185), Zagreb.
208 . Tvorba imenica sufiksima na -ak, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 14, 1976 (69-77), Zagreb.
209. Tražimo zamjene za neprihvatljive tuđice, J, XXIII, 1976 (119-120), Zagreb.
210. Grape-fruit, J, XXIII, 1976 (120-122), Zagreb. (HJE)
211 . Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u književnom jeziku, J, XXIII, 1976 (139-144), Zagreb.
212. Dvojinski oblik imenica na -in, J, XXIV, 1976 (26-27), Zagreb.
213 . O tzv. aoristu imperfektivnih glagola, J, XXIV, 1976 (33-41), Zagreb.
214. Bilješka o Ciganima i Romima, J, XXIV, 1976 (61-62), Zagreb
(HJE).
215 . Problem norme u hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, 4, l976 (229-240), Zagreb.
* Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, zbornik, 1999. (182.-202.) Zagreb.

1977.

216 . Jednačenje suglasnika u govoru i pismu, J, XXIV., 1977 (74-81), Zagreb. (Predavanje u Sekciji za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2. 12. 1976.)
217. Sva prezimena SR Hrvatske, J, XXIV, l977 (126-127), Zagreb.
218 . Sustav u tvorbi imenica muškoga roda koje znače vršitelja radnje (nomina agentis), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 15, l977 (11-18), Zagreb.
219. Dvije gramatike hrvatskoga književnog jezika na pomolu, Matica, 6, l977 (8-9), Zagreb.
220. Rječnik naseljenih toponima i njihovih etnika i ktetika, Bilten Zavoda za lingvistiku, 2, 1977 (35-36), Zagreb.
221. Nagrađen urednik Jezika, J, XXIV, 1977 (159), Zagreb.
222. Spašavanje ili spasavanje, J, XXV, 1977 (62-63), Zagreb.
223. O oblicima glagola vapiti, J, XXV, 1977 (63-64), Zagreb.

1978.

224. Oblici glagola bdjeti, J, XXV, 1978 (91-92), Zagreb.
225. Nezavisnost otoka i veliko slovo, J, XXV, 1978 (93-94), Zagreb.
226. Zagrebački ŽTP i jezična kultura, J, XXV, 1978 (94-95), Zagreb.
* Preneseno u Željezničar, 27. 3. 1978.
227. Filatelija i jezik – Zrnčićev priručnik u nevještim rukama, Filatelija, 3-4, l978 (56-57), Zagreb.
228. Trebaju li nam vokativi imenica koje označuju stvari? J, XXV, 1978 (ll5-ll6), Zagreb. (HJE)
229. O liku i značenju riječi povijesnost, J, XXV, l978 (116-117), Zagreb.
230. Opet o kambeku, J, XXV, 1978 (118), Zagreb. (HJE)
231. Dobronamjerna pogreška,J, XXV, l978 (119), Zagreb. ( O neodređenoj sklonidbi posvojnih pridjeva)
232 . Mješovite tvorenice, J, XXV, 1978(129-138), Zagreb.
233. Nesretni Aborđini, J, XXV, 1978 (157-158), Zagreb. (HJE)
234. Hoverkraft – nepotrebna tuđica, J, XXV, 1978 (158-159), Zagreb. (HJE)
235 . Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU, zbornik XXVIII seminar za strane slaviste Zadar – Budva 1.- 21. VIII l977 – Predavanja, 1978 (27-36), Titograd.
236 . Tvorba samostalnikov s priponskimi obrazili na -ka, Slavistična revija, 4/26, 1978 (391-402), Ljubljana.
237 . Tvorba imenica sufiksima na -(a)k, Književni jezik, VII, 4, 1978 (19-26), Sarajevo.
238. Klaićev Rječnik stranih riječi, J, XXVI, 1978 (23-29), Zagreb.
239 . Iterativizacija i srodne pojave u tvorbi glagola, Filologija, 8, 1978 (37-48), Zagreb.
240 . Imperfectivization and the Types of Prefix-Derivation, zbornik Kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika , II, 1978 (71-100), Zagreb.
241 . Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi, Prilozi, 1978 (7-14), Zagreb.
242 . Tvorba imenica sufiksima na -(a)c, naš jezik, XXIII, 1978 (175-186), Beograd.
243. Mađar ili Madžar, J, XXVI, 1978 (53-54), Zagreb.
244. Što pada u med: sjekira ili žlica?, J, XXVI, 1978 (54-55), Zagreb. (HJE)
245. O skupljanju građe za rječnik naseljenih mjesta i njihovih etnika i ktetika, J, XXVI, l978 (63-64), Zagreb.

1979.

246. Objašnjenje uz jedan članak, Slavistična revija, god. 27, br. 2, 1979 (306), Ljubljana. (Objašnjenje pogrešaka u el. br. 236)
247. Profesor Ljudevit Jonke, J, XXVI, 1979 (97-101), Zagreb.
248. Nova i cjelovita slika povijesti hrvatskoga književnog jezika, J, XXVI, 1979 (119-123), Zagreb.
249. Zašto se kaže: naći se u nebranu grožđu?, J, XXVI, 1979 (147-148), Zagreb. (HJE)
250. Kako se mijenjaju imena naseljenih mjesta, J, XXVI, 1979 (153), Zagreb.
251 . Sufiksi s morfemskoga gledišta, J, XXVII, l979 (10-13), Zagreb.
252. Procjep ili procijep? J, XXVII, l979 (21-22), Zagreb.
253. Korijeni hrvatskoga književnog jezika, J, XXVII, 1979 (23-26), Zagreb.
254. Dr. Ljudevit Jonke, Kaj, IV, l979 (67-70), Zagreb.
255 . Tvorba imenica sufiksima na -stvo, Filologija, 9, l979 (155-167), Zagreb.

1980.

256. Stanje slavistike u SR Hrvatskoj, J, XXVII, l980 (39-47), Zagreb.
257. Kako se kaže kad je sudac žena?, J, XXVII, 1980 (86-87), Zagreb. U HJE pridodano članku Jezično pomuškarčivanje.
258. Instrumental i pridjevi od imenica na -io, J, XXVII, 1980 (87-89), Zagreb.
259. Što sve čitatelji pitaju – Pregršt kraćih odgovora (l. O odgovorima općenito, 2. Dotaći ili dotaknuti, 3. Novinstvo, tisak i štampa, 4. O novom pravopisu, 5. Događaj i doživljaj, 6. Što i šta, 7. Duže ili dulje vrijeme, 8. Pada kiša ili samo kiši, 9. Može li se život izgubiti, l0. O enklitičnom nj, 11. Sipati – lijevati, 12. Svoj ili njegov, 13. Naglasak na dvoglasničkom ije (dijete), 14. Doći do…, 15. Bazičan, 16. O šamponu i uređivanju Jezika, 17. Točka na kalendarima, l8. Sicilijanka ili siciljanka, 19. Koristiti priliku, 20. O plijenjenju slušatelja i gledatelja, 21. Kad je sve izuzetno, 22. Velelepan, 23. Prevazilaziti i prevashodno, 24. Električki – električni, 25. Aujeszkijeva bolest ili bolest Aujeszkoga, 26. Nekoliko završnih riječi), J, XXVII, 1970 (116-126), Zagreb.
260. O podjeli glagola na vrste, J, XXVII, 1980. (139.144.), Zagreb.
261. I Jezikovu jeziku prigovaraju (I. O jeziku u Jeziku općenito, II. Pismo prvog čitatelja, 1. Osnova, temelj, podloga, 2. Namjerno-hotimično, 3. Pregledno – razgledno, 4. čitav – cijeli – sav – pun, 5. Vrednota – vrijednost, III. Pitanja veoma pažljivog čitatelja, 1. Pismeni – pisani, 2. Strana – stranica, 3. Drugačiji – drukčiji, 4. Slijedeći – sljedeći, 5. Biti u pravu – imati pravo, 6. Djelomično – djelomice, 7. Pritom i pri tom, 8. Činiti – raditi, 9. Nasljeđe – naslijeđe, 10. Bez obzira ili bez obzira na to, 11. Usprkos kome ili koga, IV. Svega ili samo, V. Pismo čitatelja stare škole, 1. Sklanjanje participa prezenta, 2. Ponovo – ponovno, 3. O značenju riječi kriv, 4. Zadnji – posljednji, 5. Obradovati koga, VI. Kratak zaključak), J, XXVII, 1980 (145-152), Zagreb.
262 . Termini standardnih i supstandardnih idioma na hrvatsko-srpskom jezičnom području, GUSLI, 1, 1980 (5-15), Göteborg. (Referat 17. 8. 1976. na Međunarodnom simpoziju opće i slavenske lingvističke terminologije, Göteborg)
263 . Die Termini fr die Standard- und Substandard-Idiome im kroato-serbischen Sprachbereich, Zeitschrift für slavische Philologie, Bd XLI, Heft l, 1980 (24-33), Heidelberg. (Prethodni članak na njemačkom jeziku.)
264 . Njemačke prevedenice – izazov našim lingvistima, Dometi, god. XIII, br. 9, 1980 (91-96), Rijeka.
265 . Tvorba imenica sufiksima na -a1, J, XXVIII, 1980 (33-44), Zagreb.
266. “Jezik” – časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Spomenica HFD 1950-1980, 1980 (75-88), Zagreb.

1981.

267. Znanstveni skup o leksikologiji i leksikografiji, Suvremena lingvistika, 21-22, 1981 (90-91), Zagreb.
268 . Daničićevi naglasni tipovi (Jedan pogled s današnjega gledišta), Zbornik o Đuri Daničiću, 1981 (341-345), Zagreb-Beograd. (Predavanje održano 11. 12. 1975.)
269 . Sustav u mocijskoj tvorbi u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Slavica helvetica, Colloquium Slavicum Basiliense, 1981 (33-46), Bern – Frankfurt am Main – Las Vegas. (Predavanje održano na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku 28. 7. 1978.)
270 . Stilske odrednice u našim rječnicima, J, XXVIII, 1981 (79-91), Zagreb.
271. Koliko ima sufikasa u imeničkoj tvorbi?, J, XXVIII, 1981 (146-148), Zagreb.
272. Kako da pišemo nazive nogometnih klubova?, J, XXVIII, 1981 (93), Zagreb. (U HJE pod naslovom Navodnici u nazivima nogometnih klubova)
273. Kaseta, J, XXVIII, 1981 (149), Zagreb.
274. Džudo ili đudo, pa Kampučija ili Kampućija i slični problemi, J, XXVIII, 1981 (150), Zagreb.
275. O jezičnom dijelu novoga plana i programa, J, XXVIII, 1981 (150-154), Zagreb.
276. Nađena zamjena za body scanner, J, XXIX, 1981 (29-31), Zagreb. ( U HJE pod naslovom Njegovo Englesko Veličanstvo Body Scanner.)
277. Dieselov ili dizelski motor, J, XXIX, 1981 (61-62), Zagreb. (HJE)
278. Aorist i imperfekt u djelima Vladimira Nazora, J, XXIX, l981 (33-44), Zagreb. (Referat na znanstvenom zasjedanju “Vladimir Nazor”, Supetar 2. 6. 1976.)
279. Petar Skok kao lingvist, zbornik Jugoslovenski seminar za strane slaviste, 32, 1981 (111-118), Beograd.Predavanje na XXXII. jugoslavenskom seminaru za strane slaviste 6. 8. l981.)
280. Tvorba imenica sufiksima na -ina, Rad JAZU, 388, 1981 (313-335), Zagreb.
281. Tvorba imenica nultim sufiksima, Bilten Zavoda za lingvistiku FF, 4, 1981 (4-52), Zagreb.
282. Rječnik naseljenih mjesta i njihovih etnika i ktetika (Zavr1ni izvještaj), Bilten Zavoda za lingvistiku,4, 1981 (53-59), Zagreb.
283. Tvorba imenica sufiksima na -ar, Filologija, 10, 1981 (141-150), Zagreb.

1982.

284. On je isti majka ili ista majka?, J, XXIX, 1982 (126-127), Zagreb.
285. Naglasak imenice zagrebulja, J, XXIX, 1982 (127), Zagreb.
286. Kakvo ime dati sportu, Vjesnik, l9. 6. 1982, prilog Sedam dana , 2, Zagreb ( U HJE pod naslovom Serfanje, daskanje ili još bolje.)
287. O nesretnim Aboridžinima po treći put, J, XXX, 1982 (27-28), Zagreb. ( U HJE pridodano članku Nesretni Aborđini)
288. D•onÁk ili di˜nÁk, spasŽnje ili sp‡sLnje, J, XXX, 1982 (59-60), Zagreb.
289. Što plovi svemirom: čunak ili taksi?, J, XXX, 1982 (63-64), Zagreb. (HJE)
290. Tko ima više naziva za snijeg: Eskimi ili mi?, J, XXX, 1982. (60-62), Zagreb (HJE)
291. Učenje književnojezičnog naglaska, Suvremena metodika, VII, 4, 1982 (225-230), Zagreb. (HJE)

1983.

292. O razlikama između narodnih i službenih imena mjesta u SR Hrvatskoj, J, XXX, 1983 (65-74),Zagreb.(Referat na X. kongresu jugoslavenskih slavista, Struga, 8. 10. 1982.)
293. Terminološki razgovori, Elektrotehničar, XXXVII, 1, 1983 (32), Zagreb
294. O sinonimima, Elektrotehničar, XXXVII, 2, 1983 (64 ), Zagreb.
295. O nazivima naredba, nalog, instrukcija, komanda, zahtjev, signal, znak, zadatak, uputa, Elektrotehničar, XXXVII, 3, 1983 (96), Zagreb.
296. Prijemnik ili prijamnik, Elektrotehničar, XXXVII, 4, 1983 (128), Zagreb. (HJE)
297. O jeziku i oko njega (Nekoliko uvodnih riječi – Mladost Petra – I lingvisti pitaju: zašto depozit? (HJE) – Tzv. play off gubi bitku. (HJE), Biblioteka (HJE), J, XXX, 1983 (153-157), Zagreb.
298. Ozbiljno o neozbiljnom pomorcu, J, XXX, 1983 (93-95), Zagreb. ( U HJE pod naslovom Sindbad pomorac.)
299. Sufiks -ač i -lo u tvorbi tehničkog nazivlja, Elektrotehničar, XXXVII, 5 , 1983 (159-160), Zagreb. (HJE)
300. Sintetička ili sintetska znanost, J, XXXI, 1983 (19), Zagreb.
301. O kritici uređivačke politike časopisa Jezik, J, XXXI, 1983 (52-55), Zagreb.
302. Ljudi moji, postao sam nepismen: ne razumijem više hrvatski, J, XXXI, 1983 (55-59), Zagreb. (HJE)
303. Što je to rižina arpa, J, XXXI, 1983 (59-60), Zagreb. (HJE)
304. Računalo, Elektrotehničar, XXXVII, 6, 1983 (192), Zagreb. (HJE)
305. Babukić, Vjekoslav (Alojzije), Hrvatski bibliografski leksikon, 1, 1983 (311-313), Zagreb.

1984.

306. Problem s nazivima za mirovine, J, XXXI, 1984 (89-91), Zagreb.
307. Jovan Jovanović Zmaj i izričaj “košta ga kao svetoga Petra kajgana”, J, XXXI, 1984 (92-93), Zagreb.
308. Zrak i uzduh kao tehnički nazivi, Elektrotehničar, XXXVIII, l, 1984 (31-32), Zagreb.
309. Pridjevi na -ioni u tehničkom nazivlju, Elektrotehničar, 2, XXXVIII, 1984 (64), Zagreb.
310. Pridjevi od imenice relej, Elektrotehničar, XXXVIII, 4, 1984 (127-128), Zagreb.
311. O vrstama žičara, J, XXXI, 1984 (150), Zagreb.
312. Batina ima dva kraja: koji je bolje izvući, J, XXXI, 1984 (151-152), Zagreb. (HJE)
313. O sročnosti općenito, J, XXXII, 1984 (1-5), Zagreb.
314. O šetnicama u Makarskoj i Zagrebu, J, XXXII (16-17), Zagreb.
315. Sročnost s više subjekata, J, XXXII, 1984 (43-49), Zagreb.
316, Uljana ili uljena boja?, J , XXXII, 1984 (61-62), Zagreb.
317. O pridjevima od molekula i dijalekt i jednom općem pravilu, J , XXXII, 1984 (63-64), Zagreb. (HJE)
318. Hrvatski i srpski nazivi u “Slovn’ku slovanskŽ lingvistickŽ terminologie”, zbornik Slavjanskaja lingvistieeskaja terminologija , 1984 (26-37), Kijev.
319. (Prilog diskusiji ) , zbornik Slavjanskaja lingvistieeskaja terminologija, 1984 (141-142 ), Kijev.
321. Rječnik ( u knjizi S. Košutić, D. Popović-Dorofejeva, B. Belan , Pet stoljeća hrvatske književnosti, 1984 (529-530), Zagreb. (Nepotpisano)
322. Njemačke prevedenice u hrvatskom ili srpskom jeziku, Leksikologija i leksikografija – Zbornik radova, 1984 (9-14), Novi Sad. (HJE) (Referat održan na znanstvenom skupu Problemi srpskohrvatske leksikologije, Novi Sad, 21. 4. 1984.)

1985.

323. Sročnost s kolieinskim riječima, J, XXXII, 1985 (65-75), Zagreb.
324. Urea ili ureja?, J, XXXII, 1985 (91-92), Zagreb.
325. O lektorskom paradoksu koji postaje pravilo, J, XXXII, 1985 (93-95), Zagreb.
326. U moru terminološke problematike: pridjevi od imenice stupanj, Elektrotehničar, XXXIX, 1, 1985 (31-32), Zagreb. (HJE)
327. Sročnost s riječima u kojima se razlikuje oblik i broj, J, XXXII, 1985 (113-118), Zagreb.
328. O sjedištu i sjedalu kao nedovoljno objašnjenom problemu, J, XXXII, 1985 (121-123), Zagreb. (U HJE pod naslovom Razgraničenje sjedišta i sjedala.)
329. Sročnost s razlikom u subjektu i imenskom dijelu predikata, J, XXXII, 1985 (138-140), Zagreb.
330. Etimologija i tvorba riječi u etimološkim rječnicima, Zbornik u čast Petru Skoku , 1985 (65-69), Zagreb.
331. Tuđice i tehničko nazivlje, Elektrotehničar, XXXIX, 3, 1985 (96), Zagreb.
332. Štokavština i današnji književni idiomi na njoj utemeljeni, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 7, sv. 1, 1985 (13-27), Zagreb. (HJE) Referat na znanstvenom skupu Štokavsko narječje, 18. 4. 1980.)
333. Problemi s kemijskim nazivljem, J, XXXIII, l985 (31-32), Zagreb.
334. Blatan , prašan ili blatnjav, prašnjav?, J, XXXIII (57-58), Zagreb.
335. Jahati ili jašiti? J, XXXIII, l985 (58), Zagreb.

1986.

336. Požarišta i zgarišta, Nedjeljna Dalmacija, 19. 1. 1986 (18), Split.
337. Kad neuki poučavaju, Glas koncila, 16. 3. 1986 (2), Zagreb. (Potpisano sa Profesor)
338. O imenima zagrebačkih ulica i predjela, J, XXXIII, 1986 (117-120), Zagreb.
339. naša prezimena i imena, J, XXXIII, (125-127), Zagreb.
* Preneseno i u Zajedničar, 29.10. 1986, 12.
340. Moja napomena o Ivičevu članku, J, XXXIII, 1986 (128), Zagreb.
341. Sustav u sufiksalnoj tvorbi glagola, Književni jezik,15, 1986 (97-105), Sarajevo.
342. Deutsche Lehnwrter in der kroatischen Literatursprache, Festschrift für Herbert Bruer, 1986 (1-13), Kln-Wičn. ( U HJE na hrvatskom pod naslovom Njemačke posuđenice u hrvatskome književnom jeziku.)
343. Hrvatski književni jezik u preporodno doba, Susreti – zbornik radova sa susreta hrvatskih studenata u inozemstvu, 1986 (146-157), Zagreb-Bochum. (HJE)
344. Jagia o tvorbi riječi, Jagičev zbornik, 1986 (259-267), Zagreb.Referat na znanstvenom skupu o Vatroslavu Jagiću 14. 12. 1982.)
345. Napomena o nezarđivom, J, XXXIV, 1986 (28), Zagreb.
346. O podrijetlu imena Zagreb, J, XXXIV, 1986 (29-31), Zagreb. (HJE)
347. Samoposluživaonica, J, XXXIV, 1986 (31), Zagreb.
348. O zagrebačkim toponimima, J, XXXIV, 1986 (59-61), Zagreb.
349. O Etruriji i Etrurcima, J, XXXIV, 1986 (61-62), Zagreb. (HJE)
350. Povratne zamjenice s gledišta rečeničnih dijelova, Filologija, 14, 1986 (21-30), Zagreb. (HJE)

1987.

351. O subjektu u predikatnom proširku, J, XXXIV, 1987 (86-89), Zagreb. (HJE)
352. Slavenska sociološka problematika, J, XXXIV, 1987 (92-95), Zagreb.
353. Vrijeđanje na fin način, J, XXXIV, 1987 (127-128), Zagreb. ( O postupcima P. Ivića)
354. Sida kao jezični problem, J, XXXIV, 1987 (156-157), Zagreb. I Liječnički vjesnik, 6-7, 1988 (239), Zagreb. (HJE)
355. Iz bliske prošlosti našega jezika (I), J, XXXV, 1987 (13-17), Zagreb.
356. Sofisticirano sofisticiranje, J, XXXV, 1987 (22-24), Zagreb. (HJE)
357. Lupa u jeziku, J, XXXV, 1987 (24-26), Zagreb. (HJE)
358. Stiže treći naraštaj, J, XXXV, 1987 (26-27), Zagreb.
359. Iz bliske prošlosti našega jezika (II), J, XXXV, 1987 (48-51), Zagreb.
360. O značenju i upotrebi riječi bjelokost i slonovača, J, XXXV, 1987 (59-61),Zagreb. (HJE)
361. Napomena o lingvističkim časopisima, J, XXXV, 1987 (61), Zagreb.
362. Alija Nametak , J, XXXV, 1987 (64), Zagreb.
363. Munjovod i gromobran, Elektrotehničar, 5-6, 1987 (176), Zagreb.

1988.

