Spicijarić Paškvan Nina

Academy employees
Spicijarić Paškvan Nina

Datum rođenja:

 • 18.12.1980

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Đure Ružića 5, 51000 Rijeka

Telefoni:

 • +385(0)(51)355807

E-mail adrese:

Spicijarić Paškvan Nina

Academy employees

Akademske titule:

 • doktor znanosti (2013. – …)

Institucije:

 • znanstvena suradnica – Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

Životopis

Nina Spicijarić Paškvan rođena je u Rijeci 1980., gdje je završila osnovnu školu (1995.) i gimnaziju (jezično odjeljenje – 1999.). Studij hungarologije i talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2005. Za vrijeme studija jedan je semestar pohađala na Eötvös Lóránd Tudományegyetem-u u Budimpešti, Mađarska.

     Od 2005. do 2008. godine radila je kao profesorica talijanskoga jezika u školama u Zagrebu i Rijeci. Osim toga, radila je kao turistički djelatnik tijekom studija i kao turistički pratitelj na putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2005. do 2009. god. davala je poduke iz talijanskoga jezika. Prevodi talijanske i mađarske tekstove razne tematike na hrvatski jezik te sažetke stručnih i znanstvenih radova na talijanski jezik. Povremeno radi kao sudski tumač za talijanski jezik. Osim navedenih jezika služi se engleskim, njemačkim, španjolskim i slovenskim.
Od 2008. godine djelatnica je Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli na znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologije.
Doktorirala je 2013. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani obranom doktorskoga rada Lessemi di origine romanza relativi alla sfera semantica dell’economia domestica attestati negli idiomi dell’isola di Veglia: analisi etimologica e lessicologica (Leksemi romanskoga podrijetla u semantičkoj sferi kućanstva posvjedočeni u govorima otoka Krka: etimološka i leksikološka analiza).
Područje njezina znanstvenoga i stručnoga djelovanja obuhvaća kontaktnu lingvistiku (posebno romansko-slavensku), frazeologiju, toponimiju, etimologiju, sociolingvistiku, te je uglavnom vezano za područje Kvarnerskoga primorja. U okviru lingvističkih i interdisciplinarnih istraživanja objavila je članke u raznim časopisima i zbornicima te je priopćenjima sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Bibliografija

