SKUPOVI I PREDAVANJA

HAZU organizira raznovrsna događanja kao što su znanstveni skupovi, okrugli stolovi, promocije knjiga, komemoracije, konferencije za novinare, znanstvena i stručna predavanja

Što je to biološka raznolikost i zašto nam je važna?

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

organizira predavanje

 Što je to biološka raznolikost i zašto nam je važna?

četvrtak, 23. svibnja 2024. s početkom u 12 sati

Knjižnica HAZU, Strossmayerov trg 14

Predavanje će održati prof. dr. sc. Antun Alegro s Biološkog odsjeka Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Moderator predavanja je prof. dr. sc. Željko Škvorc, pročelnik Sekcije za zaštitu bioraznolikosti.


POZIV


Sažetak: U predavanju će biti obrađen koncept biološke raznolikosti, njegov povijesni razvitak i današnje značenje. Raspravit će uzroci biološke raznolikosti te dati uvid u trenutno stanje teorijskih koncepata, između ostalih i ekoloških mreža kao suvremenog okvira shvaćanja i istraživanja bioraznolikosti. Zatim će se ukratko prikazati sadašnje stanje bioraznolikosti na Zemlji i njezina prostorna raspodjela te mjesto bioraznolikosti Hrvatske u globalnom kontekstu. Na nekoliko primjera prikazat će se primjena teorijskih koncepata u istraživanjima i monitoringu kao osnovi za razumijevanje i očuvanje bioraznolikosti. Raspravit će važnost bioraznolikosti za očuvanje funkcionalosti ekosustava i opstanak čovjeka te najvažniji razlozi njezine ugroženosti.

 Životopis: Prof. dr. sc. Antun Alegro rođen je u Karlovcu 10.12.1974. godine gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovnu gimnaziju. Studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio je 1998. godine, a iste godine zapošljava se na Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magistrirao je 2002., a doktorirao 2007. godine. Tijekom 2000. boravio je na Institutu za botaniku Sveučilišta u Beču kao stipendist Republike Austrije. Od 2009. svake godine boravi nekoliko tjedana u Mađarskom prirodoslovnom muzeju radi usavršavanju u poznavanju mahovina i rada na mahovinskoj herbarijskoj zbirci. Na preddiplomskim i diplomskim studijima predaje kolegije Botanika, Primijenjena botanika, Nomenklatura i determinacija bilja i Vegetacijska ekologija, a na doktorskom studiju kolegij Biološko vrednovanje i zaštita kopnenih i slatkovodnih ekosistema. Sedam puta je dobio nagradu „Brdo“ Studentskog zbora PMF-a kao najbolji predavač na Biološkom odsjeku, a 2010. nagradu Biološkog odsjeka „Srećko Jelinić“, također kao najbolji predavač. Dosada je pod njegovim mentorstvom izrađeno 26 diplomskih radova te tri doktorske disertacije. Njegova znanstvena djelatnost posvećena je florističkim, vegetacijskim i ekološkim istraživanjima koja su mahom vezana za područje Hrvatske te su uklopljena u širi kontekst jugoistočne Europe. U svojim istraživanjima obuhvatio je različite tipove vegetacije (šumska i travnjačka vegetacija, vegetacija pješčanih obala, slatkovodna i cretna vegetacija). Također se bavio sistematikom i biogeografijom trava koje grade suhe brdske i planinske travnjake, što je nadogradio istraživanjima vegetacijskih, ekoloških i fitogeografskih značajki tih travnjaka i njihove promjene u vremenu, osobito recentne, uzrokovane napuštanjem tradicionalnog gospodarenja. Pritom uvijek veliku pažnju poklanja općim florističkim istraživanjima, osobito u kontekstu proučavanja bioraznolikosti i njenih središta. Posljednjih godina intenzivno se bavi istraživanjima biogeografije i raznolikosti mahovina u Hrvatskoj. Nadalje, jedan od važnih fokusa istraživanja posljednjih godina su mu i makrofiti kopnenih voda, njihova raznolikost, rasprostranjenost i mogućnost upotrebe kao indikatora ekološkog stanja voda. Dosad je objavio 120 izvornih znanstvenih radova i 34 stručna rada, dok je na znanstvenim skupovima sudjelovao sa 149 priopćenja. Autor je i niza stručnih studija koje se bave travnjacima i njihovom sukcesijom, cretnom vegetacijom te florom i vegetacijom. Bio je voditelj i suvoditelj nekoliko međunarodnih projekata, te voditelj još dvadesetak projekata koji se bave florističkim i vegetacijskim istraživanjima različitih područja u Hrvatskoj. Član je uredničkih odbora časopisa Studia botanica hungarica, Biologia Nissana te savjetničkog odbora časopisa Botanica Serbica. Bio je i član uredništva popularnog časopisa Priroda. Redoviti je recenzent u desetak botaničkih znanstvenih časopisa. Od 2010. do 2014. bio je predsjednik Hrvatskog botaničkog društva, dok je od 2020. do danas podpredsjednik Društva. Član je znanstvenih i stručnih udruga: Hrvatskog botaničkog društva, Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa te međunarodnih društava Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology and European Committee for Conservation of Bryophytes.

 

Datum

23. svibnja, 2024
Isteklo!

Vrijeme

12:00 - 14:00

Lokacija

Knjižnica HAZU
Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb
Kategorija

Organizator

Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU
Telefon
01 4895 169
Email
zmuhek@hazu.hr
Website
https://www.info.hazu.hr/znanstvena-vijeca/znanstveno-vijece-za-zastitu-prirode/