364. Prigovor pod svaku cijenu , Borba, 23. 1. 1988 (2), Beograd-Zagreb. (Odgovor na kritiku Tvorbe riječi u hrvatskom književnom jeziku)
365. Kako se zove pace-maker, Vj., 1. 3. 1988 (9), Zagreb.
366. O tisući i hiljadi opet, J, XXXV, 1988 (89-92), Zagreb. (HJE)
367. Standardizacija – stabilizacija književnog jezika, J, XXXV, 1988 (65-77), Zagreb. (HJE)
* Norme i normiranje hrvatskoga standarnoga jezika, zbornik, 1999. (212.-234.), Zagreb.
368. Jedan prihvatljiv argument, J, XXXV, 1988 (92-94), Zagreb. ( O posebnosti hrvatskog i srpskog književnog jezika)
369. Napomena o bjelokosti i slonovači, J, XXXV, 1988 (96), Zagreb.
370. Nekoliko napomena uz prikaze Sintakse hrvatskoga književnog jezika Radoslava Katičića, J, XXXVI, l988 (54-56), Zagreb.
371. O imenu sveučilišne knjižnice, J, XXXVI, 1988 (57-58), Zagreb.
372. Jezični nacionalizam po Josifu V. Buturliji, Berekin, 20, l988 (18-19), Split. (I u knjizi Hrvatski jezik u političkom vrtlogu.)
373. Vrste riječi i preobrazba, Filologija, 16, 1988 (25-33), Zagreb.

l989.

374. Jesu li prilozi promjenjive riječi?, J, XXXVI, 1989 (84-87), Zagreb.
375. “Enciklopedija Jugoslavije ” o hrvatskom književnom jeziku, J, XXXVI, 1989 (96), Zagreb.
376. Novi, prihvatljivi glasovi, Borba, 6. 6. 1989, Beograd.
* Dio prenesen u Vjesniku 8. 6. 1989, 5, pod naslovom Novi glasovi iz SANU i dvije stare sumnje
377. Laici uporno ometaju lingviste, Vj., 15. 7. 1989 (Panorama subotom, 19), Zagreb.
378. Umjesto odgovora Ujeviću i Nežiću, Vj., 12. 8. 1989 (Panorama subotom, 19), Zagreb.
379. Odgovor Privšeku i privšekovcima, Vj., 2. 9. 1989 (Panorama subotom, 22-23), Zagreb.
380. Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku, Slavistična revija – Riglerjev zbornik, 37, 1-3, 1989 (103-108), Ljubljana.
381. Instrumental na granici sredstva i društva, Suvremena lingvistika, 27-28, l989 (3-9), Zagreb. (HJE)
382. Gundulićev jezik prema suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Forum, god. XXVIII, knj. LVII, br. 5-6, l989 (534-548), Zagreb. (HJE)
383. Odgovori na desetak pitanja (1. Embrio ili embrij?, 2. Transpozon ili transposon, transpozaza ili transposaza?, 3. Regulacijski ili regulativan?, 4. Eukariot i eukariotski?, 5. Ekson ili egzon?,6. Sinaptinemni ili sinaptinemalni?, 7. Genetsko ili genetičko inženjerstvo?, 8. Crossing-over?, 9. Knjižnica ili banka gena?, 10. Ionizirajuče ili ionizacijsko zračenje?), J, XXXVI, 1989 (156-158), Zagreb.
384. (Tri odgovora u rubrici Hrvatski jezik: središnji odbor, potpredsjednik/dopredsjednik, blagajnik/rizničar), Glasnik HDZ, god. I, br. 5-6, 1989 (60-61), Zagreb.
385. Hrvatski jezik u Kanadi i Australiji, Glasnik HDZ, I, br. 4-5, 1989 (61-62), Zagreb.
386. Sinkronija i dijakronija u tvorbi riječi, J, XXXVII, 1989 (1-9), Zagreb.
387. Dioničko ili dioničarsko dru1tvo, J, XXXVII, 1989(26-27), Zagreb.
388. Biograd na moru ili Biograd na Moru?, J, XXXVII, 1989 (27-29), Zagreb.
389. Kratke vijesti , J, XXXVII, 1989 (32 ), Zagreb.
390. O jaglacu i jagorčevini u jezičnim razlikama, J, XXXVII, 1989 (56-59), Zagreb.
391. Katolkinja ili katolikinja?, J, XXXVII, 1989 (59-60, Zagreb.
392. Odgovor Pavlu Iviću, J, XXXVII, 1989 (60-63), Zagreb.
393. Novo tumaččnje imena Zagreb, J, XXXVII, 1989 (64), Zagreb.

1990.

394. Skupština ili sabor – nepromišljeno pitanje, Usuglašavanje ili usklašivanje, glasovanje ili glasanje?, O “Vjesnikovu” jeziku (Tri odgovora u rubrici Razgovori o jeziku), Glasnik HDZ, 6, 1990 (44), Zagreb.
395. Sve su dobre, ali…, Vj., 9. 1. 1990. (9), Zagreb. ( O riječima višepartijnost, višestranačje i sl.)
396. O sibilarizaciji imenica kao bakteriofag, makrofag, J, XXXVII, 1990 (86), Zagreb.
397. Osmojezični enciklopedijski rječnik, J, XXXVII, 1990 (93-96.) Zagreb
398. Kratke vijesti , J, XXXVII, l990 (96), Zagreb.
399. (U suautorstvu s D. Brozovićem) Iz bliske prošlosti našega jezika (III), J, XXXVII, 1990 (121-126), Zagreb.
400. Skupština ili sabor ponovno, Glasnik HDZ, 8, 1990 (44-45), Zagreb.
401. Budući pravopis, Glasnik HDZ, 12, 1990 (53-54), Zagreb.
402. Strana monografija o glagolskim oblicima hrvatskoga književnog jezika, J, XXXVII (126-128), Zagreb.
403. Ipak računalo, Glasnik HDZ, 19, 1990 (30), Zagreb.
404. Predgovor, u djelu Ivan Šugar, Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski botanički leksikon, 1990 , Zagreb.
405. Postanak novih naziva, zbornik Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 18/1, 1990 (31-37), Beograd.
406. Sufiks -ba kao jezični i kao politički izbor, Glasnik HDZ, 15, 1990 (15-16), Zagreb.
407. Užgi ili užgaj, J, XXXVII, 1990 (151-152), Zagreb.
408. Dva pogleda na osnivanje Katedre za hrvatski jezik i kulturu u Kanadi, J, XXXVII, 1990 (156), Zagreb.
409. O tzv. bezvezničkim zavisnim rečenicama, Croatica . Slavica . Indoeuropeae, Wiener slavisches Jahrbuch, Erg nzunsband VIII, 1990 (7-12), Wičn.
410. Etimologija hrvatskih naziva za mjesece, Gedenkenschrift für Reinhold Olesch, Slavische Forschungen, 60, 1990 (227-232), Köln-Wien. (HJE)
411. Tvorba riječi u Križanićevoj gramatici, Križanićev doprinos slavenskoj filologiji, Zbornik radova, III. dio, 1990 (11-17), Zagreb.
412. Jezik i politika , Start, 23. 6. 1990 (57. i 77), Zagreb.
413. Hrvatski jezik i “Jezik” danas, J, XXXVIII, 1990 (1-3), Zagreb.
414. O hrvatskome pravopisu nekad i danas, J, XXXVIII, 1990(3-5.), Zagreb.
415. O današnjim pravopisnim previranjima, J, XXXVIII, 1990 (33-42), Zagreb.
416. Riječ pretplatnicima, J, XXXVIII, 1990 (64), Zagreb.
417. Rubljoper, J, XXXVIII,1990 (64), Zagreb.
418. Jezik i stil Grge Čevapovića, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, 1990 (135-145), Osijek
419. O prezimenu Čevapović, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, 1990 (261-262), Osijek.

1991.

420. Kako smo pripremali Deklaraciju, Vj., 15. 2. 1991. Zagreb.
* I u knjizi Deklaracija, 3. izd., str. 101.-106.
421. Pogovor, u djelu Deklaracija o hrvatskome jeziku, 1991 (44-46), Zagreb
422. rečenica Slobodana Novaka, Republika, XLVII, 3-4, 1991(191-195), Zagreb.
423. Uz Ivšićev članak, J, XXXVIII, 1991(85), Zagreb.
424. Napomena o uvodnim dijelovima HP, J, XXXVIII, 1991 (92-93), Zagreb.
425. Gorivnica i tjednica, J, XXXVIII, 1991 (96), Zagreb.
426. O pisanju zareza, J, XXXVIII, 1991 (106-112), Zagreb.
427. Izočan, J, XXXVIII, 1991 (125), Zagreb.
428. Rashrvaćivanje i pohrvaćivanje, Vj., 21. 3. 1991 (16) (HJD1), Zagreb.
429. Sretni uskrsni/uskršnji blagdani, Vj., 28. 3. 1991, (HJD2),Zagreb.
430. Rashrvaćivanje prvo, Vj., 4. 4. 1991 (14), (HJD3)Zagreb.
431. Rashrvaćivanje drugo, Vjesnik, ll. 4. l99l (14), (HJD 4) Zagreb.
432. Pohrvaćivanje, Vj., 18. 4. 1991 (14), (HJD5)Zagreb.
433. Teškoće, Vj., 25. 4. 1991 (14), (HJD 6), Zagreb. ( O normativnim teškoćama kad se kida tradicija.
* Preneseno i u Željezničar 7. 5. 1991 (17) pod naslovom Kolodvor – stanica – postaja.)
434. Izvještaj o izvještaju, Vj., 2. 5. 1991 (14), (HJD 7) Zagreb.
* Brodski list, 11. 12. 1997. 12. Sl. Brod.
435. Tanjug i Vjesnik, Vj., 9. 5. 1991, (HJD 8) Zagreb.
436. Promjene u jeziku, Vj., 16. 5. 1991 (10), (HJD 9) Zagreb. ( O pridjevima tipa filozofski-filozofijski)
437. Sorata, sorta ili sorti, Vj., 23. 5. 1991 (10), HJD10) Zagreb.
438. Promjena s političkim obilježjem, Vj., 30. 5. 1991 (6), (HJD 11) Zagreb. ( O sufiksima -telj i -lac)
439. O endehaškim ili ustaškim riječima, Vj., 6. 6. 1991 (6), (HJD 12) Zagreb.
440. Šport. Vj., 13. 6. 1991 (10), HJD 13) Zagreb.
* Novi Brodski list 23. 12. 1997.
441. Minimarket, Vj., 20. 6. l991 (10), (HJD 14) Zagreb.
442. Anglizmi i germanizmi, Vj.,27. 6. 1991 (10), (HJD 15) Zagreb.
443. Kratke vijesti (Podzemna željeznica – podzemnica, Akademkinja i mistikinja, Biokova – Bikovo ), J, XXXVIII, l991 (160), Zagreb.
444. Anglizmi, Vj., 4. 7. 1991 (11), (HJD 16) Zagreb.
445. Predgovor zborniku Opća i slavenska terminološka problematika, 1991 (7-9), Zagreb. (Zbornik nosi oznaku 1987., ali je izašao 1991.)
446. Pisma, Vj., 11. 2. 1991 (8), (HJD 17)Zagreb.
447. U svezi s…, Vj., 18. 7. 1991 (9), (HJD 18) Zagreb.
* Dio prenesen i u Željezničar, 24. 7. 1991. 14)
448. Opet šport, Vj.,25. 7. 1991 (8), (HJD 19) Zagreb.
449. Glede, Vj., 1. 8. 1991 (8), (HJD 20) Zagreb.
450. Rat, Vj., 8. 8. 1991 (10), (HJD 21) Zagreb.
451. Juga, Vj., 15. 8. 1991 (10), (HJD 22) Zagreb.
452. Moda u jeziku, Vj., 22. 8. 1991 (10), (HJD 23) Zagreb.
453. Sinonimni sufiksi, Vj., 29. 8. 1991 (11), (HJD 24) Zagreb.
454. Letonija, Vj. 5. 9. 1991 (10), (HJD 25) Zagreb.
455. Mir u ratu, Vj., 12. 9. 1991 (11), (HJD 26) Zagreb.
456. Imenica bog i veliko slovo u hrvatskoj književnosti, Čovjek slika i prijatelj Božji, Zbornik u čast Ivana Goluba, 1991 (505-516), Rim.
* Preneseno i u Sveske, br. 78-81/1993(205.-211), Zagreb
457. Sekretatica i tajnica, Vj., 26. 9. 1991 (11), (HJD 27) Zagreb.
458. Borba i pobjeda, Vj. , 3.10.1991 (10), (HJD 28) Zagreb.
459. Promatrači, osmatrači i snabdjevači, Vj., 11. 10. 1991 (10), Zagreb.
460. Spasonosna knjiga, Vj. 18. 10. 1991 (10), (HJD 30) Zagreb. ( O knjizi V. Brodnjaka Razlikovni rječnik.
* Dio prenesen i u Šk. n. 5. 5. 1892. 12
* Taj hrvatski, 162-165.
461. Ratni rječnik, Vj., 24. 10. 1991 (8), (HJD 31) Zagreb.
462. Ratni rječnik, Vj. 31. 10. 1991 (13), (HJD 32) Zagreb.
463. Brodnjak praktičar, Vj. 7. 11. 1991 (9), (HJD 33) Zagreb.
464. Hrvatska norma i srpski književni jezik, J, XXXIX, 1991 (1-4), Zagreb.
465. Glasovati – glasati; J, XXXIX, 1991 (26 – 27), Zagreb.
466. O Deklaraciji, J, XXXIX, 1991 (32), Zagreb.
467. Šire od naslova, Školske novine, 19. 11. 1991 (5), Zagreb. (O Brodnjakovoj knjizi Razlikovni rječnik)
* Taj hrvatski, 177-180).)
468. Prepismenost i miješanje jezika, Vj. 21. 11. 1991, (HJD 34) Zagreb.
469. Dobro obučeni vojnici, Vj. 28. 11. 1991 (9), (HJD 35) Zagreb.
470. (Prilog raspravi o Deklaraciji), Hrvatska revija, god. XLI,sv. 1/2, 1991, 224-228) Zagreb.
471. Modre kacige, Vj. 5. 12. 1991 (11), (HJD 36) Zagreb.
472. Putovnica, Vj. 12. 12. 1991, (HJD 37) Zagreb.
473. Božićno drvce, Vj. 19. 12. 1991 (9), HJD 38) Zagreb.
474. Oj Hrvatsko oj!, Vj. 27. 12. 1991. (10), (HJD 39) Zagreb.
475. O Brodnjakovu rječniku sa slabije strane, Prevoditelj, god. XV, br. 55-56, 1991(33-36), Zagreb.
* Taj hrvatski, 239-243.)
476. O postanku sufiksa -euga, Senjski zbornik, 18,1991. (1-4), Senj.
477. Tadijanović – pun sintakse, Zbornik o Dragutinu Tadijanoviau, Zagreb, 1991. (221-226.. Zagreb.
478. (O Brodnjakovu rječniku na omotnici njegove knjige), Zagreb, 1991.
479. Iz bliske prošlosti našega jezika (IV), J, 39, 1991 (51-53), Zagreb.
480. Molise i moliški Hrvati, J, 39, 1991 (59-60), Zagreb.
481. Znanstveni skup o Blažu Jurišiću, J, 39, 1991 (64), Zagreb.
482. Jezik u ratnim prilikama, J, 39, 1991 (64).

1992.

483. Pohvaljujem…, Vj. 2. 1. 1992 (9), (HJD 40) Zagreb. (O poeuropljivanju hrvatskoga jezika)
484. O poeuropljivanju ozbiljno, Vj. 9. 1. 1992. (9), (HJD 41) Zagreb.
485. Hrvatski jezik i Europa, Vj. 16. 1. 1992 (13), (HJD 42) Zagreb.
486. Pobjeda i poraz, Vj., 23. 1. 1992 (9), (HJD 43) Zagreb. (Dio prenesen i u Več. listu, 24. 1. 1992.
487. Kandela, Vj., 30. 1. 1992 (9), HJD 44) Zagreb.
488. Jezik Rituala rimskog – važna sastavnica u razvoju hrvatskoga književnog jezika, Filologija, 18, 1990 (73-79), Zagreb.
* Bartol Kašić Zbornik radova o 3ivotu i djelu, 1994. (95.-100), Zadar.
489. O hrvatskom prilogu unitarističkim nastojanjima, J, XXXIX, 1992 (68-73), Zagreb.
490. Pravo lice Pavla Ivića, J, XXXIX, 1992 (96), Zagreb.
491. Leopold Auburger, J, XXXIX, 1992 (96), Zagreb.
492. Otvoreno pismo Borisu Buzančiću, Vj., 6. 2. 1992. (9), (HJD 45) Zagreb. (O nazivima ulica.)
493. CRD propao, oprezno s HRDom, Vj. 13. 2. 1992. (9), (HJD 46) Zagreb.
494. Vojak – uvreda za hrvatske vojnike, Vj., 2o. 2. 1992. (2), (HJD) Zagreb.
* Hrvatski vojnik, 8. 5. 1992. (13), Zagreb.
495. Osporavanje, Vj. 27. 2. 1992. (9), (HJD 48) Zagreb.(O kandeli, Aveniji Vukovar, CRD/HRD)
496. Hrvatska pismenost, Vj. 5. 3. 1992 (9), (HJD 49) Zagreb.
497. Zmešarija z vulicami, Vj. 12. 3. 1992. (9),(HJD 50) Zagreb.
498. Deklaracija, Vjesnik i ja, Vj. 18. 3. 1992.(2), Zagreb.
499. Brodnjakov spomenik riječima, Vj. 19. 3. 1992. (9), (HJD 51) Zagreb.
500. Pranjković kao tumačnik, Danas, 24. 3. 1992. (6), Zagreb.
501. Tri hrvatske gramatike, Vj. 26.. 3. 1992. (7), (HJD 52) Zagreb.
502. Nepostojano e, Vj. 4. 4. 1992 (7), HJD 53), Zagreb
503. Pranjković kao tumačilac, Danas 7. 4. 1992. (6), Zagreb.
504. U “bratskim” zagrljajima, Vj. 9. 4. 1992. (9), (HJD54) Zagreb.
505. Jezikoslovna šetnja ulicama manjih mjesta, Vj., 16. 4. 1992. (9), (HJD 55) Zagreb.
506. Pranjković kao odustanik, Danas, 21. 4. 1992 (4), Zagreb.
507. Bojnik, Vj., 23. 4. 1992. (9), (HJD 56) Zagreb.
508. Dopredsjednik i doministar, Vj. 30. 4. 1992. (11), (HJD 57) Zagreb,
509. Zvukopis i slikopis, J, 39, 1992 (122-123), Zagreb.
510. Sveučilišna knjižnica – Hrvatska znanstvena matica, J, 39, 1992 (123), Zagreb
511. Hrvatski na BBC i Glasu Amerike, J, 39, 1992 (128), Zagreb.
512. Nazivi ulica i jezična kultura, Vj. 7. 5. 1992. (26 A), (HJD 58) Zagreb.
513. Odričem(o) li se sotone?, Vj., 14. 5. 1992. (24 A), (HJD 59) Zagreb.
514. Sve je dobro, Vj. 27. 5. 1992 (18 B), (HJD 60) Zagreb.
515. Sto godina (pogreškom izostalo: hrvatskoga) pravopisa, Vj., 3. 6. 1992. (16 B), (HJD 61) Zagreb.
516. Opće imenice kao vlastite, Vj. 10. 6. 1992 (18 B), (HJD 62) Zagreb.
517. Strah od slobode, Vj. , 17. 6. 1992., (19 B), (HJD 63)Zagreb.
518. O hrvatsko-srpskim jezičnim razlikama, Vj. 1. 7. 1992. (19B), (HJD 64) Zagreb.
519. Srebrena ulica u Zagrebu, Vj., 8. 7. 1992. (23 B), (HJD 65) Zagreb.
520. Blagozvučno a, Vj., 15. 7. 1992. (18 B), (HJD 66) Zagreb.
521. Laici u jezikoslovlju, Vj., 29. 7. 1992. (23. B), (HJD 67) Zagreb.
522. Sinovi ukrudbe, Vj., 5. 8. 1992. (19 B), (HJD 68) Zagreb.
523. O hrvatskome i srpskom purizmu, Vj. 12. 8. 1992. (17B), (HJD 69) Zagreb.
524. Još o vojaku, Hrvatski vojnik, 14. 8. 1992. (52.) Zagreb.
525. Drugi smjer: internacionalizam, Vj. 19. 8. 92. (17 B), (HJD 70) Zagreb.
526. Bez anglizama možemo, Vj. 26. 8. 1992. (17B), (HJD 71)Zagreb.
527. Hrvatske riječi za hrvatski jezik, Vj. 9. 9. 1992. (17 B), (HJD 72), Zagreb.
528. Neznanjem do lakrdije, Vj. 16. 9. 1992. (19 B),(HJD 73) Zagreb.
529. O zaprekama terminologizaciji hrvatskih riječi, 23. 9. 1992.
(17 B), (HJD 74) Zagreb.
530. Radio-postaja – izmišljotina, Vj. 7. 10. 1992. (17 B), (HJD 75) Zagreb.
531. Nekoliko napomena o jeziku Franje Tuđmana, Hrvatska revija, god. XLII, sv. 2., lipanj 1992 (313-316), Zagreb.
532. Stipe Šuvar, Vj. 14. 10. 1992. (17 B), (HJD 76) Zagreb.
533. Ministrica, Vj. 21. 10. 1992. (16 B), (HJD 77) Zagreb.
534. Jezični priručnik Marijana Krmpotića, J, 40, 1992. (17-24), Zagreb.
*Opširan prikaz M. Jurišić u Več. listu 12. 12. 1992 (56) pod naslovm Loša dijagnoza, gora terapija.)
535. Golijat i David McMasterovim očima, Vj. 28. 10. 1992 (16 B), (HJD 78) Zagreb.
536. Zemljopis, žrtva narušene tradicije, Vj. 4. 11. 1992 (16 B), (HJD 79) Zagreb.
537. Ovlašten, ali ožalošćen, Vj. 11. 11. 1992. (16 B), (HJD 80) Zagreb.
538. Kad se kida jezična tradicija, Vj. 25. 11. 1992 (16 B), (HJD 81) Zagreb.
539. Nepotrebna politizacija, Vj. 2. 12. 1992 (18 B), HJD 82) Zagreb.(O etniku i pridjevu od Orahovica)
540. Busijaši, Vj. 4. 12. 1992 (2 A), Zagreb.
541. Topnici protiv artiljeraca, Hrvatski vojnik, 4. 12. 1992. (21-23), Zagreb.
542. Hrvatski pravopis kao Globusova senzacija, Vj. 9. 12. 1992 (19 B), (HJD 83) Zagreb.
543. Čitaj kao što je napisano, Vj. 16. 12. 1992 (18 B), (HJD 84) Zagreb.
544. Kajkavska gramatika, Vj. 23. 12. 1992. (18 B), (HJD 85) Zagreb.
545. Suživot – Ili kako se uvode nove riječi ili šire rijetke, Vj. 30. 12. 1992. (19 B), (HJD 86) Zagreb.
546. Predgovor knjizi B. Jurišić, Nacrt hrvatske slovnice – Tvorba imenica u povijesnom razvoju, 1992 (5-9), Zagreb.
547. Jurišićčva razmišljanja o pravopisnoj problematici, Zadarska smotra, god. XLI; br. 3, 1992 (61-65), Zadar.
* Jurišićčv zbornik, !992 (61-65), Zadar.
548. Nastolna knjiga ( o Brodnjakovu rječniku).
* Taj hrvatski, 1992.(213-218), Zagreb.
549. Miklošičevi sufiksi – osobito hrvatski, Miklošičev zbornik, 1992. (165-171), Ljubljana.
550. Sintetski prikaz promjene imenica, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 27, 1992. (179-186), Zagreb.
551. Najgora i najbolja riječ godine, J, XL, !992 (61-62), Zagreb.
552. Zatiranje hrvatskoga nazivlja, J, XL, 1992 (62-63), Zagreb.
553. Modeliranje u tvorbi riječi, Suvremena lingvistika, 34, 1992 (35-40) Zagreb.