Poveznica CROSBI 

Članci u znanstvenim časopisima i zbornicima

 • Pridjevi mletačkoga podrijetla: prilagođenice i izvedenice. Riječki filološki dani 7 (zbornik), 2008, 849–870 (suaut. Maslina Ljubičić).
 • Pristup Giacoma Scottija, Žarka Muljačića i Petra Strčića, veljotski/vegliotto/veclisun romanskomu krčkomu govoru i njegovu ‘posljednjem govorniku’. Rijeka XIV/ 2, 2009, 195–205.
 • Leksikološka i etimološka obrada romanizama u nazivlju voća, povrća i začina u govoru Omišlja na otoku Krku. Strani jezici 38/ 1, 2009, 79–90.
 • Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta u govoru Dubašnice na otoku Krku – etimološka i leksikološka obrada. Fluminensia XXI/ 1, 2009, 7–25.
 • Prilog biografiji Miklósa Vásárhelyija (Rijeka, 1917. – Budimpešta, 2001.). Problemi sjevernog Jadrana 10, 2009, 59–69.
 • ·Nikola Udina Algarotti (Krk, 1791. –Beč, 1838): muzikolog, filolog, prevoditelj. Rijeka XV/1, 2010, 93–97.
 • ·Pristup Ilone Fried povijesti grada Rijeke (1868. – 1918.). Rijeka XV/1, 2010, 99–106.
 • Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. Fluminensia XXI/1, 2010, 121–136 (suaut. Maja Opašić).
 • Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema. Suvremena lingvistika 71, 2011, 57–85 (suaut. Maja Opašić).
 • Prilozi izučavanju kostrenske toponimije. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena: životkultura i povijest Kostrene IV, 2011, 143–169 (suaut. Branimir Paškvan, Mate Kapović).
 • Zloseljani (Pirovčani) i ‘Sjećanja na Zloseljane’ Ljubomira Draganića Vrančića. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 53, 2011, 201–222 (suaut. Maja Polić).
 • Prilog biografiji Gábora de Bellusa Barossa (Pružina, 1848. – Budimpešta, 1892.). Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 7–19.
 • Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), 2012, 269–282 (suaut. Marija Turk, Maja Opašić).
 • Talijanizmi u Mirakulima slavne D(ê)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa 1, 2012, 15–23 (suaut. Mirjana Crnić).
 • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. Problemi sjevernog Jadrana 12, 2013, 227–274 (suaut. Hana Lencović).
 • Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskoga. Zbornik Lovranšćine 3, 2014, 113–136.
 • Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom). Životinje u frazeološkom ruhu – zbornik, FF press, 2014 (mrežno izdanje).
 • Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću. Riječki filološki dani 9 (zbornik), 2014, 409–419.
 • Vlah kao sastavnica toponima na području Istre, Kvarnera i Gorskoga kotare. Studii şi cercetări – Actele Simpozionului Banat – istorie şi multiculturalitate, Zrenianin 2012 şi Reşiţa 2013 Studije istraživanja – Radovi Simpozijuma Banat – istorija i multikulturalnost, Zrenjanin 2012 i Rešica 2013 (zbornik), Novi Sad – Zrenjanin, 2014, 337–345.
 • Vlasi i krčki Vlasi u literaturi i povijesnim izvorima, Studii şi cercetări – Actele Simpozionului Banat – istorie şi multiculturalitate, Zrenianin 2012 şi Reşiţa 2013 Studije istraživanja – Radovi Simpozijuma Banat – istorija i multikulturalnost, Zrenjanin 2012 i Rešica 2013 (zbornik), Novi Sad – Zrenjanin, 2014, 345–358.
 • Prilog biografiji Vincea Warthe (Rijeka, 1844. – Budimpešta, 1914.). Problemi sjevernog Jadrana 13, 35–46.
 • Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), 2014, 91–98 (suaut. Marija Turk, Maja Opašić).
 • Dalmatski (veljotski) i mletački utjecaji u govorima otoka Krka. Krčki zbornik 70, 2014, 71–88.
 • Prezimena izvedena od riječi vlah u zapadnoj Hrvatskoj. Studii şi Cercetări (Actele Simpozionului internaţional Banatul-istorie şi multiculturalitate) / Studije i istraživanja (Radovi međunarodnog simpozijuma Banat – istorija i multikulturalnost) (zbornik), Zrenianin 2014/Reşiţa 2015, 269–276.
 • Il dialetto fiumano all’inizio del XXI secolo. Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue Dialetti Società 38, Bologna, 2014, 57–73.
 • Semantika pojma (anti)fašizma. (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, Pula, 2015, 105–127.
 • Prilog bibliografiji radova o fijumanskom i tršćanskom idiomu. Problemi sjevernog Jadrana 14, 2015, 83–100.
 • Nazivi za lubenicu, dinju i krastavac i njihove etimologije. Jezikoslovlje 16.2-3, 2015, 187–210.
 • O romanizmima u omišaljskom govoru. Zbornik u čast Katice Ivanišević, Rijeka, 2016, 205–224 (suaut. MarijaTurk).
 • Kostrenska kuhinja – status romanizama. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena Život, kultura i povijest Kostrene VI, 2016, 103–124.
 • Prilog za bibliografiju radova s područja lingvistike u časopisima Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria i Pagine istriane. Histria 6, 2016, 145–160.
 • Status hungarizama u Velikom rječniku hrvatskoga jezika Vladimira Anića. Od početaka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, Budimpešta, 2016, 129–148 (suaut. Maja Opašić).
 • Stampa Co: Francesco Draganich Contro Fratelli Filiberi / Otisak grof Frane Draganić protiv braće Filiberi, Vjesnik DAR 55-56/2014 (objavljeno 2017), 319–389; Izvori za povijest obitelji Draganić Vrančić u Državnom arhivu u Rijeci (zbornik radova), Rijeka, 2017, 153–223.
 • A comparison of the phraseological description of the emotion of anger in Croatian and Hungarian. Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie Phraseology and (naïve) psychology Фразеология и (наивная) психология, Hamburg, 2018, 227–239 (suaut. Maja Opašić).
 • Fonološka prilagodba mletačkih posuđenica u čakavskim govorima Svetoga Vida Miholjice i Njivica na otoku Krku. Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk, Rijeka, 2018, 313–326.
 • Frazemi u crvenom: prilog analizi hrvatskih i mađarskih frazema s crvenom bojom kao sastavnicom. Philologica LXXVII, Bratislava, 2018, 236–244 (suaut. Maja Opašić).
  Fijumanski na tanjuru. Etimološka i leksikološka analiza fijumanskoga kulinarskog nazivlja. Problemi sjevernog Jadrana 17, 2018, 55–74.
  Nazivi slastica u fijumanskom idiomu. Fluminensia 30/2, 2018, 45–61.
  A Contrastive Analysis of Hungarian and Croatian Idioms Containing the Component Head. Studia Slavica Hungarica 63/2, 2018, 233–246.
  Analiza nazivlja za tkanine u hrvatskom jeziku. Bosanskohercegovački slavistički kongres –zbornik radova 1, Sarajevo, 2019, 177–190.

