Gluhak Alemko

Academy employees
Gluhak Alemko

Datum rođenja:

  • 16.12.1958

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Zavod za lingvistička istraživanja HAZU – Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • +385(0)14698260

E-mail adrese:

Gluhak Alemko

Academy employees

Akademske titule:

  • doktor znanosti (2000. – …)

Institucije:

  • stručni savjetnik – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU (2013. – …)

Rođen sam 16. prosinca 1958. u Zagrebu. Osnovnu sam školu pohađao u Konjščini (do 1967.) i Zagrebu, srednju školu (Matematička gimnazija) u Zagrebu. Diplomirao sam 29. veljače 1988. na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu — studij matematike, inženjerski profil, usmjerenje matematička informatika i statistika. Radio sam (i prije diplomiranja) u srednjim školama kao nastavnik matematike i informatičkih predmeta te u matematičkoj knjižnici Matematičkoga odjela. Od 1. rujna 1991. radim, na određeno vrijeme, a od 1. listopada 2003. na neodređeno, u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prvo pridružen leksikografskom projektu Hrvatski rječnik voditelja akad. Stjepana Babića, zatim etimološkom projektu Jadranske dopune Skokovu rječniku akad. Vojmira Vinje, morfološkom projektu akad. Stjepana Babića; sada sam na projektu dovršavanja Benešićeva rječnika, akad. Milana Moguša (s Anjom Nikolić-Hoyt, Bojanom Marković i Ivanom Filipović). — Doktorirao sam 31. ožujka 2000, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Tipologija etimoloških rječnika; u komisiji mentor doc.dr. Ranko Matasović te prof.dr. Vojmir Vinja i prof.dr. August Kovačec).

Od sedamdesetih godina bavim se jezikoslovljem. Osnovna područja mojega djelovanja jesu etimologije i hrvatski standardni jezik.

Dosad mi je — od 1977 — objavljeno više etimoloških radova iz raznih područja i raznih jezičnovremenskih slojeva: indoevropskoga, slavenskoga, hrvatskoga, hetoluvijskoga, nostratičkoga, etrurskoga (o nostratičkom karakteru etrurskoga jezika), prednostratičkoga (o mogućim vezama sinotibetskih i nostratičkih jezika) i dr. Časopisi u kojima su mi objavljivani ti članci jesu Archív orientální (Prag), Filologija (Zagreb), Folia onomastica Croatica (Zagreb), General Linguistics (University Park, Pa.), Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja (Sarajevo), Jezik (Zagreb), Linguistica (Ljubljana), Orbis (Leuven/Louvaine), Revue roumaine de linguistique (Bukurešt), Riječ (Rijeka), Studia etymologica Cracovensia (Kraków), Suvremena lingvistika (Zagreb), Zbornik za filologiju i lingvistiku Matice srpske (Novi Sad), Živa antika (Skopje). — Napisao sam i knjige Porijeklo imena Hrvat (1990) i Hrvatski etimološki rječnik (1993). Osim što je Hrvatski etimološki rječnik malen priručni etimološki rječnik, u njemu je, u uvodnom dijelu, dan pregled jezika svijeta najopširniji takav u hrvatskoj literaturi.

Školske godine 2002/3. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu držao sam jednosemestralni izborni kolegij Etimologija. Već nekoliko godina na studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu imam (što sam, što u kombinaciji s drugim predavačima) kolegije tipa jezične kulture — primjerice, kolegij Pismeno izražavanje.

U vezi s hrvatskim standardnim jezikom objavljeno mi je — od 1977 — više članaka u časopisima JezikRiječ i drugdje. Sudjelovao sam u izradi prvoga izdanja Rječnika hrvatskoga jezika Vladimira Anića (kao jedan od pomoćnih redaktora; 1991). Jedan sam od autora Minervina Rječnika novih riječi (Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija Sočanac, Branko Sočanac; 1996) i priručnika Uvod u novinarstvo (ur. Sherry Ricchiardi i Stjepan Malović; 1996). Zastupljen sam u zbirci Govorimo hrvatski : jezični savjeti (izvršne urednice Irena Plejić i Nada Brnadić, priredio Mihovil Dulčić; 1997). Sudjelovao sam u izradi Rječnika stranih riječi Vladimira Anića i Ive Goldsteina (kao jedan od stručnih suradnika, za etimologiju; 1999).