1993.

554. Slovnica Blaža Jurišića, Vj. 5. 1. 1993. (23 B), (HJD 86) Zagreb.
555. Hrvatski je: hoću raditi i hoću da radim, Vj. 13. 1. 1993. (19), (HJD 88) Zagreb.
* Brodski list, 26. 2. 1998. 12. Sl. Brod
556. Jezik je sustav. Vj. 23. 1. 1993. (22), (HJD 89) Zagreb.
557. Šepava obrana, Večernji list, 27. 1. 1993. (43), Zagreb (Obrana članka o Krmpotićevu Jezičnom priručniku)
558. Gori lampa nasrid Vinkovaca ili O srbizmima opet, Vj. 30. 1. 1993. (26), (HJD 90) Zagreb.
559. Jezično povjerenstvo MH i hrvatski pravopis, J, XL, !993 (65-76), Zagreb.
560. Promjena uredništva, J, XL, 1993 (96), Zagreb.
561. Ikavica, Vj. 6. 2. 1993. (22), (HJD 91) Zagreb.
562. Nekoliko hljebova kruha, Vj. 13. 2. 1993. (26), (HJD 92) Zagreb.
563. Velika biblijska konkordancija – veliki prinos jezičnoj kulturi, Vj. 20. 2. 1993. (28), (HJD 93) Zagreb.
564. Šepav izlazak iz genitiva posvojnog, Vj. 27. 2. 1993. (26),
(HJD 94) Zagreb.
565. Jezično povjerenstvo MH i hrvatski pravopis, J, XL, 1993 (65-76), Zagreb
566. Promjena uredništva, J, XL, 1993 (96), Zagreb.
567. Razbarušeni sudovi o hrvatskim jezikoslovcima (1), VJ. 6. 3. 1993. (26), (HJD 95) Zagreb.
568. Razbarušeni sudovi o hrvatskim jezikoslovcima (2), Vj. 13. 3. 1993. (22), (HJD 96)Zagreb.
569. Tomo Maretić, Portreti hrvatskih jezikoslovaca, 1993. (137-143.), Zagreb.
570. Ljudevit Jonke, Portreti hrvatskih jezikoslovaca, 1993.(271-277), Zagreb.
571. O najobičnijim userima, Vj. 20. 3. 1993. (26), (HJD 97) Zagreb.
572. Deklaracija, Slobodna ili Nedjeljna Dalmacija, ožujak 1993., Split.
573. Protiv anglizama, Vj. 27. 3. 1993 (26), (HJD 98) Zagreb.
574. Hrvat koji je izgubio hrvatski jezični osječaj, Vj. 3. 4. 1993 (26), (HJD 99) Zagreb.
575. Sretan vam Uskrs! Ili Vazam?, Vj. 10. 4. 1992 (34-35),
(HJD 100) Zagreb.
576. Županije s jezičnoga i pravopisnoga gledišta, Vj. 24. 4. 1993 (26), (HJD 101) Zagreb.
577. O atributnome redu, Vj. 30. 4. 1993. (38), (HJD 102) Zagreb.
578. O pripremama pravopisnih načela, J, XL, 1993. (97-102), Zagreb.
579. Razmišljanja uz koji-kojega, J, XL, 1993(109-111), Zagreb.
580. O nazivlju, Vj. 8. 5. 1993 (26), (HJD 103) Zagreb.
581. Remake – da ili ne?, Vj. 8. 5. 1993 (22), (HJD 104)Zagreb.
582. Lektori i oni koji pišu, Vj. 22. 5. 1993. (22), (HJD 105) Zagreb.
583. Ugostiteljski objekti, ministar turizma i mi, Vj. 29. 5. 1993. (34), (HJD 106) Zagreb.
584. Medveščak i Peščenica kao pravopisni problem, Vj. 5. 6. 1993 (22), (HJD 157) Zagreb.
585. 150 godina hrvatske riječi u Hrvatskome saboru, Vj. 12. 6. 1993 (26), (HJD 108) Zagreb.
586. Hrvatski i srpski jezik, Vj. 19. 6. 1993 (22), (HJD 109) Zagreb. I u knjizi HJD, pod naslovom Hrvatski jezik i srpski jezik, AMAC, studeni 1995. (18.), Frankfurt na M.,
587. O lomovima hrvatskoga književnog jezika, J, XL, 1993 (135-141), Zagreb.
588. Novo izdanje Hrvatskoga pravopisa, J, XL, 1993 (159-160), Zagreb.
589. Deklaracija i Bakarić, J, XL, 1993 (160), Zagreb.
590. Okrugli stol o dvama nazivima, Vj. 26.6. 1993 (26), (HJD 110) Zagreb. (Preneseno i u Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 28, 1993 str. 99-100.)
591. Hrvatski jezikoslovac Bulcso L‡szl—, Vj. 3. 7. 1993 (22), (HJD 111) Zagreb.
592. L‡szlova jezikoslovna gozba, Vj. 10. 7. 1993. (22), (HJD 112) Zagreb.
593. Računalci nemaju više isprike, Vj. 17. 7. 1993 (22), (HJD 113) Zagreb.
594. Plaćam tuđe pogreške, Vj. 24. 7. 1993 (22), (HJD 14) Zagreb.
595. O čemu sam dosad pisao, Vj. 31. 7. 1993 (22), (HJD 115) Zagreb.
596. Neopravdane optužbe, Vj. 7. 8. 1993 (23), (HJD 116) Zagreb. (O tvrdnji M. Samardžije da su dva naraštaja hrvatskih jezikoslovaca ostavili samoga Lj. Jonkea u borbi sa srpskim unitaristima.)
597. Učilište kao vojni naziv, Vj. 14. 8. 1993 (23), (HJD 117) Zagreb.
598. O jeziku Glasa koncila, Vj. 21. 8. 1993 (22), (HJD 118) Zagreb.
* Dio prenesen u GK 28. 8. 1993., 13.) Zagreb.
599. Žučljiva obrana neobranjive tvrdnje, Vj. 28. 6. 1993. (22), Zagreb (Odgovor M. Samardžiji o osamljenosti Lj. Jonkea.)
600. Zakon o izvlaštenju, Vj. 4. 9. 1993 (22), (HJD 120) Zagreb.
601. Je li pošto vremenski ili uzročni veznik, Vj. 11. 9. 1993 (22), (HJD 121) Zagreb.
602. O jeziku javnih glasila, Vj. 18. 9. 1993 (22), (HJD 122) Zagreb.
603. Propovijed o homiliji, Vj. 25. 9. 1993 (23),(HJD 123) Zagreb.
604. AIDS u Glasu Koncila, Vj. 2. 10. 1993 (23), (HJD 124) Zagreb.
605. Mali tečaj o velikome slovu, Vj. 9. 10. 1993 (23), (HJD 125) Zagreb.
606. Hrvatski katolički pravopis, Vj. 16. 10. 1993. (22), (HJD 126) Zagreb.
607. O genitivu posvojnome opet, Vj. 23. 10.1993 (22), (HJD 127) Zagreb.
608. Nepotrebni anglizmi, Vj. 23. 10. 1993 (36), Zagreb.
609. U jarmu genitiva posvojnoga, Vj. 30. 10. 1993. (23), (HJD 128) Zagreb.
610. Najbolja i najgora riječ 1993. godine, J, XLI, 1993 (29-31), Zagreb.
611. Jezično povjerenstvo MH prestalo postojati, J, XL, 1993
(31- 32), Zagreb.
612. Ne govori cijeli svijet AIDS, Vj. 3. 11. 1993(28), Zagreb.
613. Jezična politika Dalibora Brozovića, Vj. 6.11. 1993. (22.-23), (HJD 121), Zagreb.
614. Oproštaj, Vj. 13. 11. 1993. (23), (HJD 130), Zagreb.
615. U plićacima ne samo genitiva posvojnog, Vj. 13. 11. 1993. (23), Zagreb.
616. Dijagonalci, Vj. 22. 11. 1993. (22), Zagreb.
617. Šegotine netočnosti, mala iskrivljavanja i velika optužba, Vj. 27. 12. 1993 (36), Zagreb.
618. O jeziku Miroslava Krleže, J, XLI, 1993. (33.-40), Zagreb.
619. Djed Božičnjak. J, XLI, 1993. (64), Zagreb.
620. Prijedlog kroz u sustavu nekih mjesnih značenja, Filologija, 20-21, 1992.-1993. (23.-30.), Zagreb.
621. Izrazi za osjete primljene njuhom, Rječnik i društvo, 1994. (9-12), Zagreb.

1994.

622. Šegota izaziva razdor u hrvatskome jeziku, Vj., 18. 1. 1994.
623. Jingle, J, 41, 1994. (117), Zagreb.
624. Najbolja nova riječ 1993. godine, J, 41, 1994. (127-128), Zagreb.
625. Uredničko vijeće časopisa Jezik, J, 41, 1994. (127-128), Zagreb.
626. Oborine, J, 41, 1994. (128), Zagreb.
627. O promjeni imena Slavonski Brod, Posavska Hrvatska, 20. 5. 1994. (13), Slavonski Brod.
628. Kuna nije iz prsta isisana,Vj., 22. 5. 1994. (50), Zagreb.
629. Gospođo predsjednice!, Vj., 9. 6. 1994. (32), Zagreb.
630. Hrvatski pravopis jači od guvernerove odluke, Vj., 10. 6. 1994. (16-17), Zagreb.
631. Skrivanje iza Katedre, Vj. 15. 6. 1994. ( ), Zagreb, Anić- Silićev pravopis nije projekt Katedre, Slobodna Dalmacija, 16. 6. 1994., Split.
* Dio objavljen i u Večernjem listu 15. 6. 1994. (9) pod pogrješnim naslovom”Pravopis” i Katedrin.
632. Sinoptičarica izvan sustava, Vj. 21. 6. 1994. (18), Zagreb.
633. Pravopisne dvostrukosti u školi, J, 41, 1994. (141.-147.), Zagreb.
* Prvi dio prenesen u Školske novine, 21. 6. 1994. (3), Zagreb.
634. Plinofikacija ili plinifikacija, J, 41, 1994. (151.-153.), Zagreb.
635. Napomene uz Vratovićeva razmišljanja, J, 41, 1994. (154.), Zagreb.
636. Misli varaždinskoga poduzeća Vindija, J, 41, 1994. (155.- 156.), Zagreb.
637. Za Brod na Savi, Posavska Hrvatska, 8. 7. 1994. (13.), Sl. Brod.
638. Biograd bez oznake na Moru, Vj., 10. 8. 1994. (12), Zagreb.
639. O Brodu i njegovu imenu, Posavska Hrvatska, 19. 8. 1994. (2), Sl. Brod.
640. Stanarka nije stanarica, Vj. 7. 9. 1994. (12), Zagreb.
641. Ime Slavonski Brod jest problem, Posavska Hrvatska, 23. 9. 1994. (2), Sl. Brod.
642. Pravopisne dvostrukosti u praksi, J, 42,1944. (13.14.), Zagreb.
643. Znadem ili znam, J, 42, 1994. (15.-16.), Zagreb.
644. Primjedbe na primjedbe o Hrvatskome pravopisu, J, 42, 1944. (18.-21.), Zagreb.
645. Hrvatski i srpski jezik u svjetlu europskih jezika, Glasnik AMAC, 1944. (24.-26), Frankfurt na M.,
*HS, 21. 7. 1995. (8), Zagreb.
646. Ima i mrkih medvjeda, Glasnik HDZ, 11. 11. 1994. (43), Zagreb.(Izvorni naslov Hrvatski je medvjed ipak mrk.)
647. Hrvatski pravopis nije stvar pojedinca, Glasnik HDZ, , 25. 11. 1994. (48.), Zagreb.
648. Jeftina politička lingvistika, Glasnik HDZ, 10. 12. 1994.
(45.- 46.), Zagreb.
649. Zlatku Vinceu u spomen (Život s političkim utezima), Večernji list, 11. 12. 1994. (19.), Zagreb.
650. Naglasak u tekstovima hrvatskih pisaca, J, 42, 1994. (33.- 40.), Zagreb.
651. Jezična raslojenost, Filologija, 22-23, 1994. (193.-199.), Zagreb.
652. Jezik hrvatskoga Očenaša, Bogoslovska smotra, 1-4, 1994. (313.-315.), Zagreb.

1995.

653. Zabafonov PIN, Vj. 17. 1. 1995. (18.), Zagreb.
654. Slovopis nije pravopis, Glasnik HDZ, 20. 1.1995 (45.-46.), Zagreb.
655. Jezik Ivane Brlić-Mažuranić, J, 42, 1995. (69.-76.), Zagreb.
* Odlomak u Novome Brodskome listu, 27. 10. 1994. (10), Sl. Brod.
656. Lektor – paradoks jezične kulture, J, 42, 1995.(12.), Zagreb.
657. Hrvatski sufiksi -ka i -kinja, Vj.,8. 3. 1995. (12), Zagreb.
* NBL, 27.11. 1997. (11)
658. Hrvatski je veoma i vrlo, Vj. 27. 3. 1995. (12), Zagreb.
659. Prevoditelj koji treba lektora nije prevoditelj, Večernji list, 30. 3. 1995. (35.), Zagreb.
660. Bunjevačke slamarke, Vj. * 4. 1995 (*), Zagreb.
661. Vozna karta – voznica, J, 42, 1995. (119), Zagreb.
662. Djelatnici, radnici ili posloprimci?, Sindikalna akcija, 1. 5. 1995. (19), Zagreb.
663. O najboljoj riječi 1994. godini, J, 42, 1995. (138.-146.), Zagreb.
664. Bezvezničke rečenice, J, 42, 1995. (159.-160.), Zagreb.
665. Hrvatski jezik, Domovinski odgoj, 1995. (353.-363.), Zagreb.
* II. izd. 1996.
666. Rengen, Priroda, 9/1995. (5), Zagreb.
667. Röntgen i rengen nije isto, Vj., 21. 7. 1995. (42.), Zagreb.
* S malim proširenjem prethodni članak.)
668. Riječ šport – hrvatska povratnica, Vj., 2. 8. 1995. (26.), Zagreb.
669. Anglizmi, anglizmi, te učene riječi, HS, 4. 8. 1995. (8.), Zagreb.
670. U ovom broju, J, 43, 1995. (1), Zagreb.
671. Teze o lektorima, J, 43, 1995. (34.-40.), Zagreb.
672. Korijenski i morfonološki pravopis nisu i ne mogu biti istoznačnice, J, 43, 1995. (41.- 48.), Zagreb.
673. Neka objašnjenja pravila i postupaka u Hrvatskome pravopisu, J, 43, 1995. (57.-72.), Zagreb, 1996. (108.-117.)
674. Polarno svjetlo ili polarna svjetlost, J, 43, 1995. (77-74.), Zagreb.
675. Bjelokosna obala – prihvatljiv naziv, J, 43, 1995.(77.-79.), Zagreb.
676. riječ godine, J, 43, 1995. (79.-80.), Zagreb.
677. Bjelokosna obala – prihvatljiv naziv, J, 43, 1995.(77.-79.), Zagreb.

1996.

678. Hrvatski pisci pod lektorskim perom – Uz jezikoslovne aspekte Ježićeva priređivačkoga rada na Šenoinim djelima, HS, 5. 1. 1996. (16.-17.), Zagreb.
* Zbornik o Slavku Ježiću, 1997. (117.-129.), Zagreb
679. Razmišljanja i pitanja o lektorima, Hrvatsko slovo, 2. 2. 1996., (5), Zagreb.
680. Je li pauk krstaš hrvatski naziv, J, 43, 1996. (118.), Zagreb.
681. Dani hrvatskoga jezika, J, 43, 1996. (120.), Zagreb.
682. Vidljivi i nevidljivi rad Dragutina Boranića, Zaprešićki godišnjak 95, 1996. (166.-169.), Zaprešić.
683. Je li gošća hrvatska riječ, J, 43, 1996. (143), Zagreb.
684. Crkveni redovi i veliko slovo, J, 43, 1996. (144), Zagreb.
685. Znanost u jeziku nije svemoćna, J, 43, 1996 (154-155), Zagreb.
686. Uz Bibliografiju Jezika XXI.-XL. godišta, J, 43, 1996. (158- 159), Zagreb.
687. Vraćeni hrvatski nazivi osoba i osobne zamjenice, J, 43, 1996 (160), Zagreb.
688. Hrvatska pepeljuga na jumbo plakatima, HS (1), 8. 3. 1996. (5), Zagreb.
689. HS 2
690. Glavobolje zbog Ličana i Soros fonda, HS (3), 29. 3. 1996. (7), Zagreb.
691. Filmadžije – krpadžije, HS (4), 5. 4. 1996. (12), Zagreb.
692. Juga opća ruga, HS (5), 19. 4. 1996. (12), Zagreb.
693. Hrvatski – taj second hand lengvidž, HS (6), 26. 4. 1996. (8), Zagreb.
694. Pojasniti, HS (7), 3. 5 1996 (8), Zagreb.
695. Hajka na palčeve, HS (8), 10. 5. 1996. (32), Zagreb.
696. Vukovarci, HS (9), 17. 5. 1996 (6), Zagreb.
697. Ja kao jezični čarobnjak, HS (10), 24. 5. 1996. (32), Zagreb.
698. Zamjena za Vrgomošćane, HS(11), 31. 5. 1996., Zagreb.
699. Spriječimo izložbu Put svile u Mimari, HS (12), 7.6. 1996 (6), Zagreb
700. Zašto su nam se vratili pogrješni ispred i ka ?, HS (13), 14. 6. 1996 (8), Zagreb.
701. Visoki rejting rejtinga, HS (14), 21. 6. 1996 (6), Zagreb.
702. Hiljada je hrvatska riječ, HS (15), 28. 6. 1996. (8), Zagreb.
703. U ovome broju, J, 43, 1996 (161), Zagreb.
704. Znanstvena podloga hrvatskih vukovaca, J, 43, 1996.
(167- 174.), Zagreb.
705. Je li imenica ravan hrvatska riječ?, J, 43, 1996. (192), Zagreb.
706. Najbolja riječ u 1996., J, 43, 1996. (196-197), Zagreb.
707. Jezik više nije beskućnik, J, 43, 1996. (197-198.), Zagreb.
708. Posvojni pridjev protiv genitiva posvojnoga, HS (16), 5. 7. 1996. (8), Zagreb.
709. Hrvatska imenska formula, HS (17), 12. 7. 1996. (8), Zagreb.
710. Osporavanje, HS (18) 19. 7. 1996. (8), Zagreb.
711. Zaista, što je posveta?, Glas Koncila, 21. 7. 1996. (18), Zagreb.
712. Drakulićka, HS (19), 26. 7. 1996. (8), Zagreb.
713. Posvojni genitivi svuda oko nas, HS (20 ) 2. 8. 1996.(8), Zagreb,
714. Nevina od znanja – Što ne zna ili što ne shvaća Snježana Kordić?, HS (21) 9. 8. 1996., Zagreb.
715. Ne jedemo janjce Like nit pijemo vino Dalmacije, HS (22) 16. 8. 1996. (22), Zagreb.
716. Što je Smiljana Rendić rekla o posvojnome genitivu, HS (23) 23. 8. 1996., Zagreb. (Glavnina prenesena i u VL. 24. 8. 1996. 43.)
717. Pouka časnoga suda, HS (24). 30. 8. 1996.(4)
718. Razgovori s pokojnima, HS (25) 6. 9. 1996.(12), Zagreb,
719. Zamjeničko ju nigdje nije pogrješno, HS (26) 13. 9. 1996. (12), Zagreb.
720. Odnos Stjepana Ivšića prema hrvatskome književnome jeziku, zbornik Stjepan Ivšić i hrvatski jezik, 1996.(25.-31.), Zagreb.
721. Genitiv posvojni otkriva doušnika, HS (27) 20. 9. 1996.(8), Zagreb.
722. Što su to svileni bomboni, HS (28) 27. 9. 1996., Zagreb.
723. Načela za pisanje hrvatskih povijesnih prezimena, zbornik Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji, 1996. (3.-10.), Zagreb.
724. Teotetska podloga svilenoga puta, HS (29), 4. 10. 1996. (8), Zagreb.
725. Svileni i drugi takvi putovi, HS (30), 18. 10. 1996 (8.), Zagreb.
726. Maštarije Snježane Kordić, Vj. 22. 10. 1996. (11), Zagreb.
727. Vinski i duhanski put, HS (31), 25. 10. 1996. (8), Zagreb
728. Petnaestak cveba iz jezikova uredničkoga kuglofa, J, 44, 1996 (23-29), Zagreb
729. O riječi dragovoljac, J, 44, 1996.(34), Zagreb.
730. Proslava časopisa Jezik, J, 44, 1996. (39-40), Zagreb.
731. Srbski korenski pravopis, HS (32), 1. 11. 1996. (8), Zagreb.
732. Otvoreno pismo Hrvatskoj lutriji (33), HS, 8. 11. 1996, Zagreb.
733. Velika slova u imenima crkava (34), HS, 15. 11. 1996. (8).
734. Lutanja po hrvatskome jeziku (35), HS, 22. 11. 1996. (8), Zagreb. ( O raspodjeli sufikasa mocijske tvorbe)
735. Kad Srbi imitiraju hrvatski (36), HS, 29. 11. 1996., Zagreb.
736. Križaljke i križaljkaši (37), HS, 6. 12. 1996. (8), Zagreb.
737. O glagolskim participima (38), HS, 13. 12. 1996.(6.), Zagreb
738. Prigovori samo prigovaranja radi, Republika, 9-10/1996. (161.-162.), Zagreb. (Polemički odgovor Ivi Pranjkoviću.)
739. Nekoliko riječi o sintaktičkoj upotrebi participa (39), HS, 20. 12. 1996. (8), Zagreb.
740. Novi unitarizam (40), HS, 27. 12. 1996. (6), Zagreb.
741. U ovome broju, J, 44, 1996(41), Zagreb.
742. Lektori kao javni jezični savjetnici, J, 44, 1996. (74-75), Zagreb.
743. Litra i izvedenice, J, 44, 1996. (75.), Zagreb.
744. Prikaz zbornika Stjepan Ivšić i hrvatski jezik
745. Pravopis kao nacionalni projekt (4), Mjeriteljski vjesnik, prosinac 1996. (2812), Zagreb (Izašao u rujnu 1997.)

1997.