 

Prikazi

· Znanstveni skup ‘Kulturna baština u funkciji turizma’, Omišalj, 2006. Časopis za povijest Zapadne Hrvatske I/1, 2006, 232.

·S. M. Marčec, S. Bertoša, P. Strčić, Bratovštinska knjiga Sv. Antuna Padovanskog iz Krasa (Dobrinjština, o. Krk), (1666. – 1669.), 1742. – 1808., sv. 2, ‘Talijanski rukopis’, Kras – Krk, 2007. Historijski zbornik 2, 2008, 455–456.

·Tomislav Galović, Krčki zbornik: 50. jubilarni svezak. Pregled rada Povijesnoga društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika. Historijski zbornik 1, 2009, 253–254.

·Riječki filološki dani, 8. Međunarodni znanstveni skup, Rijeka, 2008.  Rijeka XIV/1, 2009, 128–132.

·Pristup Luigija Tomaza granici Italije u Istri i Dalmaciji. Problemi sjevernog Jadrana 9, 2008, 190–199.

·F. Amodeo, M. J. Cereghino, Trieste e il confine orientale tra Guerra e dopoguerra 1941-1945, sv. I, Trst, 2008. Problemi sjevernog Jadrana 10, 2009, 192–198.

·Izložba Omišalj iz Državnog arhiva u Rijeci 3. X. – 9. X. 2008. godine. Rijeka XV/1, 2010, 138–140.

·Erna Tonchinich, Il moretto fiumano, Edit, Rijeka, 2008. (183 str.). Rijeka XV/2, 2010, 158–161.

·Anton Tamarut, Biskup Karmelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu / Il vescovo Karmelo Zazinović al Concilio di Vaticano II, Zagreb, 2010., str. 174. Rijeka XVI/1, 2011, 103–106.

·Doimo Frangipane, Raccontare Joannis. Luoghi e storia di una comunità, Ajello. Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 147–150.

·Il villaggio Giuliano-Dalmata di Roma (1947-2003). Cronaca e storia di uomini e fatti. Znanstveni skup, Rim, 19. XII. 2003. i knjiga, Rim, XII. 2003. Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 176–179.

·Nedjeljko Fabrio u časopisu Most/The Bridge, 1-2/2008. Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 180–184.

·Rijeka u mađarskom sjećanju – Fiume magyar emlékezete (Muzej Grada Rijeke, 1. prosinca 2011. – 25. veljače 2012.). Rijeka XVII/1, 2012, 85–88.

·Međunarodni simpozijum Banat – Istorija i multikulturalnost/Simpozionul internaţional Banatul – Istorie şi multiculturalitate, Zrenjanin, R Srbija 30. ožujka – 1. travnja 2012. Rijeka XVII/1, 2012, 88–90.

·Lažni parovi – lažni prijatelji (Maslina Ljubičić: Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posuđivanje). Fluminensia XXIV/2, 2012, 108–111.

·Banatul – istorie şi multiculturalitate, XVIII / Banat – istorija i multikulturalnost, XVIII Reşiţa/Rešica, 24. i 25. svibnja 2013., Rijeka XVIII/1, 2013, 97–100.