Sudjelovao sam u izradi hrvatskoga izdanja softverskoga paketa Microsoft Office 2000 (1998—99), kao jezični savjetnik za tvrtku Microsoft (Dublin).

Za hrvatsko izdanje Velikoga svjetskoga povijesnoga atlasa Geografskoga instituta De Agostini iz Novare, preveo sam i prilagodio karte (1999).

Svojim sam referatima — od 1989 — sudjelovao na više znanstvenih skupova, etimoloških i leksikografskih.

Održao sam više izlaganja na Zagrebačkom lingvističkom krugu, također i nekoliko izlaganja za klub studenata lingvistike Filozofskoga fakulteta.

Također, pišem i osvrte na knjige jezikoslovne i srodnih područja, i takvih mi je osvrta — od 1984. naovamo — objavljeno više u stručnim i znanstvenim časopisima, kulturnim časopisima te u dnevnom i tjednom tisku.

Od 1996. sudjelovao sam nekoliko puta kao predavač u novinarskoj radionici Hrvatskoga novinarskoga društva.

Jedna od djelatnosti u vezi s jezikoslovljem kojim se bavim jest i popularizacija jezičnih tema, u raznim glasilima i drugdje (predavanja, tribine i sl.). Posljednje takvo predavanje bila su dva, naslova »Odakle su nam riječi«, na Danima otvorenih vrata HAZU (29—30. studenoga 2011.).

U posljednjih više od dvadeset godina objavljeno mi je mnogo raznih priloga u obrazovnom programu prvoga zagrebačkoga programa te na trećem programu Hrvatskoga radija. Među jezičnim savjetima Govorimo hrvatski toga obrazovnoga programa, od siječnja 1993. do konca 1998. najzastupljeniji sam autor, s oko 150 različitih priloga, što je više od petine svih priloga. — U posljednjih petnaestak godina objavljeno mi je više raznih manjih priloga u obrazovnom programu Hrvatske televizije, sudjelovao sam u nekoliko obrazovnih emisija, bio voditeljem jednoga niza razgovornih emisija (dio niza Noćni brzoglas, 1999/2000), a 2000—2. unutar kolažne popodnevne emisije Svakodnevica, srijedom imao sam desetak minuta kontaktnoga programa.

U tjedniku Arena imao sam redovnu jezičnu kolumnu od prosinca 1993. do srpnja 1994. U nizanci Vjesnikov jezični savjetnik u novinama Vjesnik 1994—96, od oko 600 priloga, četvrtina je mojih i najzastupljeniji sam autor. U Večernjem listu imao sam jezičnu kolumnu Riječi o riječima, od ožujka 1998. do studenoga 2001.

Jezični tekstovi popularizatorski, osvrtni, polemički i drugi objavljivani su mi još u ovim novinama i časopisima, kao samostalni članci te u raznim rubrikama: Byte (hrv.) (Zagreb), Danas (Zagreb), Fokus (Zagreb), Galaksija (Beograd), Hrvatsko slovo (Zagreb), ITD (Ljubljana), Kolo (Zagreb), Latina et Graeca (Zagreb), NIN (Beograd), Oko (Zagreb), Priroda (Zagreb), Teleks (Ljubljana), Vijenac (Zagreb), Vikend (Zagreb), Vila Velebita (Zagreb), Vjesnik u srijedu (Zagreb).

Bavio sam se i bavim se i drugim poslovima, koji nisu tako i toliko jezični, a neki i uopće nisu jezični.
Kako to već biva, radim više toga istovremeno, pa su tako u izradi razni članci i knjige, s raznim brzinama rada.

Drugo izdanje mojega priručnoga Hrvatskoga etimološkoga rječnika moglo bi biti gotovo uskoro. Knjiga je proširena, mnogi su članci dopunjeni, napisani su i neki novi.

Posla mnogo, pa nemoj zamjeriti, dobrohotni štioče, što se za ponešto od zamišljenoga vrijeme tako rasteglo! Da je samo vrijeme…