746. O imenima naših županija (41), HS, 3. 1. 1997. 8., Zagreb.
747. O tvorbi odnosnih pridjeva od osobnih imena (42), HS, 10. 1. 1997. (8), Zagreb.
748. Jedan sufiks kao gutač drugih (43), HS, 17. 1. 1997. (8), Zagreb.
749. O rodu nepromjenljivih riječi i navodnica (44), HS, 24. 1. 1997.(8), Zagreb.
750. Hvala lijepo (45), HS, 31. 1. 1997. (8), Zagreb.
751. Tri odjeka (46), HS. 7. 2. 1997. (8), Zagreb.
752. O laicima u jezikoslovlju treći put (47), HS, 14. 2. 1997. (8), Zagreb.
753. Naturšcici na drumu(48), HS, 21. 2. 1997. (8), Zagreb.
754. Što je to zelje? (49), HS, 28. 2. 1997. (8), Zagreb.
755. Deklaracija – međaš dvaju razdoblja, J, 44, 1997. (81-85), Zagreb.
* I u knjizi Deklaracija, str. 207.-212.
756. Uz 4. izdanje Hrvatskoga pravopisa, J, 44, 1997. (114-117), Zagreb.
757. Suradnicima Jezika, J, 44, 1997. (117-118), Zagreb.
758. Ispravak, J, 44, 1997. (119), Zagreb,
759. Franjo Tanocki, J, 44, 1997. (119-120), Zagreb.
760. Nove akademkinje, (50), HS, 7. 3. 1997. (8), Zagreb.
761. Unitarističkoga grijeha nema na meni, Večernji list, 9. III. 1997. (23), Zagreb.
762. Deklaracija (51), HS, 14. 3. 1997. (*), Zagreb.
763. Mnogima Brandt duguje ispriku (Moj naslov***), Slobodna Dalmacija, 19. 3. 1997. (10), Split
764. Hrvatski pisci u novosadskome ruhu (53), HS, 4. 4. 1997 (8), Zagreb
765. Sedam sastavljača Deklaracije (54), HS 11. 4. 1997.(8), Zagreb.
766. Bit će pamćen po tome što je svojim pisanjem prezreo i povijest i povijesne postupke – tako je dr. Brandt pokopao sebe i kao čovjeka i kao povjesničara, Vj. 17. 4. 1997. (11), Zagreb.
767. Haiku hrvatski (55), HS, 18. 4. 1997. (8), Zagreb
768. Nazivi kao kobasice (56), HS, 24. 4. 1997. (8), Zagreb.
769. Posveta i blagoslov s općeknjiževnoga i teološkoga gledišta, J, 44, 1997. (135-146), Zagreb.
770. Elizabetinska ili elizabetska drama?, J, 44, 1997. (146-149), Zagreb.
771. Je li kuhar korjenita riječ?, J, 44, 1997.(149-151), Zagreb.
772. Dugi nazivi – prežitak komunističkoga novogovora (57), HS, 2. 5. 1997. (8), Zagreb.
773. Zakon o obiteljskim odnosima (58), HS, 9. 5. 1997. (8), Zagreb.
774. Laici i srbizmi (59), HS, 16. 5. 1997. (8), Zagreb.
775. Biciklistica u jezičnome sustavu (60), HS, 23. 5. 1997. (8), Zagreb.
776. Kako treba izdavati starije hrvatske pisce (61), HS, 30. 5. 1997.(8), Zagreb.
777. Otvoreno pismo hrvatskim književnicima (62), HS, 6. 6. 1997 (8), Zagreb.
778. Imenica veče(r) na radiju i televiziji (63), HS, 13. 6. 1997. (8), Zagreb.
779. Sklanjanje ženskih prezimena (64), HS, 20. 6. 1997. (8), Zagreb.
780. Tuđi jezici u hrvatskim novinama (65), HS, 27. 6. 1997.(8), Zagreb.
781. O Ljudevitu Jonkeu s izmišljenih polazišta, HS, 27. 6. 1997. (30.), Zagreb.
782. U ovome broju, J, XLIV, 1997. (161.-162.), Zagreb
783. Pisanje naselja kad postane dio grada, J, XLIV, 1997.
(192- 193.), Zagreb.
784. Peruća ili Peruča, J, XLIV, 1997., (193-195.), Zagreb.
785. Ispravak, J, XLIV,1997.(200.), Zagreb
786. Prisežem (66), HS, 4. 7. 1997.(8), Zagreb.
787. Novosadski dogovor, Hrvatski leksikon, II, 1997.(186.), Zagreb.
788. Pravopis ili ortografija, Hrvatski leksikon, II, 1997.(304.- 305.), Zagreb.
789. Razlozi za prisežem (67), HS, 11. 7. 1997. (8), Zagreb. (Pogrješkom tiskano prisižem)
790. Trgovački, a ne trgovinski (68), HS, 18. 7. 1997. (8), Zagreb.
791. Vlak za Vukovar nije srpski (69), HS, 25. 7. 1997. (8), Zagreb.
792. Jonke – jezikoslovac rođen pod nesretnom zvijezdom, HS, 25. 7. 1997. (32), Zagreb.
793. Mate vrijeđa (70), HS, 1. 8. 1997. (8), Zagreb.
794. Rukokaz umjesto potpisa (71), HS, 8. 8. 1997. (8), Zagreb.
795. Politički dodatak rukokazu (72), HS, 15. 8. 1997. (8), Zagreb.
796. Što se štuje, a što poštuje (73), HS, 22. 8. 1997 (8), Zagreb.
797. Imam velemlažnjak, a siromah sam, pomognite mi, (74), HS, 27. 8. 1997. (8), Zagreb.
798. Mjerne se jedinice ne uče iz pravopisa, pa kritika Marijana Brezinšćaka počiva na velikom neposrazumu i upućena je na krivu adresu, Vjesnik, 4. 9. 1997. (11), Zagreb.
799. Jezikoslovac mora dobro razlikovati jezične strukture (75), HS, 5. 9. 1997. (8), Zagreb.
800. O žvakanju graha sa svojim slušačima, HS,12. 9. 1997.
801. Umjesto dokaza Mate nudi – uvrede, Sl. Dalmacija, 17. 9. 1997. 18.
802. O Ljudevitu Jonkeu i meni, HS, 19. 9. 1997.
803. Mati Šimundiću ukratko, HS, 26. 9. 1997.
804. HS, 3. 10. 1997.
805. HS, 10. 10. 1997.
806. U ovome broju, J, 45, 1997. (1-3), Zagreb.
807. Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini, J, 45, 1997. (29.-34), Zagreb.
808. Licemjerna sablazan zbog krivotvorenja Šegrta Hlapića, NBL, 13. 11. 1997., Brod n/S.
809. Akademik je jasno rekao, NBL
810. Prusija ili Pruska, J, 45, 1997. (67-68), Zagreb.
811. Novosadski dogovor, Hrvatski leksikon, II, 1997(186), Zagreb.

1998.

812. Lektori samo nepismenima, HS 16. 1. 1998. (12), Zagreb.
813. Za prestanak izdavanja hrvatskih književnih djela s krivotvorenim jezikom, J, 45, 1998. (90-96), Zagreb.
814. Dani hrvatskoga jezika, J, 45, 1998. (114-115.), Zagreb.
815. Kako nazvati obavijesni knjižnički sustav, J, 45, 1998. 120, Zagreb.
816. Poticaji i podaci za raspravu o početku hrvatskoga književnoga jezika, J, 45, 1998.(121-128), Zagreb.
817. Osnovano Vijeće za normu hrvatskoga jezika, j, 45, 1998 (160), Zagreb.
818. O Guberininima pogledima na hrvatsko-srpske jezične razlike, J, 45, 1998.(176-182); Zagreb.
819. Pridjevi od imenice gljiva, J, 45, 1998 (190-191), Zagreb.
820. Kako se hrvatski kaže bookmarker, J, 45, 1998.(198-199), Zagreb.
821. Tvorba riječi, u knjizi Hrvatski jezik, 1998.
822. Glasovi je/e iza pokrivenog r, J, 46, 1998. (4-14), Zagreb,
823. Nazivi biljnih ulja, J, 46, 1998. (22-24), Zagreb.
824. Knjiga za terminologe svih struka, J, 46, Zagreb, 1998 (28- 29.), Zagreb.
825. Sumrak srpske filologije, J, 46, 1998. (36-40), Zagreb.
826. Neupućeno raspravljanje o hrvatskome pravopisu, Vjesnik 11. 11. 1998.(13.), Zagreb.
827. Šulekov doprinos današnjemu hrvatskom književnom jeziku, Zbornik o Bogoslavu Šuleku, 1988. (17- 25), Zagreb.
828. Jezik, etnija i politika, u zborniku Etničnost, nacija, identitet, 1998.(191.-195.), Zagreb.
829. Pridjevi od Mursa, J, 46, 1998. (61.-62.), Zagreb.
830. Izašao prvi onemogućeni hrvatski pravopis, J, 46, 1998. (74.- 76.), Zagreb.
831. Hrvatske zamjene za bookmark(er) ili Lesezeichen, J, 46, 1998. 76.-79.), Zagreb.
832. Komparacija bez jotacije, riječ, god. 4, sv. 1., 1998. (7-11), Rijeka.
833. Jezik i pravopis Marijana Jaića, Jaićev zbornik, 1998., Zagreb.

1999.

834. Dva tvorbena normativna problema i njihova rješenja, J, 46,
1999.(104.-112.), Zagreb. (O normi, pridjevima tipa trešnjov i imenicama tipa psihologinja.)
835. O nazivima medvjeda – Priroda početkom 1999.
836. Tri nekrologa u jednome broju, J, 46, 1999 (128). Zagreb
837. Je li naziv Ministarstvo razvitka i obnove pravilan?, J, 46, 1999. (136.-137.), Zagreb
838. Krstarenje ili kružna plovidba?, J, 46, 1999. (137.138.), Zagreb
839. Tip artistica kao normativni problem, J, 46, 1999.(142.-144.), Zagreb
840. Kako se naziva muškarac muzilja?, J, 46, 1999. (158), Zagreb
841. Pridjev od euro, J, 46, 1999. 158-159), Zagreb.
842. Babić: Nisam za korijenski pravopis, Jutarnji list, 11. 5. 1999. (5), Zagreb. (Bitno skraćen moj članak.)
843. (Dopis za anketu), Hrvatsko slovo, 14. 5. 1999. (1), Zagreb.
* Vijenac, 20. 5. 1999. (19), Zagreb.
844. (Drugi dopis) Vijenac, 20. 5. 1999. (19), Zagreb.
845. Pravopis, novine i vlast, Vijenac, 20. 5. 1999. (19), Zagreb
846. Ženska zanimanja u Hrvatskome bibliografskome leksikonu, J, 46., 1999. (191.-193.), Zagreb.
847. Hrvatsko kazališno nazivlje, J, 46., 1999. (193.-195.), Zagreb.
848. Preciznije o sufiksima -kinja/-inja, J, 46., 1999. (198.), Zagreb.
849. Hrvatski jezični savjetnik – svaštara nesložne braće, Vjesnik, 24.. 9. 1999, str. 20., i 25. 9., str. 21.
850. Smicalice nisu nikakav odgovor, Vjesnik, 29. 10. 1999., str. 20.
851. Kako se hrvatski kaže tepsija?. J, 47, listopad 1999. (17-18). Zagreb.
852. O jednom razlogu protiv pridjeva trešnjov, J, 47, listopad 1999. (36.-37.), Zagreb.
853. Promjena uredništva, J, 47, br. 1., listopad 1999. (3. omotna), Zagreb.
854. Normativna kolebanja u upotrebi glasova e i a, Suvremena lingvistika, 43.-44, Zagreb, 1997, (iza1la u rujnu 1999.) 359.- 365
855. Prilog raspravi, Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, zbornik, 1999. (315. – 319., 336., 337. -, 338., 340., 347.), Zagreb
856. O nesporazumu s Inoslavom Beškerom, Novinar. napisao 24. 11. 98., objavljeno?. Zagreb
857. O pridjevnim naglascima u hrvatskome književnom jeziku, J, 47, 1999. (63-69), Zagreb.
858. Pravopisna počast Poljskomu Vrapcu, J, 47, 1999. (69-73), Zagreb.
859. O dijalektatnoj podlozi hrvatskoga književnog jezika, J, 47, (77-80), Zagreb.

2000.

860. Osiguravajući zavodi i jezična kultura, Hrvatsko slovo, 17. 3.
2000. (30), Zagreb.
861. Jezični savjetnici, Vijenac, 23. 3. 2000. (24), Zagreb
862. Djevičanski otoci nije pogrješan naziv, ali je dobro da se čuju razlozi zašto g. Raos nema pravo, Vjesnik, 6. 4. 2000. (29), Zagreb.
* Djevičanski otoci nije pogrješan naziv, Večernji list, 9. 4. 2000.(42, manji odlomak), Zagreb.
863. Babić: Imamo službeni pravopis,Vjesnik, 14. 4. 2000. (15), Zagreb.
* Vijenac, 20. 4. 2000. 8.
* Manji dio i u Novom listu, Rijeka
864. Polovica ili polovina kao pitanje?, J, 47, 2000 (152-155), Zagreb.
865. O krstu i kršćaninu i nadijevanju imena, J, 47, 2000 (155- 157), Zagreb.
866. Tko sve muze?, J, 47, 2000 (157-158), Zagreb.
867. Dvije pravopisne sitnice, a problemi krupni, J, 47, 2000 (158- 159), Zagreb.
*** (Govor u Sarajevu o jezičnome jedinstvu)
*** Stanje hrvatskoga jezika

2001

874. Zar ćemo se uspoređivati sa Srbima?. VL, Prilog Revija, 27. 1. 2001. 29. – 31.
* Samo smo uklonili neke dvostrukosti, ŠN, 6. 2. 2001. 8.
* Pročitajte, pa onda sudite, Zarez, 15. 2. 2001. 13. (ulomci članka iz JL, 27.
875. Zašto hoću ne ću, VL 2. 2. 2001. 60.
876. Buka oko pravopisa većinom samo naklade radi, Vj. , 14. 2. 2001. 14.
877. Silić nema petlje za stručne rasprave, VL, 27. 2. 2001. 45.
878. Još malo o polovici i polovini, J, 48, veljača 2001. (40.)
879. Hrvatski su pisali riječi tipa grješnik, strjelica, Vj. 3. 3. 2001. 12.
880. Nekoliko uvodnih riječi, F, 26. 3. 2001. (JB 1, 35.).
* Ponovno tiskan s pogrješnim naslovom: Problemi s (po)rodiljama i njihovim pridjevima, F, 2. 4. 2001. (35),
* Brodski list, 4. 4. 2001., 13. (Sl. Brod
881.Problemi s (po)rodiljama i njihovim pridjevima, F, 9. 4. 2001. (JB 2, 35).
* Brodski list, 11. 4. 2001(15.) Sl. Brod.
882. Participi između prakse i norme, F, 16. 4. 2001. (JB 3, 35)
883. Tko nam vozi kamione?, F, 23. 4. 2001. (JB 4, 35), Zagreb.
884. Trgovina Pevec u jezičnom žrvnju, F, 30. 4. 2001. (JB 5, 35)
885. Pravopisna rješenja treba birati prema razlozima, J, 48, travanj 2001. (55.-60.) (JB 5, 35) Zagreb
886. Malo o zarezu u povodu nizanke Naši i vaši, F, 7. 5. 2001. (JB 6, 35), Zagreb.
* Novi Brodski list 23. 5. 2001. 14.
887. Kako se hrvatski kaže congresswoman?. F, 14. 5. 2001. (JB 7, 35),
888. Malo razmišljanja o nazivima književni – standardni jezik, F, 21. 5. 2001. (JB 8, 35), Zagreb.
889. Teroristica s jezične strane, F, 28. 5. 2001. (JB 9, 35),
* Brodski list, 25. 7. 2001.,11.a
890. Kroatocentrično, a ne zagrebocentrično jezično usustavljivanje, F, 4. 6. 2001. (JB, 10, 35), Zagreb.
891. Spoznaja i saznanje i Bekićeva emisija, F, 11. 6. 2001. (JB 11, 35),
892. Kritički o natječaju za školski pravopis, F, 16. 6. 2001. (JB, 12, 35),
893. ***
894. Zmešarija s Plješevicom i Plešivicom, F, 25. 6. 2001. (JB, 13, 35),
895. U ovome broju, J, 48, lipanj 2001, (81), Zagreb
896. Tko zapravo prijeti, J, 48, lipanj 2001.(118), Zagreb.
897. Ivanščica – jedna planina s četiri imena, F, 2. 7. 2001. (JB, 14, 35),
898. Strahinščica kao Ivanščica, F, 12. 7. 2001. (JB, 15, 35),
899. Amerikanizacija hrvatskoga jezika, F, 19. 7. 2001. (JB, 16, 35), Zagreb.
900. Amerikanizcija na djelu, F, 26. 7. 2001. (JB, 17, 35), Zagreb.
901. Jeste li za bungee jumping?, F, 2. 8. 2001. (JB, 18, 35), Zagreb.
902. Još o imenima naših planina, F, 9. 8. 2001. (JB, 19, 35), Zagreb.
903. Nezadovoljnicima imenima svojih mjesta, F, 16. 8. 2001. (JB, 20, 35), Zagreb.
904. Jezikoslovni izlet u Spljet, F, 23. 8. 2001. (JB, 21, 35), Zagreb.
905. F, 30. 8. . 2001. (JB, 22, 35), Zagreb.
906. Jezična pomoć hrvatskim kriketašima, F, 6. 9. 2001. (JB, 23, 35), Zagreb.
907. Ime i prezime pred Saborom, F, 13. 9. 2001.JB, 24, 35), Zagreb.
908. O jeziku i stilu Huge Badalića, Novi Brodski list, prilog Brodski pogledi , 20. 9. 2001. (8-9), Slav. Brod
909. Aralica i njegov lektor, F, 20. 9. 2001. (JB, 25. 9., 35), Zagreb.
910. Je li Aralica (ne)pismen, F, 27. 9. 2001. (JB, 26, 35), Zagreb.
911. Još o pogrješakama u Araličinoj Ambri, F, 4. 10. 2001. (JB, 27, 35), Zagreb.
912. Pokojni predsjednik, Aralica i njegov lektor, F, 11. 10. 2001. (JB, 28, 35), Zagreb.
913. Brinemo li se za koga ili o komu, F, 18. 10. 2001. (JB, 29, 35), Zagreb.
914. Telefonirajte za nula kuna po minuti, F, 25. 10.. 2001.
(JB, 30; 35), Zagreb.
915. O nekim etnicima s više istoznačnica, J, 48, listopad 2001. (142-144), Zagreb.
916. Prometovati kao jezični problem, F, 1. 11. 2001. (JB, 31, 35), Zagreb.
917. O jezičnoj logici zbog vozne karte za vlak, F, 8. 11. 2001. (JB, 32, 35), Zagreb.
918. Otadžbina je hrvatska riječ, F, 15. 11. 2001. (JB, 33, 35), Zagreb.
919. Nova smišljotina: jugoslovenski jezici, F, 22. 11. 2001. (JB, 34, 35), Zagreb.
920. Utrka saga i tepiha, F, 29. 11. 2001. (JB, 35, 35), Zagreb
921. O filtru za njemačke glagole na -irati, .F, 6. 12. 2001. (JB, 36, 35), Zagreb.
922. Mjesto cušpajza u našem jeziku i jelovniku, .F, 13. 12. 2001. (JB, 37, 35), Zagreb.
923. Još jedan glas protiv rendžera, F, 20. 12. 2001. (JB, 38; 35), Zagreb.
924. Riječ o vinotoči, peharniku i sommelieru, F, 27. 12. 2001. (JB, 39; 35), Zagreb.
925. Hrvatski su pisci uvijek pisali likove tipa grješnik, pogrješka, strjelica, J, 48, prosinac 2001. (162-172), Zagreb
926. Pokriveno r u djelu biskupa Langa J, 48, prosinac 2001. (173- 174), Zagreb
927. Bezgrješno začeće u nekim kalendarima, J, 48, prosinac 2001. (177-178), Zagreb
928. Primjeri nekih krivotvorina iza pokrivenog r, J, 48, prosinac 2001. (178-182); Zagreb

2002.