·Guido Zucconi, Una città cosmopolita. Fiume e il suo fronte-mare nell’età dualistica (1870-1914), Viella, Rim 2008., str. 117, 109 slika. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci LIII/LIV, 2012/2013, 361–370.

·Lovran u riječi, riječ u Lovranu. Znanstveni skup održan u Lovranu 20. travnja 2013. Čakavska rič XLI/1-2, 2013, 227–229.

·Značajan doprinos lingvistici jezičnih dodira (Marija Turk: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira). Fluminensia XXV/2, 2013, 195–198.

·Povijest iz karata (Mirela Slukan Altić, Povijesna topografija otoka Krka. Slike vremena u zrcalu starih karata, HAZU, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Zagreb – Rijeka, 2016). Problemi sjevernog Jadrana 16, 2017, 105–109.

 

Razni prilozi – popularizacija znanosti

 • Romanizmi u čakavskom narječju Dubašnice – područje kuhinje. Naši zvoni (Glasilo općine Malinska-Dubašnica) VIII/32, Malinska, 2005, 19.
 • Tragovi Vlaha na otoku Krku. Krčki kalendar 2013, Krk, 2013, 132–137.
 • Jezična prožimanja na otoku Krku kroz vjekove. Krčki kalendar 2014, Krk, 2014, 88–92.
 • Nestaju li krčki govori? Krčki kalendar 2015, Krk, 2015, 99–103.
 • Rječnik čakavskih riječi i izraza. u: Dubašljanske narodne nošnje, Malinska/Kornić, 2015 (autor Kremenić, Damir), 85–91.
 • Što o životu i kulturi svjedoče omišaljski toponimi. Krčki kalendar 2016, Krk, 2016, 122–126. (suaut. Branimir Paškvan)
 •  Il dialetto fiumano – parte integrante dell’identità fiumana. La Battana LI/198, 2015, 62–83. (suaut. Mirjana Crnić Novosel)
 • Lokalni krčki govori kao odrazi kulture i povijesti. Svitak (Časopis Katedre Čakavskoga sabora ‘Bakarskoga kraja’ Škrljevo) 3, 2015, 27–30.
 • Predgovor za kostrensku početnicu Kostrensko Ča va žepiću u izdanju Dječjeg vrtića Zlatna ribica u Kostreni, 2017.
 •  Predgovor čakavske slikovnice Feralić pjesnikinje Branke Kržik Longin u izdanju Udruge PENKO, Kostrena, 2017.

 

Sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima

 • Pridjevi mletačkoga podrijetla: prilagođenice i izvedenice. Riječki filološki dani 7 (Rijeka, 16. – 18. 11. 2006.) (suaut. Maslina Ljubičić)
 • Pristup Ilone Fried povijesti grada Rijeke. Historiografi o historiografima (Rijeka, 21. 12. 2007.)
 • Nikola Udina Algarotti. Značajne ličnosti zapadne Hrvatske (Rijeka, 17. 10. 2008.)
 • Boje u hrvatskoj, njemačkoj i talijanskoj frazeologiji. Znanstveni skup u spomen na prof. dr. sc. Josipa Jerneja (1909. – 2005.) (Zagreb, 13. i 14. 11 2009.) (suaut. Marija Turk, Maja Opašić)
 • D’Annunzio u hrvatskoj literaturi od 2000. do 2009. godine. Gabriele D’Annunzio i njegova riječka protofašistička Reggenza italiana del Carnaro (Rijeka, 24. 11. 2009.)
 • Romanizmi u Mirakulima slavne d(ê)ve Marije iz 1508. Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 7. – 10. 9. 2010.) (suaut. Mirjana Crnić)
 • Prilozi istraživanju kostrenske toponimije. Život, kultura i povijest Kostrene 4 (Kostrena, 27. 11. 2010.) (suaut. Branimir Paškvan, Mate Kapović)
 • Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema. Hrvatski kao drugi i strani jezik 3 (Zagreb, 20. i 21. 12. 2010.) (suaut. Maja Opašić)
 • Jezikoslovac, etnograf i povjesničar književnosti Ivan Milčetić. X. Dani Franje Račkoga (Fužine – Rijeka, 24. i 25. 11. 2011.)
 • Život Giovannija Koblera (1811. – 1893.). Historiografi o historiografima (Rijeka, 16. 12. 2011.)
 • Krčki Vlasi u literaturi i povijesnim izvorima. Međunarodni simpozijum Banat – istorija i multikulturalnost (Zrenjanin, 30. 3. – 1. 4. 2012.)
 • Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira. Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.) (Zagreb, 15. – 17. 11. 2012.) (suaut. Marija Turk, Maja Opašić)
 • Fijumanski sociolekt na početku 21. stoljeća. Riječki filološki dani 9 (Rijeka, 22. – 24. 11. 2012.) (suaut. Mirjana Crnić Novosel)
 • Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskog. Lovran u riječi, riječ u Lovranu (Lovran, 20. 4. 2013.)
 • Vlah kao sastavnica toponima na području Istre, Kvarnera i Gorskoga kotare. Simpozionul ştiinţific internaţional Banatul – istorie şi multiculturalitate XVIII (Rešica, 24. i 25. 5. 2013.)
 • Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom). Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (Zagreb, 21. i 22. 3. 2014.) (suaut. Marija Turk)
 • Jezična slika otoka Krka – nekad i sad (romanizmi). XII. susret čakavaca-kajkavaca-štokavaca (Baška, 31. 5. 2014.)
 • Prezimena izvedena od riječi vlah u zapadnoj Hrvatskoj. XIX Međunarodni naučni simpozijum Banat – istorija i multikulturalnost (Zrenjanin i Novi Sad, 11. – 13. 7. 2014.)
 • Semantika pojma (anti)fašizam. (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti (Pula, 3. 10. 2014.)
 • Status hungarizama u hrvatskome standardnom jeziku. Od početaka do danas – 120 godina kroatistike u Budimpešti / A kezdetektől napjainkig – A budapesti kroatisztika 120 éve (Budimpešta, 3. 12. 2014.)
 • Analiza nazivlja za tkanine u hrvatskom jeziku. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres (Sarajevo, 28. – 30. 5. 2015.)
 • Fijumanski i tršćanski idiom s aspekta kulinarstva. Sjeverni Jadran u komparativnoj perspektivi: Rijeka, Kopar i Trst od 1867. do 1941. (Rijeka, 17. 6. 2015.)
 • Kostrenska kuhinja – status romanizama. Život, kultura i povijest Kostrene 6 (Kostrena, 27. 11. 2015.)
 • Frazeološki opis ljutnje u hrvatskom i mađarskom jeziku. Slavofraz 2016 (Phraseology and (naïve) psychology) (Graz, 7. – 10. 4. 2016.) (suaut. Maja Opašić)
 • Hrvatski i mađarski frazemi s bojom kao sastavnicom. Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch (Bratislava, 28. – 29. 9. 2017.) (suaut. Maja Opašić)
 • Periodika na talijanskom jeziku u Rijeci u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Na marginama Velikoga rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914. – 1918. (Ljubljana, 27. 10. 2017.)
 • Osvrt Franje Račkoga na 25-godišnje djelovanje Akademije. XVI. Dani dr. Franje Račkoga (Fužine, 24. 11. 2017.)
 • Sociolingvistička analiza krčkoga mletačkog idioma. CLARC2018 (Rijeka, 8. – 10. 6. 2018.)
 • Mađarski kulturni krug u Rijeci u 19. stoljeću. Tragovi građanske tradicije: riječka građanska kultura 19. stoljeća (Rijeka, 6. 3. 2020.)

 

Razna predavanja

 • Romanski jezični utjecaji na otoku Krku / Romanski jezikovni vplivi na otoku Krku. Lingvistični krožek Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Filozofska fakulteta, Ljubljana, 17. 2. 2014.)
 • Jezični dodiri na primjeru romanizama na otoku Krku. Dani otvorenih vrata HAZU (Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Rijeka, 25. 11. 2014.)
 • Fijumanski idiom u 21. stoljeću. Sedmi sastanak grupe za dvojezičnost (Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, 21. 1. 2016.) (s Mirjanom Crnić Novosel)