Rothe Hans

Deceased Members VI. Department of Literature
Rothe Hans

Date of birth:

  • May 5, 1928

Place of birth:

  • Berlin

Deceased:

  • March, 31, 2021, in Bonn, Germany

Rothe Hans

Deceased Members VI. Department of Literature

Academic titles:

  • professor emeritus

Membership in Academy:

  • corresponding member – Department of Literature (05/12/1994 – 03/31/2021)

Hans Rothe, njemački slavist, rođen je u Berlinu 5. svibnja 1928. Maturirao je 1947. u Hamburgu, studirao u Kielu, Marburgu/L. i Londonu (1947. – 1953.) slavistiku, indoeuropeistiku i crkvenu povijest. Doktorirao je 1954. u Kielu. Od 1954. do 1963. bio je asistent za slavistiku u Marburgu/L., gdje je habilitirao 1963. Na Slobodnom Sveučilištu Berlin predaje 1964. godine. Od 1966. do 1993., kada je emeritiran, bio je na čelu Slavističkog seminara u Bonnu. Objavio je preko 100 znanstvenih radova iz različitih slavističkih područja. Posebno su zapaženi njegovi radovi iz starohrvatske, humanističke i renesansne hrvatske književnosti. Bio je nakladnik i pokretač temeljnih njemačkih slavističkih publikacija Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den SlavenSlavistische ForschungenBiblia SlavicaSchriften des Komittees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der slawischen StudienMitteldeutsche Forschungen. Redoviti je član Sjevernorajnsko-vestfalske akademije znanosti i umjetnosti (od 1979), dopisni član Akademije znanosti u Göttingenu,  Poljske akademije umjetnosti u Krakovu i Poljske akademije znanosti (od 1991.), član Collegium Carolinum u Münchenu, Herderovog vijeća za istraživanje Marburg, Međunarodnog odbora slavista i drugih. Za dopisnog člana HAZU izabran je 1994.