929. Pile i pilići, F, 3. 1. 2002. (JB, 40, 35), Zagreb.
930. Križaljke, križaljke…, F, 10. 1. 2002. (JB, 41; 35), Zagreb.
931. Ivo Škarić u zrakopraznome prostoru, F, 17. 1. 2002. (JB, 42; 35), Zagreb
932. Ekstremni Hrvat i ekstremni Srbin u istom kolu, F, 24. 1. 2002. (JB, 43; 35), Zagreb.
933. Gdje si ti bio, Stjepane Babiću?!, F, 31. 1. 2002. (JB, 44; 35), Zagreb.
934. Pouka oblika hoću i mogu, F, 7. 2. 2002. (JB, 45; 35), Zagreb.
935. Demanti koji Jutarnji list nije htio objaviti, F, 14. 2. 2002. (JB, 46; 35), Zagreb..
936. O vokativu je riječ, F, 21. 2. 2002. (JB, 47; 35), Zagreb.
937. F, 28. 2. 2001. (JB, 48, 35), Zagreb.
938. Lijepa je sloga, ali činjenice ipak treba priznati,Vl, 28. 2. 2002. (45), Zagreb
939. ( u suatorstvu s Vladimirom Grdinićem), Prijedlog za rješenje nedoumica u kemijskom nazivlju, J, 49, veljača 2002. (19- 31), Zagreb
* Medika, travanj/svibanj 2002. (4-7), Zagreb
940. O danima hrvatskoga i njemačkoga jezika, J, 49, veljača 2002. (39-40), Zagreb
941. Hrvati Srbima uzeli jezik, F, 28. 2. 2002. (JB 48; 35), Zagreb
941. O propalome natječaju za školski pravopis, F, 7. 3. 2002. (JB, 49, 35), Zagreb.
942. U jeziku nema iznimaka, F, 14. 3. 2001. (JB, 50; 35), Zagreb.
943. Zagrebačka filološka škola, F, 21. 3. 2002. (JB, 51; 35), Zagreb.
944. Primjer jezika zagrebačke filološke škole, F, 28. 3. 2002. (JB, 52, 35), Zagreb.
945. Zasluge hrvatskih preporoditelja, F, 4. 4. 2002. (JB, 53; 35), Zagreb.
946. U čemu nisu uspjeli hrvatski vukovci, F, 11. 4. 2002. (JB, 54; 35), Zagreb.
947. U čemu su hrvatski vukovci uspjeli, F, 18. 4. 2002. (JB, 55; 35), Zagreb.
948. Vraćanje jezične i pravopisne norme u hrvatski tok, F, 25. 4. 2002. (JB, 56; 35), Zagreb.
949. U ovome broju, 49, travanj 2002., (41)
950. O današnjim problemima prevođenja Biblije, J, 49., travanj 2002. (43- 56), Zagreb
951. Zašto je u hrvatskome pravopisu bijelonja i bjelonja?, J, 49., travanj 2002. (66), Zagreb
952. Sastanak uredništva, suradnika i pretplatnika Jezika, J, 49., travanj 2002. (76-77), Zagreb
953. Suđenje zbog hrvatskoga jezika, J, 49., travanj 2002. (77-78), Zagreb
954. Kratke vijesti, J, 49., travanj 2002. (80), Zagreb
955. Je li i Stjepan Babić bio vukovac, F, 2. 5. 2002. (JB, 57; 35), Zagreb.
956. Jezična politika profesora Jonkea, F, 9. 5. 2002. (JB, 58; 35), Zagreb.
957. Zašto sam branio Vuka Karadžića od Milke Ivić, F, 16. 5. 2002. (JB, 59, 35), Zagreb.
958. Ivići i mi, F, 23. 5. 2002. (JB, 60; 35), Zagreb.
959. Što su nam krivi hrvatski vukovci, F, 30. 5. 2002. (JB, 61.; 35), Zagreb.
960. Aorist na putu do HRT-ova milijuna, F, 6. 6. 2002. (JB, 62; 35), Zagreb.
961. U Novoj Gradiški ili Gradišci, F, 13. 6. 2002. (JB, 63; 35), Zagreb.
* Brodski list 4. 7. 2002. 23.
962. Kako nam se zovu Grge?, F, 20. 6. 2002. (JB, 64; 35), Zagreb.
* Brodski list, 18. 7. 2002., 15.
963. Cigo u rječniku dviju Matica, F, 27. 6. 2002. (JB, 65; 31), Zagreb.
964. U ovome broju, 49, lipanj 2002., (81), Zagreb
965. Razgodak kao časni starina, J, 49, lipanj 2002., (108-109), Zagreb
966. Što je bolje šljivovica ili šljivovača?, J, 49, lipanj 2002., (109-111), Zagreb
967. Nazivi za dječje pjesmice i ritmičke igre,J, 49, lipanj 2002., (111- 112), Zagreb
968. Je li ogledalo dobra hrvatska riječ?, J, 49, lipanj 2002., (112-113), Zagreb
969. O glagolu opetovati, J, 49, lipanj 2002., (114-115), Zagreb
970. Miješalica, ali mjesilica, J, 49, lipanj 2002., (81), Zagreb
971. **********
972. Hrvati su pet stoljeća pisali grješnik, pogrješka, strjelica, VL
*Dometi, 1-4, Rijeka, 2002. (Izašli 2004.), str.
973. O pridjevima župni i župski opet, Marulić, 3, 2002. (557-56), Zagreb.
974. »udne neke riječi, F, 4. 7. 2002. (JB 66, 31); Zagreb
975. »udne neke riječi (2), F, 11. 7. 2002. (JB, 67, 31), Zagreb.
976. Jezična logika, F, 18. 7. 2002. (JB, 68, 31), Zagreb.
* F, 25. 7. 2002. (JB, 69, 31), Zagreb. (Zabunom ponovno tiskan prethodni članak.)
* Brodski list, 1. 8. 2002. (21), Slav. Brod
977. Pago, Pago ili anglizmi na svakome koraku, F, 1. 8. 2002. (JB,70), Zagreb.
* Brodski list, 29. 8. 2002. 34.Sl .Brod
978. Što znači pridjev polojit?, F, 8. 8. 2002. (JB 71, 31); Zagreb
978. Rađanje i smrt životinja, F, 15. 8. 2002. (JB, 72, 31), Zagreb.
979. Spalionica, F, 22. 8. 2002. (JB, 74, 31), Zagreb.
980. Kakva je to riječ Puto?, F, 29. 8. 2002. (JB, 75, 31), Zagreb.
981. , F, 5. 9. 2002. (JB, 68, 31), Zagreb.
982. Nazočan i nazočiti kao predmet ruganja, F, 12. 9. 2002. (JB, 76, 31), Zagreb.
983. Nazočan i nazočiti u znastvenome svjetlu, F, 19. 9. 2002. (JB, 77, 33), Zagreb.
984. Nazočan i nazočiti kao velika tema, F, 26. 9. 2002. (JB, 78, 33), Zagreb.
985. Dopusnica – divna hrvatska riječ, F, 3. 10. 2002. (JB, 79, 31), Zagreb.
986. Stare novotvorenice, F, 11. 10. 2002. (JB, 80, 51), Zagreb.
987. O prisjećaju i brzoj hrani, F, 18. 10. 2002. (JB, 81, 51), Zagreb.
988. Alergične nove riječi, F, 25. 10. 2002. (JB, 68, 31), Zagreb.
989. Je li prvenstveno dobra riječ?, J, 49., 2002 (154-155.), Zagreb
990. Jednoća ili jednota, J, 49, 2002.(155-156), Zagreb
991. Oprez u osudi nekih riječi, F, 1. 11. 2002. (JB, 83, 5), Zagreb.
992. Kako se sklanja imenica Gradac?, F, 8. 11. 2002. (JB 84, 49), Zagreb
993. Kolumna kao žderačica riječi, F,15. 11. 2002. (JB,85, 52), Zagreb.
994. Masulj – što je pak to?. F, 22. 11. 2002. (JB 86, 50), Zagreb
995. Mast s kratkim a, F, 29. 11. 2002. (JB 87, 50), Zagreb
996. Gospođe i dame, F, 6. 12. 2002., (JB88, 50), Zagreb
997. O rodbinskim nazivima, F, 13. 12. 2002. (JB 89, 58), Zagreb
998. Nećakinja, F, 20. 12. 2002. (JB 90, 52), Zagreb
999. Točka iza rednoga broja, F, 27. 12. 2002. (JB 91, 52), Zagreb
1000. Na pragu 50. godišta, J, 49., 2002. (161-164), Zagreb
1001. Mrjestilište ili mrijestilište, J, 49, 2002. (191), Zagreb
1002. Kako se sklanja Francesco Petrarca?, J, 49, 2002. (192), Zagreb
1003. O jeziku Dionizija Švagelja, Zbornik o Dioniziju Švagelju, 1),  2002. (61-70), Vinkovci

2003.

1004. 11 likova za značenje Plešivica – Plješivica, F, 3. 1. 2003. (JB 92, 58), Zagreb
1005. Babina greda i Babina greda, F, 10. 1. 2003. (JB 93, 58), Zagreb
1006. Tokio i Mario, F, 17. 1. 2003. (JB 94, 58), Zagreb
1007. Prijedlog za ukidanje hrvatskoga jezika, F, 23. 1. 2003. (JB, 95., 58.), Zagreb
* V. iduću jedinicu
1008. Prijedlog za ukidanje hrvatskoga jezika, F, 31. 1. 2003. (JB, 96.,58), Zagreb
* Oba članka, Sjeverni Obzor, 22. 12. 2003.. Sl. Brod
1009. Horvatinčićev prinos anglokrobotskomu, F, 7. 2. 2003. (JB, 97, 58), Zagreb
1010. INA prinos anglokrobotskome, F, 14. 2. 2003. (JB 98, 58), Zagreb
1011. Tko izgoni pomajku?, F, 21. 2. 2003. (JB, 99, 58), Zagreb
1012. O lažovu i njegovih trinaest srodnika, F, 28. 2. 2003. (JB, 100, 58), Zagreb
1013. Je li i Fabrio nepismen?, F, 7. 3. 2003. (JB 101, 60.) Zagreb
1014. O “nepismenosti” Nedjeljka Fabrija, F, 14. 3. 2003. (JB 102, 60.), Zagreb
1015. Fabrijeva ljepotica, F, 21. 3. 2003. (JB 103 , 60.), Zagreb
1016. Latinični ili latinički, F, 28. 3. 2003. (JB 104, 56.) 992. , F, 18. 7. 2002. (JB, 68, 31), Zagreb.
1017 Jezični osjećaj i vic. , F, 4. 4. 2003. (JB, 105, 60), Zagreb.
1018. O glagolskome vidu, F, 11. 4. 2003. (JB, 106, 51), Zagreb.
1019. Razminiravati i telefoniravati, F, 18. 4. 2003. (JB, 107, 55), Zagreb.
1020. Broj riječi u rječniku, F, 25. 4. 2003. (JB, 108), Zagreb.
1021. Umjesto daljnje rasprave sa Živanom Bezićem, Marulić, 2/2003., Zagreb, (137.)
1021. SARS, F, 2. 5. 2003. (JB, 109, 51), Zagreb.
1022. Trebaju li nam lektori?, F, 9. 5. 2003. (JB, 110, 51), Zagreb.
1023. Književnici i lektori, F, 16. 5. 2003. (JB, 111, 51), Zagreb.
1024. Lektori i prevoditelji, F, 23. 5. 2003. (JB, 112, 51), Zagreb.
1025. Stamać kao prevoditelj, F, 30. 5. 2003. (JB, 113, 55), Zagreb.
1026. Prevoditelj Berislav Grgić i lektor, F, 6. 6. 2003. (JB, 114, 51), Zagreb.
1027. Lektori – nezavršena tema, F, 13. 6. 2003. (JB, 115, 55), Zagreb.
1028. Brigadirka, F, 20. 6. 2003. (JB, 116, 50), Zagreb.
1029. *****
1030. Zašto Antarktika kad je Arktik?, J, 50, 2003. 109.-110.
1031. Kako se hrvatski kaže baglama, pant ili šarnir?, J, 50, 2003. 112. -113.
1032. Pregled novijih jednojezičnih rječnika hrvatskoga jezika, J, 50. 2003. 113.-115.
1033. O usavršavanju Hrvatskoga pravopisa, J, 50, 115.-119.
1034. Međunarodni kazneni sud, izvorno: Međunarodni kazneni sud – svijetla zraka na hrvatskome jezičnome nebu zamračenome engleskim, F, 2. 7. 2003. (JB, 117, 52, zbog prostora u naslovu samo prve tri riječi).
1035. Američka jezična prevlast, F, 4. 7. 2003. (JB, 118, 50).
1036. Naglasci u vicu, F, 11. 7. 2003. (JB, 119, 52), Zagreb.
1037 Još o naglascima i vicevima, . F, 18. 7. 2003. (JB, 120, 50).
1038. Imena i prezimerna na spomenicima, F, 25. 7. 2003. (JB, 109, 52), Zagreb.
1039. O uplovljavanju cruisera u hrvatski jezik, F, 1. 8. 2003. (JB, 122, 52), Zagreb.
1040. Lektoriranje prijevoda, F, 8. 8. 2003. (JB, 123, 54), Zagreb.
1041. Pula Film Festival i Motovun Film Festival – sramota hrvatske kulture, F, 15. 8. 2003. (JB, 124, 54), Zagreb.
1042. 700 godina hrvatskoga Očenaša, F, 22. 8. 2003. (JB, 125, 54).
1043. Ikavica i kulen, F, 29. 8. 2003. (JB, 126, 54), Zagreb.
1044. Političari i hrvatski jezik, F, 5. 9. 2003. (JB, 127, 54).
1045. Još uvijek ima i hrvatskih jezičnih unitarista, F, 12. 9. 2003. (JB, 128, 54), Zagreb.
1046. Značajke razlika između hrvatskoga i srpskoga, F, 19. 9. 2003. (JB, 129, 54), Zagreb.
1047. Pozitivna strana Novosadskoga dogovora, F, 26 9. 2003. (JB, 130, 54), Zagreb.
1048. Njemački slavisti o hrvatskome književnome jeziku, F, 3. 10. 2003. (JB, 131, 54), Zagreb.
1049. Književni je jezik uvijek politički izbor, F, 10. 10. 2003. (JB, 132, 54), Zagreb.
1050. Norma i politika, F, 17. 10. 2003. (JB, 133, 54), Zagreb.
1051 Mi u političkome vrtlogu, F, 24. 10. 2003. (JB, 134, 54),
1052. Zašto lektorsko pero zapinje za riječ ponekad?, J, 50, 2003. (148-150.), Zagreb.
1053. Jesu li nam potrebni kontakt-policajci?, J, 50, 2003. (150- 152), Zagreb.
1054. Dvanaest tema za buduće članke, J, 50, 2003 (152-155), Zagreb.
1055. Opet o maštarijama Snježane Kordić, Književna republika, 9-10/ 2003, str. 175.- 177.
1056. Preradovićev Putnik po udarom redaktora i lektora, J, 50, Zagreb, 2003. str. 161.-168.
1057. Hrvatsko primorje i Kvarner kao višestruko pitanje, J, 50, Zagreb, 2003., str. 168.-170.
1058. Jedan dvobroj Jezika više, J, 50, Zagreb, 2003., str. 195.-197.
1059. Zagreb Film Festival – potpuna sramota hrvatske kulture, J, 50, Zagreb, 2003., str. 197.-199.
2004.
1060. Govor na proslavi 50. obljetnice Jezika, Jezik, 51, Zagreb, veljača 2004., str. 13. i 14.
1061. Što je otražak?, Jezik, 51., Zagreb, veljača 2004., str. 37. i 38.
1062. Pritoka ili pritok?, Jezik, 51, Zagreb, veljača 2004. , str. 39. -40.
1063. Zbrka oko jezičnoga standarda, Jezik , 51, Zagreb, travanj 2004., str. 46. -49.
1064. Kako glase pridjevi od endemija i epidemija, Jezik , 51, Zagreb, travanj 2004., str. 67.
1065. Koliko nastavaka ima i-sklonidba, Jezik , 51, Zagreb, travanj 2004., str. 68.-70.
1066. Usavršavanje hrvatskoga pravopisa, Jezik , 51, Zagreb, travanj 2004., rujan 2004., str. 70. i 71., prosinac 204. ( i N. Bašić 181.- 191.
1067. Dva značenja naziva hrvatsko primorje – povijesno i suvremeno, Jezik , 51, Zagreb, travanj 2004., str. 72. i 73.
1068. (u suatorstvu sa S: Ham) , Pravopisni rat- Komentirana bibliografija publicističkih članaka o hrvatskome pravopisu objavljenih u 2000. i 2001. godini, Jezik , 51, Zagreb, lipanj 2004., str. 92.. -115., 130.- 153.
1069. Znate li što je sît i síta?, Jezik , 51, Zagreb, lipanj 2004., str. 118.- 120.
1070. Za rješenja kakva su u Hrvatskome pravopisu govore
razlozi, Dometi, 1-4, Rijeka, 2002. (Izašli 2004.), str. 43.-46.f
1071. Zastor i zavjesa po jezičnome osjećaju i praksi, Jezik , 51, rujan 2004., str. 154. i 155.
1072. Tomislavka umjesto Dalmatine, Fokus, 8. 10. 2004., str. 46.
1073. Nogomet kao pouka, F, 19. 11. 2004. 47.
1074. Velebitka za hrvatski, F, 26. 11. 2004., 49.
1075, Epitaf hrvatskomu jeziku, F. 3. i 10. 12. 2004. 49.
1076. Zagreb News – čavao u lijes hrvatskoga jezika, F., 17. 12.
1077. Strendžeromanija, stara i nova, F, 24. 12. 2004., 47.
1078. Hibridne biljke i životinje i riječi za njih, F, 31. 12.. 2004. 47.
1079. Magnetno-magnetska oluja, J, 51., Zagreb, 2004.,165-169.
1080. Galaksija i galaktika i pridjevi od njih, J, 51, , 2004., 192-193.

2005.

1081. Otvoreno pismo Mirku Galiću, F, 7. 1. 2005. 49.
1082. Krašuljci i krašotice, F, 14. 1. 2005., 49. Zagreb
1083. Ne kupujmo strong i cool pivo!, F, 21. 1. 2005. 49., Zagreb.
1084. želite li postati birdwatcher, F, 28. 1. 2005. 49., Zagreb
1085. Promjene u uredništvu, J, 52, veljača 2005, str. 6.
1086. Pravopisni rat (u suatorstvu sa S. Ham), J ,1/52, veljača 2005., str. 22.-30.
1086. Prišipetlja, J ,2/52, veljača 2005., str. 31.-32.
1087. Pravopisni rat (u suatorstvu sa S. Ham), J ,2/52, travanj 2005., str. 61.-62.
1088. Uz članak o Salomonu ili Solomonu, J, 2/52, travanj 2005., str. 69.- 71.
1089. Podrijetlo imena Oriovac, Obzor – Gasilo općine Oriovac, Oriovac, 16. 4. 2005., str. 3.
1090. Pravopisni rat (u suatorstvu sa S. Ham), J ,3/52, lipanj 2005., str. 103.-109. 1091. Konklave ili konklava kao normativno pitanje, J,52, 3/2005., str. 109.-112.
1092. Hrvati Srbima uzeli ili čak ukrali jezik, J, 52, lippanj 2005. str. 112.-113.
1093. Jezik i stil Huge Badalića, Hugo Badalić – Zbornik o 150. godišnjici rođenja, Sl. Brod, 2005., str. 75.-86.
1094. Razjednačivanje na udaljenost u hrvatskom književnom jeziku, zbornik In memoriam Reinhold Olesch, Köln-Weimar-WIen, 2005.,str. 91.-98.
1095. Pravopisni rat (u suatorstvu sa S. Ham), J ,4/52, listopad 2005.,
1096. O hrvatskome pravopisu sažeto, Prevoditelj br. 82-83, Zagreb, listopad 2005.19.-20., str. 139.-148.
1097. Bijes, zloduh ili demon u naslovu djela F. M. Dostojevskoga, J, 52, listopad 2005, str. 149.-150.
1898. O stjrelici opet, F, 18. 3. 2005. 13.
1899. Strjelica je hrvatsko obilježje hrvatskoga književnoga jezika, F, 22. 3. 2005. 6.
1900. Put do druge krajnosti, F, 8. 4. 2005. 20.
1901. Pokriveno r između dviju krajnosti, F, 15. 4. 2005. 14.
1902. Dvanaesnik nije dvanaestertac, F, 22. 4. 2005. 14.
1903.. Kao je to otmjeno Cash & Carry, F. 29. 4. 2005. 12
1904. O načelima hrvatskoga pravopisa, F, 6. 5. 2005. 12.
1905. Opet o hrvatskome pravopisu i njegovim načelima, F, 13. 5. 2005. 58.
1906. Pouka One Stop Shopa, F. 20.5. 2005. 62.
1907. Obznaniti je dobar hrvatski glagol, F, 27. 5. 2005. 23.
1908. Što pljujemo, F, 10. 6. 2005. 19.
1109. Kako su ponižavali Isusa pljuvanjem?, F, 17. 6. 2005. 13.
1110. Iznenadna smrt hrvatskoga jezika, F. 24. 6. 2005. 13.
1111. Hrvatski glagol jediti (se), F, 1. 7. 2005. 6.
1112. Zašto sam napustio riječ točak?, F. 8. 7. 2005. 53.
1113. Zašto ne pristajem na progon upotrebe, F. 15. 7. 2005. 53.

2006.

1114. do 1116. nema
1117. Ime Jahve kao problem i pouka, J, 53, veljača 2006., Zagreb, 31.-33.
1118. Uz Barčev članak O hrvatskim vukovcima, J, 53, travanj 2006., Zagreb, str. 64.-66.
1119. Sklanjanje ženskih prezimena, J, 53, travanj 2006., Zagreb, str.66.-68.
1120. Demetra ili Demetera – pitanje je sad, J, 53, travanj 2006., Zagreb, str. 68. i 69.
1121. Ježeva kućica, Školske novine, 30. 5. 2006, Zagreb, str. 13. (Izvorni naslov: Ježeva kućica s pedagoškoga gledišta.)
1122. Hrvatski jezik, zakondavstvo i ravnopravnost spolova, J, 53., lipanj 2006., Zagreb, str. 81.-87.
1123. O prezimenu Tesla, Vj, 11. 7. 2006., Zagreb, str. 16.
1124. ( u suatorstvu s Josipom Liscem i Vladom Pandžićem) Stjepko Težak, knjižica »etvrti slavistički kongres, Varaždin -»akovec, 2006., str. 5.- 17.
1125. Prekinut plodan život, Školske novine, Zagreb, 5.9. 2006., str. 7.
1126. Važan je odnos prema stranim riječima, F, 24. 11. 2006, str. 6.
1127. Naglasak i duljine u pjesmama Dragutina Tadijanovića, život i djelo Dragutina Tadijanovića, Vinkovci 2006., str. 10.-19.
1128. Hrvatski jezični osjećaj o posvojnome genitivu, F, 1. 12. 2006. 15.
1129. Razgovorni stil nije i ne može biti stil književnoga jezika, F, 22. 12. 2006. 64.
1130. Pisanje navodnika – krupna sitnica, F, 29. 12. 2006. 11.
1131. Zatvorenost i-sklonidbe u hrvatskome književnome jeziku; Suvremena lingvistika, god. 32., br. 62, Zagreb, 2006. str. 141.- 150.
1132. Petar Guberina i hrvatski književni jezik, spomenica Petar Guberina, HAZU, Zagreb, 2006. 25.-30.

2007.

1133. O mijenjanju Hrvatskoga pravopisa, F, 5. 1. 2007. 15.
1134. O autorima Hrvatskoga pravopisa, F. 12. 1. 2007.15.
1135. Matica hrvatska na pogrješnome putu, F, 19. 1. 2007 6.
1136. Tsunami, cunami ili veleval, F, 26. 1. 2007. 6.
1137. Nastavlja se srpsko trabunjanje, F. 2. 2. 2007.17.
1138. Srdela snackovi u pohodu na Hrvatsku, F 9.2. 2007. 15.
1139. Tko jasno ne vidi cilja, uzalud troši strijele, F. 16. 2. 2007.
1140. Lijep ili srdačan pozdrav, J, LIV, Zagreb, 2007.,, str. za 31.-32.
1141. Nagradi za novu riječ ime dr. Ivana Šretera, J, LIV, Zagreb, 2007., str.34.-36-
1142. Horvatov sloga i zjedinjejne, F. 23. 2. 2007. 16.
1143. Hrvatska kultura u gusjoj magluština, F, 2. 3. 2007. 6.
1144. Pravopisno plašenje Hrvata, F, 9.3. 07. 11.
1145. Hrvatska pravopisna razjedinjenost u postotcima, F., 16.3. 2007. 6.
1146. Glibe kola hrvatskoga jezika, F, 23. 3. 2007. 6.
1147. Anglizmima na izvorištu, , F, 30. 3. 2007. 15.
1148. Neki Eurounijci zagazili u unitaristički kal, F, 6. 4. 2007. 11.
1149. Bitka za hrvatski jezik, F, 13. 4. 2007. 25.
* Spremnost, 24. 4. 2007., Sydney, Australija, 9.
1150. Unitaristi u ofenzivi, F, 27. 4. 2007. 6.
1152. Širidba, J, LIV, Zagreb, 2007., str.70.-71.
1153. Značenje i rekcija glagola zaboraviti, J, LIV, Zagreb, 2007., 71.-72.
1154. Bujica riječi ili pouka mladim pjesnicima, J, LIV, Zagreb, 2007., str. 74. -75.
1155. Zasluge profesora Ljudevita Jonkea za hrvatsko jezikoslovlje, J, LIV, Zagreb, 2007., str. 82.-86.
1156. Nedoumice o porijeklu i podrijetlu, J, LIV, Zagreb, 2007., str. 118.-119.
1157. Hrvatski jezik i tuđice, Školske novine, 15. 5. 2007., 6.
1158. Kratice u izdanjima Leksikografskoga zavoda, Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 10, Zagreb, 2001., tiskano 2007., str. 253.-259.
1159. Nova nametanja srpskohrvatskoga jezika, Školske novine, 29. 5. 2007., 6.
1160. Srpskohrvatski jezik opet, Školske novine, 5. 6. 2007. 6.
1161. Hrvatsko i srpski nesporazumi, Školske novine, 12. 6. 2007.
1162. Hrvatski jezični nesporazumi, Školske novine, 19. 6. 2007.
1163, Nekoliko bilježaka o mučnim trenutcima Ljudevita Jonkea, J, LIV., Zagreb 2007., str. 193.-194.
1164. Neistine Denisa Kuljiša, napisan 28. 7. 2007.

2008.

1165. Zašto računarstvo, a ne računalstvo?, F., 29. 2. 2008., str. 62.
1166. Protiv svevala nepotrebnih tuđica, F. 28. 3. 2008, str. 63.
1167, Deklaracija – činjenice i pretpostavke, J, 55, Zagreb, 2008. str. 12.-19..
1168. Hrvatski pravopis – vrući kesten u ministarskim rukama, J,55, Zagreb, 2008., str, 54.-64.
1169. Zagonetna prevlast jelovnika nad jestvenikom, J, 55, Zagreb, 2008., str. 70,-72.
1170. Još o nesretnoj sudbini dr. Ivana Šretera, J, 55, Zagreb, 2008., str.76.-78.
1171. O uništenom hrvatskom prijenovosadskom pravopisu, J, 55, Zagreb, 2008., str. 102.-105.
1172. Nabavka protiv nabave, J, 55, Zagreb, 2008. str. 106.
1173. Komentar najboljih riječi za 2007., J, 55. Zagreb, 2008., str.107.- 109.
1174. Rodilja ide na rodiljski dopust, F, 4. 7. 2008. 58,
1175. Korisno i vrijedno djelo (o OER-u), F. 4. 7. 2008. 65.
1176. Nova riječ smrčkolovac, J, 55, ,Zagreb, 2008., 157.- 159.
1177. Od izvorske do flaširane vode, F, 11. 7. 2008. 64.
1178. Što je rodni identitet, F, 18. 7. 2008. 19.
1179. I na sitnim se pitanjima ima što naučiti, F, 1. 8. 2008. 65.
1180. Tonidba Renata Baretića, F. 22. 8. 2008. 64.
1181. Smokvik Srđana Mladinića, F, 5. 9. 2008. 19.
1182. Jezični amater u lingvističkom loncu (moj naslov Dragičevićevo jezikoslovlje stavljen u nadnaslov), F, 21. 11. 2008., Zagreb, str. 6.
1183. Konačno Praaustrac, F, 5. 12. 2008. Zagreb, str. 58.
1184. Naše neprihvaćene zamjembenice (ur. naslov, izvorni;) Još o nekim našim zamjembenicama, F, 12.12. 2008. str. 65.
1185. Navika ima jak utjecaj (ur. naslov, izvorni naslov stavljen kao podnaslov:) Leksikografski zavod kao uzor prihvaćenosti rješenja Hrvatskoga pravopisa, F, 19. 12. 2008., Zagreb, 2008., str. 65.
1186. Još o hrvatskome jeziku u EU J, 55. Zagreb, 2008. str. 193.-195.
1187. Op/jeka č/ć u imenicama kao stajačica/stajaćica, J, 55, Zagreb, 2008., 153.-156.
1188. Botaničko nazivlje u vezi s imenicama na -ič, J, 55. Zagreb, 2008. , str.196.- 198.

2009.

1189. OIB i jezična kultura, F, 16. 1. 2009., Zagreb, 2009. 60.
1190. Lik sport uljez u hrvatski jezik, F, 30. 1. 2009. 64.
1191. Predgovor. u knjizi Martine Grčević, Imena hrvatskih naselja, Zagreb, 2009., str. 5. i 6.
1192. Die kroatische Literatursprache gestern und heute,
u knjizi ije/je/e/i – Jezični variteti i nacionalni identiteti, Zagreb, 2009. str. 169.-178.
1193. Hrvatski jezik u molitvi svete krunice, J, 56, Zagreb, 2009., str. 31. i 32.
1194. Hrvatski jezik i Europska unija, J, 56. Zagreb, 2009. str. 34. i 35.
1195. Što je to snježni pljusak?, F, 27. 2. 2009. str. 65.
1196. Kakav je pridjev od guska?, J, 56 Zagreb, 2009., str. 71. i 72.
1197. Komentar natječaja za 2008. J, 56, Zagreb, 2009.,76.- 78.
1198. Hrvatski književni jezik njim samim, Hrvatsko slovo, 15. 5. 2009. Zagreb, str. 28. i 29.
1999. Vijenac na grob prof. Jonkea, J, 56, Zagreb, 2009.,, str. 78.
2000. Govor na skupu Položaj hrvatskoga jezika, J, 56, Zagreb, 2009., str. 104. i 105.
2001. Hrvatski jezik za komunističkoga razdoblja, J, 56, Zagreb 2009., str. 106.-114.
2002. Bakarić i hrvatski književni jezik, J, 56, Zagreb, 2009., str. 115.-120.
2003. Brozovićeva borba za normiranje i priznavanje hrvatskih naglasaka, Zadarski filološki dani – Zbornika radova, Zadar, 2009., str. 387.-396.

Intervjui, izjave

o natječaju, Večernji list,
* Dio prenesen u Feral Tribune, 27. 10. 2006.

A. O raznom

78. (Izjava o značenju natjecanja iz poznavanja hrvatskoga jezika), XI državno natjecanje upoznavanju hrvatskoga jezika,Vinkovci 2006,, str. 3.
79. Za prirodno domaće povrće, Vj. 14. 9. 2006.,, str. 16.
80. O malome ratnome dnevniku, Fokus, 8. 12. 2006., str. 19.
(Politički članak povodom prigovora što je u obvezatnu lektiru unesen Mali ratni dnevnik Stjepana Tomaša.)
81. Još o nesretnoj sudbini dr. Ivana Šretera, J, 55, Zagreb, 2008., str. 76.-78.
82. Kako su rušeni minareti zagrebačke džamije, Marulić,
83. Denis Kuljiš, napisan 28. 7. 2007.

B. Književni sastavi

59. Boži Biškupiću, ministru kulture; Hrvatsko slovo, 21. 7. 2006., str .31.
60. Tužbalica pravedne tužibabe Karlice od ∆uprije, F, 4.8. 2006., str. 24. i 25.
(potpisan Krešimir Zbrzalo.)
61. Pri sv. Kralju, F, 4.8. 2006., str. 24. i 25. (potpisan Krešimir Zbrzalo, parafraza Matoševe pjesme.)
62. Mali ratni dnevnik ad usum Delphini, Fokus, 15. 12. 2006., str.* (Parodija na Mali ratni dnevnik Stjepana Tomaša. Povezano s političkim člankom O malome ratnome dnevniku.)
63. Hrvatski kosopis, F
64. Magnolija u Babonićevoj (nova verzija), Zaprešićki godišnjak 2007., Zaprešić, 2008., str. 607.-611.
65. Tužna večera Alekse –ukića, Glas Koncila 1. 2. 2009. 37. O Stjepanu Babić
19. Stjepan Babić – Istoznačnica hrvatskih napora za hrvatski jezik, Brodski trag, lipanj 2006., 7.-9. Sl. Brod.

U tisku

, Dometi
880. ispisati iz pravopisne bibliografije
*** (Govor u Sarajevu o jezičnome jedinstvu)
*** Stanje hrvatskoga jezika
1178. O jezičnim pogrješkama u zakonskim tekstovima, “napisan 22. 9. 2008. Gdje je objavljen?

Stjepan Babić, članci o lektorima

Pregledavši svoju bibliografiju, o lektorima sam dosad napisao 15 članaka koji su objavljeni 20 puta, četiri su iz novina pretiskani u knjigama, a jedan je izašao cjelovit u Jeziku, ali je prije u većem odlomku tiskan u novinama. Deset već u naslovu imaju riječ lektor ili lektorski, zato ih je u računalu bilo lako naći, pet ima drugi naslov, ali govore o lektorskim poslovima ili postupcima. Ukupno oko stotinjak stranica, gotovo jedna knjiga. Polovicu zauzima članak o Stjepanu Ivšiću, a ostali o danas aktualnoj temi.

Bibliografija

1. Stjepan Ivšić kao lektor Mažuranićeve knjige “Od zore do mraka”, Hrvatski znanstveni zbornik, 2, l971 (243-293), Zagreb.
2. O lektorskom paradoksu koji postaje pravilo, J, XXXII, 1985 (93-95), Zagreb.
* HJD
3. Lektori i oni koji pišu, Vj. 22. 5. 1993. (22), (HJD 105) Zagreb
* HJD
4. O jeziku javnih glasila, Vj. 18. 9. 1993 (22), (HJD 122) Zagreb.
*HJD
5. Jezik Ivane Brlić-Mažuranić, J, 42, 1995. (69.-76.), Zagreb.
* Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Slavonskome Brodu, 2000. (423-430), Slavonski Brod
* Odlomak u Novome Brodskome listu, 27. 10. 1994. (10), Sl. Brod.
6. Lektor – paradoks jezične kulture, J, 42, 1995.(12.), Zagreb.
7. Prevoditelj koji treba lektora nije prevoditelj, Večernji list, 30. 3. 1995. (35.), Zagreb.
8. Teze o lektorima, J, 43, 1995. (34.-40.), Zagreb.
* S nešto promijenjenim uvodom u Vijencu 23 3. 2000. 18. Zagreb.
9. Hrvatski pisci pod lektorskim perom – Uz jezikoslovne aspekte Ježićeva priređivačkoga rada na Šenoinim djelima, HS, 5. 1. 1996. (16.-17.), Zagreb.
* Zbornik o Slavku Ježiću, 1997. (117.-129.), Zagreb
10. Razmišljanja i pitanja o lektorima, Hrvatsko slovo, 2. 2. 1996., (5), Zagreb.
11. Lektori kao javni jezični savjetnici, J, 44, 1996. (74-75), Zagreb.
12. Hrvatski pisci u novosadskome ruhu (53), HS, 4. 4. 1997 (8), Zagreb
13. Lektori samo nepismenima, HS 16. 1. 1998. (12), Zagreb.
14. Za prestanak izdavanja hrvatskih književnih djela s krivotvorenim jezikom, J, 45, 1998. (90-96), Zagreb.
15. Kako treba izdavati starije hrvatske pisce (61), HS, 30. 5. 1997.(8), Zagreb.

Članci

  • J = Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika,
  • Vj. = Vjesnik, novine,
  • (HJČ) znači da se članak nalazi i u knjizi Hrvatska jezikoslovna čitanka,
  • (HJD) isto za knjigu Hrvatski jučer i danas ,
  • HS = Hrvatsko slovo.

Kad iz naslova nije vidljiv sadržaj članka, dodan je iza bibliografske jedinice veoma kratak komentar.

Zvjezdicom je označena ponovljena bibliografska jedinica, ali nije ako je članak objavljen u mojoj knjizi iako je to naznačeno u samoj bibliografskoj jedinici.

  1. Neka pitanja u vezi s imenicama na -ost, J, IV, 1956 (145-148), Zagreb.
  2. Glasovi u jeziku i umjetničkom djelu, J, VII, 1958 (34-41,65-72), Zagreb.(HJČ)
  3. Neutralizacija pridjeva u hrvatskom ili srpskom književnom jeziku, J, IX. 1961(46-54), Zagreb.(HJČ)
  4. Žigosani sufiks -telj, J, X, 1963 (113-116), Zagreb.
  5. O odnosu samoglasnika u staroslavenskom i hrvatskosrpskom književnom jeziku, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 5, l963 (l07-115), Zagreb.
  6. Jednostavna pravila za pisanje zareza, J, XII, 1964 ( 42-46), Zagreb (HJČ)
  7. Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku, Rad JAZU, knj. 344, 1966 (63-256), Zagreb (Doktorska disertacija obranjena 1962.)
  8. O priređivanju svetopisamskih i liturgijskih tekstova na hrvatskom jeziku, Služba Božja, VII, 4, 1967 (248-25l), Makarska.
  9. Htijenja i ostvarenja Novosadskoga dogovora, J, XV, 1967 (3-13), Zagreb. I u zborniku Hrvatski književni jezik i pitanje varijanata, sv. 1, 1969 (199-208), Zagreb.
  10. Jezik starih hrvatskih pisaca u Slavoniji, Godišnjak Ogranka MH , 6, l968 (71-84), Vinkovci.
  11. Sporni sufiks -telj, J, XV, 1968 (69-76), Zagreb.
  12. O Daničićevu naglasnom sustavu kao sustavu, J, XV, 1968 (150-157), Zagreb
  13. Tvorba imenica na -ić, J, XVII, 1970 (74-89, 112-121), Zagreb.
  14. Tvorba imenica na -če, Književnost i jezik, XVIII, 1970 (202-207), Beograd
  15. Lingvističko određenje hrvatskoga književnog jezika, J, XVIII, 1971 (129-137), Zagreb.
  16. Tvorba imenica na – ač, Radovi Zavoda sa slavensku filologiju, 12, 1971 (13-20), Zagreb.
  17. Stjepan Ivšić kao lektor Mažuranićeve knjige “Od zore do mraka”, Hrvatski znanstveni zbornik, 2, l971 (243-293), Zagreb.
  18. Zur Frage des Systems in der kroatischen Wortbildung, Zeitschrift fźr slavische Philologie, XXXVI, 1, 1971 (92-107), Heidelberg.
  19. Sustav u tvorbi hrvatskih umanjenica, Slavistična revija, l, 1972 (19-28), Ljubljana
  20. Tvorba imenica sufiksom -telj, J, XXI, 1973 (6-12), Zagreb.
  21. Tvorba imenica sa završetkom -ica i -ice, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 13, 1973 (37-60), Zagreb.
  22. Sročnost (kongruencija) u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, 1973 (199-218), Zagreb.
  23. Odnos izvedenica sa -telj i -lac, J, XXI, 1974 (90-95), Zagreb.
  24. Tvorba mjesnih imenica u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, II, knj.2, 1974 (151-170) , Zagreb.
  25. O redu riječi u južnoslavenskim jezicima, Makedonski jazik, god. 25, 1974 (109-121), Skopje. (HJČ) i u zborniku 25 godina Seminara za strane slaviste (1950-1974), 1975 (43-63), Sarajevo. (HJČ)
  26. Kajkavsko č u književnom jeziku, J, XXII, 1975 (65-72), Zagreb.
  27. Suvremeni problemi tvorbe riječi, J, XXIII, 1975 (41-47), Zagreb. I u zborniku Prilozi VIII kongres jugoslavenskih slavista, 1977 (15-21), Zagreb.
  28. Tvorba etnika u dijalektima i u hrvatskom književnom jeziku, Onomastica jugoslavica, 6, 1976 (145-185), Zagreb.
  29. Tvorba imenica sufiksima na -Şk, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 14, 1976 (69-77), Zagreb.
  30. Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u književnom jeziku, J, XXIII, 1976 (139-144), Zagreb.
  31. O tzv. aoristu imperfektivnih glagola, J, XXIV, 1976 (33-41), Zagreb.
  32. Problem norme u hrvatskom književnom jeziku, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, 4, l976 (229-240), Zagreb.
  33. Jednačenje suglasnika u govoru i pismu, J, XXIV., 1977 (74-81), Zagreb. (Predavanje u Sekciji za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2. 12. 1976.)
  34. Sustav u tvorbi imenica muškoga roda koje znače vršitelja radnje (nomina agentis), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 15, l977 (11-18), Zagreb.
  35. Mješovite tvorenice, J, XXV, 1978(129-138), Zagreb.
  36. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU, zbornik XXVIII seminar za strane slaviste Zadar – Budva 1.- 21. VIII l977 – Predavanja, 1978 (27-36), Titograd.
  37. Tvorba samostalnikov s priponskimi obrazili na -ka, Slavistična revija, 4/26, 1978 (391-402), Ljubljana.
  38. Tvorba imenica sufiksima na -(a)k, Književni jezik, VII, 4, 1978 (19-26), Sarajevo.
  39. Iterativizacija i srodne pojave u tvorbi glagola, Filologija, 8, 1978 (37-48), Zagreb.
  40. Imperfectivization and the Types of Prefix-Derivation, zbornik Kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika , II, 1978 (71-100), Zagreb.
  41. Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi, Prilozi, 1978 (7-14), Zagreb.
  42. Tvorba imenica sufiksima na -(a)c, Naš jezik, XXIII, 1978 (175-186), Beograd.
  43. Sufiksi s morfemskoga gledišta, J, XXVII, l979 (10-13), Zagreb.
  44. Tvorba imenica sufiksima na -stvo, Filologija, 9, l979 (155-167), Zagreb.
  45. O podjeli glagola na vrste, J, XXVII, 1980. (139.144.), Zagreb.
  46. Termini standardnih i supstandardnih idioma na hrvatsko-srpskom jezičnom području, GUSLI, 1, 1980 (5-15), Gšteborg. (Referat 17. 8. 1976. na Međunarodnom simpoziju opće i slavenske lingvističke terminologije, Gšteborg)
  47. Die Termini fr die Standard- und Substandard-Idiome im kroato-serbischen Sprachbereich, Zeitschrift fźr slavische Philologie, Bd XLI, Heft l, 1980 (24-33), Heidelberg. (Prethodni članak na njemačkom jeziku.)
  48. Njemačke prevedenice – izazov našim lingvistima, Dometi, god. XIII, br. 9, 1980 (91-96), Rijeka.
  49. Tvorba imenica sufiksima na -aš, J, XXVIII, 1980 (33-44), Zagreb.
  50. Daničićevi naglasni tipovi (Jedan pogled s današnjega gledišta), Zbornik o Đuri Daničiću, 1981 (341-345), Zagreb-Beograd. (Predavanje održano 11. 12. 1975.)
  51. Sustav u mocijskoj tvorbi u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Slavica helvetica, Colloquium Slavicum Basiliense, 1981 (33-46), Bern – Frankfurt am Main – Las Vegas. (Predavanje održano na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku 28. 7. 1978.)
  52. Stilske odrednice u našim rječnicima, J, XXVIII, 1981 (79-91), Zagreb.
  53. Aorist i imperfekt u djelima Vladimira Nazora, J, XXIX, l981 (33-44), Zagreb. (Referat na znanstvenom zasjedanju “Vladimir Nazor”, Supetar 2. 6. 1976.)
  54. Petar Skok kao lingvist, zbornik Jugoslovenski seminar za strane slaviste, 32, 1981 (111-118), Beograd.Predavanje na XXXII. jugoslavenskom seminaru za strane laviste 6. 8. l981.)
  55. Tvorba imenica sufiksima na -ina, Rad JAZU, 388, 1981 (313-335), Zagreb.
  56. Tvorba imenica nultim sufiksima, Bilten Zavoda za lingvistiku FF, 4, 1981 (4-52), Zagreb.
  57. Tvorba imenica sufiksima na -ar, Filologija, 10, 1981 (141-150), Zagreb.
  58. O razlikama između narodnih i službenih imena mjesta u SR Hrvatskoj, J, XXX, 1983 (65-74),Zagreb.(Referat na X. kongresu jugoslavenskih slavista, Struga, 8. 10. 1982.)
  59. Sufiks -ač i -lo u tvorbi tehničkog nazivlja, Elektrotehničar, XXXVII, 5 , 1983 (159-160), Zagreb (HJČ)
  60. Babukić, Vjekoslav (Alojzije), Hrvatski bibliografski leksikon, 1, 1983 (311-313), Zagreb.
  61. O sročnosti općenito, J, XXXII, 1984 (1-5), Zagreb.
  62. Sročnost s više subjekata, J, XXXII, 1984 (43-49), Zagreb.
  63. O pridjevima od molekula i dijalekt i jednom općem pravilu, J , XXXII, 1984 (63-64), Zagreb. (HJČ)
  64. Njemačke prevedenice u hrvatskom ili srpskom jeziku, Leksikologija i leksikografija – Zbornik radova, 1984 (9-14), Novi Sad. (HJČ) (Referat održan na znanstvenom skupu Problemi srpskohrvatske leksikologije, Novi Sad, 21. 4. 1984.)
  65. Sročnost s količinskim riječima, J, XXXII, 1985 (65-75), Zagreb.
  66. Sročnost s riječima u kojima se razlikuje oblik i broj, J, XXXII, 1985 (113-118), Zagreb.
  67. Sročnost s razlikom u subjektu i imenskom dijelu predikata, J, XXXII, 1985 (138-140), Zagreb.
  68. Etimologija i tvorba riječi u etimološkim rječnicima, Zbornik u čast Petru Skoku , 1985 (65-69), Zagreb.
  69. Štokavština i današnji književni idiomi na njoj utemeljeni, Hrvatski dijalektološki zbornik, knj. 7, sv. 1, 1985 (13-27), Zagreb. (HJČ)Referat na znanstvenom skupu Štokavsko narječje, 18. 4. 1980.)
  70. Sustav u sufiksalnoj tvorbi glagola, Književni jezik,15, 1986 (97-105), Sarajevo.
  71. Deutsche Lehnwrter in der kroatischen Literatursprache, Festschrift fr Herbert Br uer, 1986 (1-13), Kln-Wien. (U HJČ na hrvatskom pod naslovom Njemačke posuđenice u hrvatskome književnom jeziku)
  72. Hrvatski književni jezik u preporodno doba, Susreti – zbornik radova sa susreta hrvatskih studenata u inozemstvu, 1986 (146-157), Zagreb-Bochum. (HJČ)
  73. Jagić o tvorbi riječi, Jagićev zbornik, 1986 (259-267), Zagreb.Referat na znanstvenom skupu o Vatroslavu Jagiću 14. 12. 1982.)
  74. Povratne zamjenice s gledišta rečeničnih dijelova, Filologija, 14, 1986 (21-30), Zagreb. (HJČ)
  75. Standardizacija – stabilizacija književnog jezika, J, XXXV, 1988 (65-77), Zagreb. (HJČ)
  76. Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku, Slavistična revija – Riglerjev zbornik, 37, 1-3, 1989 (103-108), Ljubljana.
  77. Instrumental na granici sredstva i društva, Suvremena lingvistika, 27-28, l989 (3-9), Zagreb. (HJČ)
  78. Gundulićev jezik prema suvremenom hrvatskom književnom jeziku, Forum, god. XXVIII, knj. LVII, br. 5-6, l989 (534-548), Zagreb. (HJČ)
  79. Sinkronija i dijakronija u tvorbi riječi, J, XXXVII, 1989 (1-9), Zagreb.
  80. O jaglacu i jagorčevini u jezičnim razlikama, J, XXXVII, 1989 (56-59), Zagreb.
  81. Postanak novih naziva, zbornik Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 18/1, 1990 (31-37), Beograd.
  82. Etimologija hrvatskih naziva za mjesece, Gedenkenschrift fr Reinhold Olesch, Slavische Forschungen, 60, 1990 (227-232), Kšln-Wien. (HJČ)
  83. Tvorba riječi u Križanićevoj gramatici, Križanićev doprinos slavenskoj filologiji, Zbornik radova, III. dio, 1990 (11-17), Zagreb.
  84. Jezik i stil Grge Čevapovića, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, 1990 (135-145), Osijek
  85. Rečenica Slobodana Novaka, Republika, XLVII, 3-4, 1991(191-195), Zagreb.
  86. O pisanju zareza, J, XXXVIII, 1991 (106-112), Zagreb.
  87. Imenica bog i veliko slovo u hrvatskoj književnosti, Čovjek slika i prijatelj Božji, Zbornik u čast Ivana Goluba, 1991 (505-516), Rim.
   * Preneseno i u Sveske, br. 78-81/1993(205.-211), Zagreb
  88. Hrvatska norma i srpski književni jezik, J, XXXIX, 1991 (1-4), Zagreb.
  89. O postanku sufiksa -čuga, Senjski zbornik, 18,1991. (1-4), Senj.
  90. Jezik Rituala rimskog – važna sastavnica u razvoju hrvatskoga književnog jezika, Filologija, 18, 1990 (73-79), Zagreb.
  91. Miklošićevi sufiksi – osobito hrvatski, Miklošičev zbornik, 1992. (165-171), Ljubljana.
  92. Sintetski prikaz promjene imenica, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 27, 1992. (179-186), Zagreb.
  93. Modeliranje u tvorbi riječi, Suvremena lingvistika, 34, 1992 (35-40) Zagreb.
  94. Tomo Maretić, Portreti hrvatskih jezikoslovaca, 1993. (137-143.), Zagreb.
  95. Ljudevit Jonke, Portreti hrvatskih jezikoslovaca, 1993.(271-277), Zagreb.
  96. O lomovima hrvatskoga književnog jezika, J, XL, 1993(135-141), Zagreb.
  97. O jeziku Miroslava Krleže, J, XLI, 1993. (33.-40), Zagreb.
  98. Prijedlog kroz u sustavu nekih mjesnih značenja, Filologija, 20-21,1992.-1993. (23.-30.), Zagreb.
  99. Izrazi za osjete primljene njuhom, Rječnik i društvo, 1994. (9-12), Zagreb.
  100. Naglasak u tekstovima hrvatskih pisaca, J, 42, 1994. (33.-40.), Zagreb.
  101. Jezik Ivane Brlić-Mažuranić, J, 42, 1995. (69.-76.), Zagreb. Odlomak u Novome Brodskome listu, 27. 10. 1994. (10), Sl. Brod.
  102. Hrvatski pisci pod lektorskim perom – Uz jezikoslovneaspekte Ježićeva priređivačkoga rada na Šenoinim djelima, Hrvatsko slovo, 5. 1. 1996. (16.-17.), Zagreb
  103. Vidljivi i nevidljivi rad Dragutina Boranića, Zaprešićki godišnjak 95, 1996. (166.-169.), Zaprešić.
  104. Znanstvena podloga hrvatskih vukovaca, J, 43, 1996. 167-174.9, Zagreb.
  105. Odnos Stjepana Ivšića prema hrvatskome književnome jeziku, zbornik Stjepan Ivšić i hrvatski jezik, 1996.(25.-31.), Zagreb.
  106. Načela za pisanje hrvatskih povijesnih prezimena, zbornik Normizacija osobnih imena u knjižničarstvu i leksikografiji, 1996. (3.-10.), Zagreb.
  107. Deklaracija – međaš dvaju razdoblja, J, 44, 1997. (81-85), Zagreb.
  108. Tvorba riječi, u knjizi Hrvatski jezik, 1998. (109-118.), Opole.
  109. Glasovi je/e iza pokrivenog r, J, 46, 1998. (4-14), Zagreb

Knjige

Jezikoslovne

  1. Jezik – školski leksikon, Panorama, 1l963, 2l965 ( 2. izd. za općeobrazovne škole), 3l966 (za ekonomske škole),41967 ( 3. izd. za općeobrazovne škole), 51967 ( za medicinske škole),6l967 ( za škole za obrazovanje radnika), Zagreb.
  2. Hrvatski pravopis, ( u suautorstvu s B. Finkom i M Mogušem) ŠK, (1)1972, (2)1984. London., 1 1990, Zagreb, 2  1994, Zagreb, 3 1995., Zagreb, 4 1996., Zagreb
  3. Pregled gramatike hrvatskosrpskoga jezika ( u suautorstvu sa S. Težakom), ŠK, l 1966, 2 1969, 3 l970, 4 1971, 5 1972, Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika, VI. prerađeno izdanje, l973, Zagreb, l974, London. (Izašao je i jedan pretisak londonskog izdanja bez naznake godine i mjesta.), Gramatika hrvatskog jezika – Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, VII., izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1992., 81992, 91994, 101995.
  4. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, JAZU – Globus, 1 l986, 2 1991, Zagreb.
  5. Hrvatski jezik u političkom vrtlogu, A. Pelivan, l990, Zagreb.
   * Uz izjavu hrvatskih intelektualaca, u knjizi Deklaracija, 3. izd. , str. 71.-73.
  6. Hrvatska jezikoslovna čitanka, Globus, l990, Zagreb.
  7. Tisućljetni jezik naš hrvatski, A. Pelivan, 1991, Zagreb.
  8. Zamjenice, Brojevi, Glagoli, Nepromjenljive riječi u knjizi Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, HAZU – Globus, 1991, Zagreb.
  9. Hrvatski jučer i danas, Školske novine, Zagreb, 1995.
  10. Sročnost u hrvatskome književnome jeziku, MH, Zagreb 1998. Naklada 500
  11. Hrvatska jezikoslovna prenja ( u tisku)

Ostale

  1. Hrvatski politički vicevi, Naklada Pavičić, Zagreb, 1995. Naklada 5 000
  2. Crvena magla, Privlačica, Vinkovci, 2000. 160 str., Naklada 600 kom.
  3. Vedre priče, Ekološki glasnik, Zagreb, 2000., naklada 500 kom.

Priredio

  1. Stjepan Ilijašević, Zimzelenke, Privlačica, Vinkovci 1994. (Izabrao pjesme i priredio ih za tisak, sastavio bibliografiju djela i literature, napisao članak Stjepan Ilijašević i Napomenu.)
  2. Luka Ilić, Izabrana djela, Privlačica, Vinkovci 1994. (Izabrao djela, priredio ih za tisak, napisao članak Luka Ilić Napomenu, sastavio bibliografiju djel‰ i literature i Tumač manje poznatih riječi i kratica.)

II. Intervjui i razgovori o jeziku

 1. Muški mačak (Vlado Burić), Arena
 2. Kako ih zvati (Vlado Burić), Svijet, 4. 3. 1983. (O riječi vojnikinja.)
 3. Riječi nisu novac (Jasmina Kuzmanović), Danas, 24.7. l990 (36-38), Zagreb.
 4. Nove stare riječi – Iz usta nam čupali jezik, (Vlado Burić), Vikend, 23.11. 1990 (12), Zagreb.
 5. Nema više trgovanja jezikom, (Mladen Tomašinjak), Školske novine, 16. 4. 1991 (3), Zagreb.
 6. Spremamo hrvatski rječnik, (Josip Pavičić), Vj., 8. 6. 1991 (10), Zagreb.
 7. Izjava duga odjeka, (Mirjana Jurišić), Večernji list, 9. 3. 1992 (15), Zagreb.
 8. Hrvatski jezik – moja ljubav, (Antun Šimunić), Podravski tjednik, 1. 4. 1992. (2)
 9. Zar matematika na ekavici?, Vj. 26. 9. 1992. (20 B), Zagreb.
 10. Misle da sam jezični moćnik. intervju s Mirjanom Dugandžijom, Vj. 13. 3. 1993. (18), Zagreb.
 11. Pravopis iz bunkera, s Josipom Šmidtom, Slobodna Dalmacija, 21. 6. 1994. (8), Split. Dio prenesen u Večernji list, 23, 6. 1994. (18), Zagreb.
 12. Pitanja jezične terminologije, Okrugli stol, 246.-247. i 254.-255. i 256. ****
 13. O jeziku otvoreno, Prosvjeta, br.5/6/1994. (4.9), Zagreb
 14. U jeziku ništa nije crno-bijelo, Večernji list, 19. 2. 1995. (18.-19.), Zagreb.
 15. Ne treba nam jezična cenzura, Večernji list, 11. 6. 1995.(17), Zagreb.
 16. Hrvatski pretjeranci prave jezičnu zbrku (Živana Morić), Vjesnik, 26. 11. 1995. (19), Zagreb
  * Odlomak u Vjesniku 20. 2. 1995., str. 16.
 17. “Limunika” protiv “grejpfruta”, Slobodna Dalmacija, 28. 5. 1996., prilog Forum, str. 2. i 3., Split.
 18. Hrvatski je književni jezik uvijek bio puristički usmjeren, Glede, god. III., br. 1-2, 1999- (6.-9.), Osijek.
 19. Senzacije zbog 400 riječi, Hrvatski obzor, 29. 5. 1999. (32.-34.), Zagreb.
 20. Jezikoslovci protiv vraćanja talijanskoga naziva Brioni, Vl. 24. 6. 1999. 3.
 21. Za nepismenost nije krivnja samo u pravopisu, Vj. 21. 11. 1999. (31), Zagreb.
 22. Jezik i politika: mijenja li se promjenom vlasti odnos prema hrvatskome jeziku, Večernji list 18. 3. 2000. (29-31), Zagreb.
 23. Globus

III. OSTALI TISKANI RADOVI

A. O raznom:

 1. Stjepan Ilijašević (1814-1903), Glas mladih, br. 4, 1952 (***), Sl. Brod.
 2. Luka Ilić, Vidici, 1, rujan-listpad 1952 (15-16), Sl. Brod
 3. O grobu i posljednjim danima Frana Mažuranića, Republika, br. 7-8, 1961. (50), Zagreb.
 4. Pobudno hodočašće, Glas koncila, 11. 9. 1983 (9), Zagreb. (Potpisano sa B.)
 5. Razmišljanje o patnji, Kana, god. XVIII, br. l, 1987 (32-33), Zagreb. (Nepotpisan)
 6. Srbi i hrvatska domovina, Glasnik HDZ, br. 9, 1990 (47), Zagreb.
 7. Rekli su… (Izjava o Vjesniku), Vjesnik 25. 6. 1990 (8), Zagreb.
 8. Povijest na povijesnom popravku, Start, 7. 7. 1990 (76-77), Zagreb (O MH)
 9. Nekoliko pogleda na našu školu, Glasnik HDZ, br. 16, 17. 8. 1990 (29), Zagreb.
 10. O nekim pogledima Marije Valtorte, Crkva u svijetu, god. XXIV, br. 4, 1990. (364-368), Split.
 11. Pozdravna riječ Akademika Stjepana Babića, Godišnjak Ogranka MH Vinkovci, br. 8 (12), 1991 (25-26), Vinkovci.
 12. Pozdravni govor na obnoviteljskoj skupštini HKD Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1991, 1990 (291-292), Sarajevo.
 13. “Demokrati” nameću tutorstvo, Večernji list, 9. 6. 1991 (20), Zagreb (O JAZU)
 14. Izjava na pitanje: Kako doživljavate agresiju na Hrvatsku i Sloveniju, Večernji list, 5. 7. 1991 (9), Zagreb.
 15. Zlodjela i srpski episkopi, Vj., 12. 10. 1991 (9), Zagreb.
 16. Đenerali ne shvaćaju svoju tragediju, Vj., 23. 10. 1991. 9. Zagreb.
 17. Dubrovnik – ranjeni labud, Marulić, god. XXV, br. 1, 1992 (9-12), Zagreb.
  * (Nešto malo dotjeranija verzija), Vojo Šiljak, Srcem u radio, 1992. (209 – 212), Zagreb.
 18. Budućnost Matice hrvatske, Glasnik, br. 93, 1992 (36-37), Zagreb.
 19. Bakarić i Deklaracija, Vj. 7. 4. 1992. (5), Zagreb.
 20. Nisam za mitove, Vj. 21. 4. 1992 (5), Zagreb.
 21. Mladi katolici u crkvenim klupama, MI – List mladih, srpanj – rujan 1992. (6), Zagreb.
 22. Hrvoje Iveković, Kolo
 23. ,Ući ću u Sabor!’, Večernji list, 2. 2. 1993 (6)
 24. Intervju s Novinarskom grupom Osnovne škole, Banija, Karlovac, Kapljice Kupe, 92/93, Karlovac.
 25. (Iz ocjene) T. Vuković i E. Bojović, Pregled srpskog antisemitizma, 1992 (Na omotnici), Zagreb.
 26. (Riječ na skupštini Ogranka MH u Zaprešiću 7. VI. 1992.), Zaprešićki godišnjak ‘92,1992 (54-55), Zaprešić.
 27. 28. Teško je opraštati, Glas koncila, 30. 5. 1993. (2), Zagreb
 28. *** o iseljeništvu; Hrvatska revija,
  * Korabljicu 1, str. 26. i 27.
 29. Obrana Tadijanovićeve narcisoidnosti, notica u nekim novinama
 30. Tražite pošteniji put do stana, Novi list, 30. 1. 1994. 4, Rijeka. (Objavljeno bez dopuštenja.)
 31. Molitva i mir, Don Bosco danas, 1. 3. 1994.(31-32), Zagreb
 32. Uredništvu Posavske Hrvatske!, Posavska Hrvatska, 22. 4. 1994. (Objavljeno bez dopuštenja.)
 33. Za trajan spomen poginulim borcima, Posavska Hrvatska, 20. 5. 1994., 2.
 34. Boričevac su zaboravili, Vj.,5. 6. 1994. (58), Zagreb.
 35. Izjava o MH, Vijenac, 23. 6. 1994. (5), Zagreb.
 36. O programu književnosti u srednjoj školi, Vjesnik HAZU, 3-4, 1994. (73-74), Zagreb.
 37. Demagoško pismo, Posavska Hrvatska, 29. 7. 1994. (2), Slav. Brod
 38. Mesić pokušava prodavati maglu, Posavska Hrvatska, 5. 8. 1994. (2), Sl. Brod.
 39. Hrabro i časno za svoju hrvatsku domovinu, Hrvatski vojnik, 4. 11. 1944. (112), Zagreb.
  * Obzor, 28. 10. 1994. (1), Oriovac.
 40. Zać ne izreke Hrvatov?, Hrvatske novine, 18, 11. 1994. (11), Željezno.
 41. Časno pero u pogrešnoj tinti, Vj., 6. 12. 1994. (26.), Zagreb.
 42. Ivo Horvat opet zglajzao, Vj. * 12. 1994. ( ); Zagreb.
 43. Uzor u znanju i smjelosti – U spomen akademiku Milanu Ratkoviću, Vj. 10. 8. 1995 (20), Zagreb.
 44. Izjava za Najveći kulturni događaji 1995. u Hrvatskoj, Vj. 29. 12. 1995.(32), Zagreb.
 45. Izjava o Kulturnome obzoru,Večernji list, 11. 2. 1996.
 46. Na redu je školstvo Šk. n.
 47. Krivi su oni koji su šutjeli, Vj. 12. 4. 1996. (42.), Zagreb.
 48. Milan Đukić sve okreće naopako, Vj. 26. 4. 1996. (11), Zagreb.
 49. Potvrda Tinova diktiranja prijevoda izravno iz knjige, Vj. 8. 7. 1996 (11), Zagreb.
 50. Spomenik prešućivanomu – Govor prilikom otkrivanja spomenika Slavku Ježiću u Dubravi kod Vrbovca 29. rujna 1996. HS, 4. 10. 1996. (12), Zagreb.
  * Zbornik o Slavku Ježiću, 1997. (232-234). Zagreb
 51. Izjava za Kulturni događaj godine, Vj. 2. 1. 1997. (16-17), Zagreb.
 52. “Život sa suvremenicima”: Nepovijesno pisanje povjesničara Brandta, Vj. 13. 2. 1997.
 53. Zašto su horoskopi besmisleni? MAK – Malki koncil, 2/1997. , 5.
 54. Odgovor Brandtu u Vjesniku
 55. Odgovor Brandtu u Sl. Dalm.
 56. Na žalost, Budak je ipak rekao, Marulić, 3/1997. (583.-585.), Zagreb.
 57. Brodski list kritičkim očima, Brodski list, 10. 9. 1998. (24.), Sl. Brod.
 58. Pred izlaskom zbornika o fra Marijanu Jaiću, Gotovo nepoznat – a napisao tisuće stranica, Brodski list, 10. 9. 1998. (45), Sl. Brod.
 59. (Iz ocjene Tome Matića), Zbornik o Tomi Matiću, 1998. (4. omotna), Zagreb.
 60. Predgovor, Jaićev zbornik, 1998., Zagreb.
 61. O nakladi Vinca, Jaićev zbornik, 1998. (); Zagreb
 62. Valentićevi automobili, Novi list, 22. 3. 1999. (Izvadak iz govora, bez dopuštenja), Rijeka
 63. Uzalud učitelji, Zagreb djeluje sam svojom snagom, Vj., 10. 4. 1999. (11), Zagreb
  * I u knjizi Zašto volim Zagreb, 2000. (252), Zagreb
 64. Deseta obljetnica uspješnoga puta, Spomen knjiga – Deset godina Hrvatske demokratske zajednice, 1999. (309.- 310.), Zagreb.
  * izvadak u Glasniku HDZ, 26.6. 1999. (12), Zagreb.
 65. Savjete daju stručnjaci i nestručnjaci, Večernji list, 28. 11. 1999. (42), Zagreb.
 66. Znao je pravu narav hrvatskoga književnog jezika (Izjava povodom smrti F. Tuđmana), Vjesnik 12. 12. 1999. 19., Zagreb.
 67. “Bog zna i po krivim crtama pravo pisati”, Glas Koncila, Božić, 1999. (16), Zagreb.
  * Djelić i u Večernjem listu, 4. 1. 1999., 14.
 68. Izjava o kulturnome događaju godine (1999.). Vjesnik 29. 12. 1999. (19), Zagreb.
 69. Vic poznatih, Večernji list 26. 3. 2000. 41, Zagreb

B. Književni sastavi

 1. (Pjesmica, opis jedne slike), Hrvatska straža, 25. 12. 1940. (12), Zagreb.
 2. Tat (pjesmica), Hrvatska straža, 12. 1. 1941. (8), Zagreb.
 3. Spahija i raja, Hrvatska straža, 27. 4. 1941. (9), Zagreb.
 4. Možda u beogradskoj Blagovesti jedna crtica o bakici i termosici, oko 1960.
 5. Trčka, Djeca za djecu, br. 51, Iskra – Književno-kulturni prilog, 1959 (1), Zagreb.
 6. Ljubav kao zvijezde na nebu, Mali koncil, god. XIV, br. 2, 1984 (20), Zagreb.
 7. Mali čovjek vješa zastavu, Hrvatska revija , 1, 1985(***), Barcelona.
 8. Strah, Glas koncila, 11. 2. 1990 (12), Zagreb.
 9. Termosica, Danica – Hrvatski katolički kalendar, 1993 (137), Zagreb.
 10. Radni dan druga Jure, Marulić, 1/1993.(65-67), Zagreb.
 11. Otkup, Marulić, 4/1993 (634), Zagreb.
 12. Otmica druga Jure, Marulić, 5/1993(735-737), Zagreb.
  * Brodski pogledi, prilog NBL, 30. 8. 2000. 3.
 13. Spomenik, Marulić, 3/1994 (425), Zagreb.
 14. Samo jedna mušica, Marulić, 4/ 1994. (565.-568.), Zagreb.
 15. … Neuslišani, Danica, 1994. (121-127), Zagreb.
 16. Na Božjim putovima – Per aspera ad astra, Kako sam cijepljen protiv komunizma, Marulić, 1/1955 (59.-61.), Zagreb.
 17. Na Božjim putovima – II. – Zanimanja moga oca, Marulić, 2/1995.(247-254), Zagreb.
 18. Na Božjim putovima -III. – Zanimanja moga oca, Marulić, 3/1995. (468-478), Zagreb.
 19. Na Božjim putovima – IV. – Zanimanja moga oca, Marulić, 4/1995. (660.-666.), Zagreb.
 20. Na Božjim putovima – V. – Zanimanja moga oca, Marulić, 5 /1995. (878.-885.), Zagreb.
 21. Na Božjim putovima VI. – Zanimanja moga oca, Marulić, 6/1995. (1060.-1070.), Zagreb
 22. Uronjen u vjeru, zbornik Zašto vjerujem?, 1995. (12-21), Zagreb.
  * Dobar dio objavljenu Več. listu 15. 10. 1996. (36), Zagreb.
 23. Na Božjim putovima – VII. – Propali đak i čoldar, Marulić, 2/1996. (348.-353.), Zagreb
  * Dobar dio objavljen u Posavskoj Hrvatskoj, 21. 11. 1997., Brodski trag, 4.
  * Jedan dio objavljen u Brođaninu, siječanj 1998., str. 9. i10.
 24. Na Božjim putovima – VIII. – Propali pjesnik, Marulić, 3/1996. (553.-557.), Zagreb.
 25. Na Božjim putovima – IX. Radišin pitomac, Mlinarski šegrt u Kutovima, Marulić, 4/1996. (756.-761.), Zagreb.
 26. Na Božjim putovima – X. – Prekretnica, Stolarski šegrt, Marulić, 5/1996. (985.-989.), Zagreb.
 27. Na Božjim putovima – XI. – Salezijanski pitomac, U sjećanju školskih drugova, Marulić, 6/1996. (1164.-1173.), Zagreb.
 28. Budi volja tvoja, Očenaš iz Hrvatske, Zagreb, 1996. (9-11.), Zagreb.
 29. Na Božjim putovima – XII. – O učenju kod salezijanaca, Marulić, 1/1997. (172.-180.), Zagreb.
 30. Na Božjim putovima – XIII. – Opet o gladi, Rat u Miholjcu, Marulić, 2/1997. (372.-376.), Zagreb.
 31. Na Božjim putovima – XIV, Rat u Oriovcu, Klerik, Marulić, 3/1997. (550.-555.), Zagreb.
 32. Na Božjim putovima, XV Partizan, Marulić, 4/1997. (809.-814.), Zagreb.
 33. Na Božjim putovima, XVI – Partizan (nastavak), Marulić, 5/1997. (1023.-1029.), Zagreb.
 34. Na Božjim putovima, XVII -Logoraš, Marulić, 6/1997. (1274.-1282.), Zagreb.
 35. Na Božjim putovima, XVIII – Šestoškolac i sedmoškolac istodobno, Marulić, 1/1998. (116-121.), Zagreb
 36. Na Božjim putovima, XIX- Prognanik, Marulić, 2/1998. (332.-335.), Zagreb
 37. Na Božjim putovima, XX- Osmoškolac, Marulić,4/1998. (774.-780.), Zagreb
 38. Na Božjim putovima, XXI- Osmoškolac (nastavak), Marulić,5/1998. (1009.-1013.), Zagreb
 39. Na Božjim putovima, XXII- Bogoslov i razsalezijanac, Marulić, 6/1998. (1222.-1227.), Zagreb
 40. Na Božjim putovima, XXIII- Činovnik – Zatvorenik, Marulić,1/1999. (92.-100.), Zagreb.
 41. Na Božjim putovima, XXIV- , Marulić, 2/1999. (332.-335.), Zagreb.
 42. Na Božjim putovima, XXV- , Marulić, 3/1999. (332.-335.), Zagreb.
 43. Na Božjim putovima, XXVI- , Marulić, 4/1999. (332.-335.), Zagreb.
 44. Na Božjim putovima, XXVII- , Marulić, 5/1999. (332.-335.), Zagreb.
 45. Na Božjim putovima, XXVIII- , Marulić, 6/1999. (1222.-1227.), Zagreb.
 46. Buđenje Vinkovićeve, Vj. 2. 5. 1999. (27), Zagreb.
 47. Baškovci i Baškovčani, Več. list, 11. 7. 1999. (34), Zagreb
 48. Muške svinje, Vj. 18.7. 1999. (21. ), Zagreb.
 49. Razmišljanja istinoljubivog srpskog nacionaliste. Hrvatsko slovo, 15. 10. 1999. 12.
 50. Auto, taj vražji auto, Vjesnik, 28. 11. 1999. (30), Zagreb.
  * Zaprešićki godišnjak ’98 (izašao u veljači 2000.), str.592. – 595.

C. Urednički poslovi

Urednik

  1. Jezika od 1963. (od XI. godišta), glavni i odgovorni urednik od l970. (od XVIII. godišta).
  2. 5. broja Radova Zavoda za slavensku filogiju, Zagreb, 1963.
  3. Jezične rubrike u novinama Hrvatski tjednik, Zagreb, 1971.
  4. Botaničkog leksikona I. Šugara, Zagreb, 1990.
  5. Zbornika Opća i slavenska terminološka problematika, Zagreb, l99l.
  6. Deklaracija o hrvatskome jeziku, MH, Zagreb, 1991., uredio i napisao Pogovor
   * 2.izd. s malom promjenom.
   * 3. izd. suurednik (Pripremila J. Hekman s jednim mojim dokumentom i moja članka.
  7. Nacrta hrvatske slovnice – Tvorba imenica u povijesnom razvoju, 1992, Zagreb.
  8. Stjepan Ilijašević, Zimzelenke, Privlačica, Vinkovci 1994. (Izabrao pjesme i priredio ih za tisak, sastavio bibliografiju djela i literature, napisao članak Stjepan Ilijašević i Napomenu.)
  9. Luka Ilić, Izabrana djela, Privlačica, Vinkovci 1994. (Izabrao djela, priredio ih za tisak, napisao članak Luka Ilić Napomenu, sastavio bibliografiju djel‰ i literature i Tumač manje poznatih riječi i kratica .)
  10. Jaićeva zbornik, Zagreb, 1998.

D. Suradnički poslovi

 1. Suradnik Opće enciklopedije Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, III. izdanje, Zagreb, 1977-1982. (Surađivao u obradi jedinica: Bosna i Hercegovina – Jezik, Crnogorci – Jezik, Čakavsko narječje, Hrvati – Jezik, Kajkavski dijalekt, Pravopis, Srbi – Jezik, Štokavsko narječje.)
 2. Suradnik Školskoga radija (Od 1961. do 1965. napisao oko 35 emisija i djelomično sudjelovao u njihovu ostvarenju.)
 3. Suradnik u emisiji Govorimo hrvatski na Hrvatskom radiju, l99l, Zagreb.
 4. Suradnik Hrvatskoga leksikona člancima Novosadski dogovor i Pravopis

E. Voditelj magistarskih i doktorskih radnja

Negdje pod kraj 1993. počelo se navoditi koliko je koji profesor sudjelovao u mentorstvu magistarskih i doktorskih radnja. Nisam o tome vodio evidenciju pa sam u rujnu 1994. po sjećanju i po nekim dokumentima ustanovio ovo (moglo bi biti potpuno ili blizu potpunosti).
Mentor za mr. radnje:

 1. Eugenija Barić
 2. Živko Bjelanović
 3. Branimir Crljenko
 4. Sandra Ham
 5. Mile Mamić
 6. Milan Nosić
 7. Ivan Zoričić

Mentor za dr. radnje:

 1. Sanda Ham
 2. Mile Mamić
 3. Jasna melvinger
 4. Milica Mihaljević

Bio sam mentor oko 40 specijalizanata iz inozemstva.

F. Lektura

1. V. Filipović, Filozofija renesanse, 1956., Zagreb ( i korektor)
2. M. Kangrga, Racionalistička filozofija, !957. Zagreb (i korektor).
3. Branko Bošnjak, Filozofija od Aristitela do renesanse, 1957, Zagreb.
4. C. Veljačić, Filozofija istožnih naroda, I. i II. dio, !958. Zagreb.
5. P. Vranicki, Dijaletički i historijski marksizam, 1958. Zagreb.
6. Povijest NOBa (prepohrvatio)
7. -11. Jezični savjetnik u četiri tehnička rječnika
12. Duda-Fućak, Novi zavjet, Psalmi, Od 1. izd. Jezična lektura: Marko Grčić, Josip Tabak (za Ivana), Od jednoga kasnijega, Revizija: Alfred Pichler, Stjepan Babić, Željko Kovačić
12. Jesam li u Crkveni zakonik Lektorirala Zrinka pod mojim imenom:
1. Sveto Marušić, Historija marksizma
2. Sveto Marušić, Crteži, zanimanja u profesionalnom informiranju, SK, Zagreb, 1977.

 

IV. BIBLIOGRAFIJA RADOVA O S. BABIĆU

Dok su prva dva dijela gotovo potpuna, jer sam od samoga početka zapisivao podatke, treći dio nije potpun jer sam se kasno sjetio zapisivati, tek kad sam dobio računalo, a i da jesam, teško bi bilo zapisati sve podatke jer se o HP pisalo po svim novinama i mnogim časopisima.

I. Jezik – školski leksikon

 1. Lerka Matutinović, ?, 1. 4. 1964, Nauka bez muke
 2. M. Šipka: Dr. Stjepan Babić: Jezik -školski leksikon, J, XII, 1964 (58- 62), Zagreb.
 3. Z. Vince: Dr. Stjepan Babić, Jezik, Zagreb, Panorama, 1965., J, XIV, 1967 (91-96), Zagreb.
  *2. Z. Vince, **** Školske novine, 3. 12. 1965, Zagreb.
 4. A. Peco: Dr. Stjepan Babić: “Jezik” (Zagreb, 1565), Književnost i jezik, 1,1966 (79-84), Beograd.
 5. “Školski leksikon” u 12 knjiga, Školske novine, broj 21, kraj 1965., 10.
 6. Milan Moguš, Neusklađen ali potreban, Školske novine 12. 2. 1966. 4.

II. Pregled gramatike

 1. B. Nikčević: Jedna vrlo korisna knjiga, Školske novine, 10. 2. 1967 (8), Zagreb.
 2. Z. Vince: Novi gramatički priručnik za osmogodišnje škole, J, XV, 1967 (61-64), Zagreb.
 3. Hrvatske gramatike i kovitlaci oko njih – A. Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika, u knjizi Hrvatski jezik u političkom vrtlogu, str.24-42.
 4. Diana Stolac, Gramatika hrvatskog jezika, Fluminensia, god. 4., br. 1, 1992 (136-137), Rijeka.

III. Sufiksalna tvorba pridjeva

 1. M. Šimundić, Stjepan Babić: Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenome hrvatskom ili srpskom jeziku, Život i škola, 7-8/1967. (354.-359.), Zagreb.
 2. M. Šimundić: S. Babić, Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku, Voprosy jazykoznanija, 4, 1968 (144-146), Moskva.

IV. Tvorba riječi

 1. B. Mijić: Vrijedne knjige o jeziku, Novi list, 9. 10. 1986, Rijeka.
 2. Val.: Iscrpno o tvorbi riječi, Glas koncila, 16. 11. 1986 (9), Zagreb.
 3. M. Popović: Prvi dio gramatike hrvatskog književnog jezika – Tvorba, Naša knjiga, br. 23-24, ožujak 1987 (30-31), Zagreb.
 4. I. Nym‡rkay: Neophodan gramatički priručnik, Narodne novine, 26. 2. 1987 (13), Budimpešta.
 5. V. Strakov‡, Slavia, Rč. 56, č. 3, 1987 (283-285), Praha.
 6. V. Grubišić: Tri značajna jezično-pravopisna priručnika hrvatskog jezika, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Hrvatska revija, god. 37, br. 2, 1987 (264-267).
 7. A. S. Gerd – P. A. Dmitrijev: Babić St. Slovoobrazovanije v horvatskom literaturnom jazyke: Očerk grammatiki, Sovetskoje slavjanovjedenije, 2/1988 (107.-112), Moskva.
 8. R. Marojević: Opiranje jezičke građe, Borba, 13. 1. 1988 (8), Beograd-Zagreb. (Moj odgovor u Borbi 23. 1. 1988 (2).
 9. Božidar Finka, Nacrt za gramatiku hrvatskoga književnog jezika, Vjesnik HAZU, 3-4 1992 (15.-18.), Zagreb.
 10. Welt der Slaven ?

V. Hrvatski jezik u političkom vrtlogu:

 1. Nepotpisano (vjerojatno Bože V. Žigo) Dokumentarni krimić, Nedjeljna Dalmacija, 20. 5. 1990, 23. Split.(v 24/213).
 2. B. Kamenski, Riječ ima obrana, Večernji list, 3. 6. 1990, Zagreb.
 3. A. Jembrih, Svijest o hrvatskoj samobitnosti, Vj., 28. 7. 1990 (7), Zagreb.
 4. I. Pranjković, Hrvatski jezičnopolitički vrtlog, Danas, 9. 10. 1990 (44-45), Zagreb. Ispravak, Danas, 23. 10. 1990 (5) .
 5. I. Slaviček, Jezik patnik‰ i jezik patnik, Marulić, god. XXIII, br. 6, 1990 (849-850), Zagreb.
 6. Ivan Sović, Babić, Stjepan, Hrvatski jezik u političkom vrtlogu, Obnovljeni život, 1/1992. (111.-113.), Zagreb.

VI. Hrvatska jezikoslovna čitanka

 1. (J. P.) Jezikoslovna čitanka, Vj., 1. 10. 1990 (9), Zagreb.
 2. Z. Vince: Savjetnik sa znanstvenom podlogom, Vj. 19. 10. 1990. (12), Zagreb.
 3. I. Sović: Čitanka za svakoga, Školske novine, 20. 11. 1991 (10), Zagreb.
 4. M. Jurišić: Čitanka koju smo čekali, Večernji list, 7. 1. 1991 (18). Zagreb. (Prikaz Hrvatske jezikoslovne čitanke)
 5. M. Raos, Branič jezika hrvatskoga, Glas koncila, 21. 7. 1991 (9), Zagreb.
 6. I. Sović: Poticajna knjiga za obogaćivanje jezične kulture u hrvatskom jeziku, Obnovljeni život, god. XLVI, br. 3-4, 1991(4o6-411), Zagreb.

VII. Hrvatski pravopis

( O HP tiskanom 1971., ali neizdanom objavljeno je 1971. i 1972. na desetke članaka, a jednako tako kad je izašao u domovini 1990., ali se ovdje navode samo neki. Postoji fascikl o pravopisu.)

 1. Lj. Jonke, Novi hrvatski pravopis, Vj., 22. 6. 1971, Zagreb.
 2. Lj. Jonke, Uvođenje novog pravopisa, Školske novine, 7. 9. 1971 (6), Zagreb.
 3. S. Pekeč – S. Ostojić, Govori kao što pišeš, NIN, 3. 10. 1971 (35-40), Beograd.
 4. S. Dautović, Ko je u pravu o pravopisu, NIN, 10. 10. 1971 (15-17), Beograd.
 5. Zašto je stopiran “hrvatski pravopis”, Mladost, 2. 12. 1971 (7), Beograd.
 6. U tiskanom, ali neizdanom Jeziku, XIX, br. 2-3, prosinac 1991. tiskane su ocjene Lj. Jonkea i R. Katičića, ali je poslije taj dvobroj pretiskan bez tih ocjena.
 7. K. Spalatin, “Hrvatski pravopis”, Hrvatska revija, god. 23, 1973 (361-375).
 8. I. Horvat Hlebinski, Kakav nam pravopis treba, Školske novine, 16. 10. 1990 (12), Zagreb.
 9. S. Dautović, U starim i novim političkim vrtlozima, NIN, 14, 9. 1990 (34-35), Beograd.
 10. 10. J. Melvinger, Kontinuitet Hrvatskog pravopisa, Književna revija, br. 1, 1991 (113-121), Osijek.
 11. I. Mokuter, Bilješke o hrvatskom pravopisu, Hrvatski kalendar, 1992. (145-157), Budimpešta.
 12. I. Mokuter, u novinama
 13. M. Vogrinec, Londonac s novom domovnicom, Vj. 25. 9. 1993. (22.-23), Zagreb
 14. M. Jurišić, Londonac drugi put u Zagrebu, Večernji list, 24. IV., 1994. 17., Zagreb.
 15. Lada Badurina, Pabirci o pravopisu hrvatskome, Fluminensia, 1/2, 1994. (99-109), Rijeka.
 16. Sand Ham, Hrvatski pravopis, Književna revija, 3/4, 1994, 81-89, Osijek.
 17. Latinka Golić, Pravoisne novine u novomu Babić-Finka-Moguševom ßHrvatskom pravopisuÇ, Marulić, 5/1994. (903.-906.), Zagreb.
 18. Zbunjeni uporabnik hrvatskih jezičnih oslonaca, Mehanizacija šumarstva, 4, 1994. (229.-232), Zagreb.
 19. Hrvatski više nitko ne može zatajiti, intervju M. Jurišić s B. Finkom, Večernji list, 5. 6. 1994. (17), Zagreb.
 20. Pravopisne navike na kušnji, Vj. 18. 6. 1994. (15), Zagreb.
 21. Marijan Horvat-Milenković, Je li hrvatski pravopis napisan radi Kineza, Indijanca ili Hrvata, Tomislav, rujan 1994., 25.
 22. M. Jurišić, Imamo pravopis, Vl. 10. 7. 1994. (18), Zagreb.
 23. Neki bi Hrvate učinili nepismenima, intervju Živane Morić s B. Finkom, Vj. 16. 7. 1994. (34). Zbog mnogo pogrješaka ponovljen u Vj. 23. 7. 1994. (22)
 24. I. Kalogjera-Brkić, Lažni ,Hrvatski pravopis’, Večernji list, 24. 11. 1994. (8), Zagreb.
 25. Marijan Vogrinec, Gusari prodrli u jezikoslovlje, Vj. 24. 11. 1994. (18), Zagreb.
 26. Ante Kraljević, Hrvatski vukopis, Tomislav, lipanj 1995., Zagreb, str. 22. i 23.
 27. Ne slažem se sa sadašnjim pravopisom, Intervju s D.Brozovićem, Nedjeljna dalmacija, 30. 6. 1995. (5.-6.), Split.
 28. H. Hitrec, Konjski živci, Hrvatsko slovo, 30. 6. 1995. (32), Zagreb.
 29. I.Pranjković, Republika 5-6/1995.
 30. Intervju s Ivom Pranjkovićem, Globus
 31. Nataša Bašić, Lebđenje Hrvatskoga pravopisa, Vijenac, 22. 2. 1996. (10.-11), Zagreb.

VIII. Tisućljetni naš jezik hrvatski

 1. B. Kamenski, Rat za hrvatski jezik, Večernji list, 5. 2. 1992. (26), Zagreb.
 2. Miroslav Ležaja, Tisućljetni naš jezik hrvatski, Vj. 9. 3. 1992. (10), Zagreb.
 3. Nikola Božinac (Nedjeljko Novaković), Hrvatskijezik, Školske novine, 25. 2. 1992. (10)., Zagreb.
 4. Stjepan Vukušić, Završnica drame hrvatskoga jezika, Forum, gpd. XXXI, knj. LXIII, br. 5-6, 1992 (654-660), Zagreb
 5. Ivan Sović, Tisućljetni… Obnovljeni život 1/93

IX. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika

 1. Napokon “velika gramatika”, Fluminesia, god. 4, br. 2105.
 2. B. Finka, Nacrt za gramatiku hrvatskoga književnog jezika, Vjesnik HAZU, 3-4/1992815-18), Zagreb
 3. Dragoljub Petrović, Fonetika i fonologija “standardne novoštokavštine”, Južnoslavenski filolog, L, 1994.(231-241), Beograd.

X. Hrvatski politički vicevi

 1. Branka Kamenski Smijehom protiv komunizma, Večernji list, 9. 4. 1995. (20), Zagreb.
 2. O vicevima, Zagrebački trg, preneseno i Brodski list, 25. 5. 1995, 21. pod naslovom Povijest Titove Jugoslavije u vicevima.
 3. Živana Morić, Stjepan Babić: Kako sam šifrirao Tita i drugove, Vj. 11. 6. 1995 (21), Zagreb.
 4. Stanko Bašić, Socijalizam je bio loš, ali smiješan, Nedjeljna Dalmacija, 23. 6. 1995. (30-32), Split.
 5. Predrag Raos, Samo su feferoni vječni, Arkzin, 30. 6. 1995.(20-21), Zagreb.
 6. Ivan J. Bošković. Vic kao književna vrsta, Sl.Dalmacija, 30. 4. 1996. (20., Forum 2.), Split.
 7. Josip Horvat, Stjepan Babić: Hrvatski politički vicevi – Bespuća povijesne neozbiljnosti, Globus 20. 9. 1996. (60.-61.), Zagreb.
 8. S akademikom Babićem u “Taverni”, Brođanin, siječanj 1997. (9-10), Zagreb.

XI. Hrvatski jučer i danas

 1. Ž. Morić, Putokaz jezičnoj sutrašnjici, Vj. 13. 12. 1995. (21), Zagreb.
 2. M. Grčević, Putokazna knjiga, Hrvatsko slovo, 15. 12. 1995. (15), Zagreb.
 3. Stijepo Mijović Kočan, Rashrvaćivanje i pohrvaćivanje, Večernji list, 12. 5. 1996 (21), Zagreb.
 4. Dubravka Mihalina, Slijedimo hrvatski jezični osjećaj, Glede, god. I., br 1-2, 1997. (68-69.), Osijek.

XII. Sročnost u hrvatskome knjževnome jeziku

 1. Sanda Ham, Vijenac
 2. Sanda Ham, Opis kojemu je mjesto u gramatici, J, 46, 1999. (151-155), Zagreb.
 3. M. Jurišić, Kad su braća složna, Vl. 7. 3. 1993. (33.), Zagreb.

J. Biobibliografski podaci:

 1. Lj. Jonke, Prilog Slavonije hrvatskoj nauci o jeziku, u knjizi Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, Zagreb, 1971., str. 242.
  * Pretiskano i u Knjizi o knjigama, Slavonica, 1994. (56), Vinkovci.
 2. Stjepan Babić, Ljetopis JAZU, knj. 81, 1979 (469-461), Zagreb.
 3. M. Moguš: BABIĆ, Stjepan, Hrvatski biografski leksikon, 1, 1983 (3O1), Zagreb.
 4. B. Finka: BABIĆ, Stjepan, Enciklopedija Jugoslavije, sv*, 198*,(395), 4 , Zagreb.
  * na hrv.
  *na srp.
  *na slov.
  * na mak.
  *na alb.
 5. Bibliografija radova 1971-1978, Bibliografija radova znanstvenih radnika SR Hrvatske 1971-1978, 1980 , br.419-444, Zagreb.
 6. Stjepan Babić, Ljetopis JAZU, knj.87, 1984 (424), Zagreb.
 7. Stjepan Babić, Ljetopis JAZU,knj.90, 1987(461-462), Zagreb.
 8. Bibliografija radova dr. Stjepana Babića, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 26, 1991.(93.-108.), Zagreb.
 9. Stjepan Babić, International Book of Honor, Raleigh. ?
 10. Babić, Stjepan, Tko je tko u Hrvatskoj, Zagreb, 1993.
 11. BABIĆ, Stjepan, Knjiga o knjigama, Slavonica, 1994. (93.-94. ) Vinkovci.
 12. Milan Blažeković, Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije, Zagreb, 1996., Babić. Dr. Stjepan,str. 31.-32.
 13. Stjepan Babić kao unitarist ili Stjepan Babić partijskim očima, HS, 21. 3. 1997. (7), Zagreb.
 14. Abecedari poznatih Brođana, Posavska Hrvatska, 24. 10. 1997., prilog Brodski trag, str. 8, Brod n/S.

I. Ostalo

 1. U njemačkoj putopisnoj književnosti: H. Kellenbenz, Wanderungen in der Eifel, 1983. (30), Sźssen.
 2. Drago Ćupić, Srpskohrvatski jezik i njegova norma danas, Marksisitička misao, 1/88, 1988.( 31-32), Beograd.
 3. Prvi hrvatski akademik u Australiji, Hrvatski vjesnik, 17. 2. 1989 (2), Melbourne.
 4. Posveta pjesme: BA – sufiksi, a ne mjesto četničkog kongresa 1944. M. Vaupotić, Portret kritičara kao pedesetogodišnjaka, 1990 (53), Zagreb.
 5. U hrvatskoj memoarskoj književnosti: A. Petričević, Žeđa za vječnom ljubavlju, 1990 (365), Split.
 6. U djelu S. Lasića, Krležologija, knj. 3., spomenut sam više od 10 puta (najčešće s netočnim tvrdnjama)
 7. U knjizi Taj hrvatski, 36 puta
 8. U Dnevniku Blaža Jurišića desetak puta.
 9. Živko Kustić, Sonja i Anđela, Zagreb, 19**. Onaj anonimni bogoslov, to sam ja, ali nije baš točno. kako piše.
  Zavičaj, II/br. 3, 1992 (12), Virovitica.
  Lojzo Buturac, Per aspera ad astra, Marulić, 3/1993, str. 428. i 429., Zagreb. (pismo je upućeno meni s dosta netočnosti).
 10. M. Pokrivka, Ničija zgradurina mlina, Glasnik HDZ, 26. 8 . 1994. (48.-49.), Zagreb.
 11. Stanislav Belaj, Sjećanja, Đakovo, 1994.
 12. . Nataša Bašić, Taj hrvatski, J.
  * i u knjizi Deklaracija, 3. izd., str. 201. i 202.
 13. Feral Tribune
 14. Stjepan Babić predlaže uvođenje hrvatskog korijenskog pravopisa!, Jutarnji list 10. 5. 1999., 3, Zagreb
 15. Ne predlaže se uvođenje korijnskoga pravopisa!, Vl. 11. 5.1999., 30.
 16. Korijenski pravopis nije tema za javnu raspravu, kaže Babić, Jutarnji list, 29. 5. 1999., 898.