Filipović Petrović Ivana, dr. sc.

Academy employees
Filipović Petrović Ivana, dr. sc.

Datum rođenja:

 • 07.09.1983

Mjesto rođenja:

 • Sisak

Adrese:

 • Zavod za lingvistička istraživanja, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • +385 01 4698 244

E-mail adrese:

Filipović Petrović Ivana, dr. sc.

Academy employees

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstvena suradnica – Zavod za lingvistička istraživanja HAZU

Životopis

Ivana Filipović Petrović rođena je 7. rujna 1983. u Sisku. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Petrinji.
Na Studij hrvatskoga jezika i književnosti te Informatologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu upisala se 2002. Diplomirala je 2007., a iduće se godine na istome fakultetu upisala na Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Na tome je studiju 5. veljače 2014. pred stručnim povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Anđela Frančić, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić (mentorica) i dr. sc. Jela Maresić obranila doktorsku disertaciju pod naslovom »Status frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića« čime je stekla akademski stupanj doktorice znanosti.
Od 2008. Ivana Filipović Petrović zaposlena je kao asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2014. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto više asistentice. U znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvene suradnice izabrana je u travnju 2017.
Voditeljica je projekta Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika koji od 2018. financijski podupire Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Cilj je projekta izrada mrežnoga frazeološkoga rječnika hrvatskoga jezika vođenog računalnim korpusom te dostupnog u otvorenome pristupu.
Na znanstvenoistraživačkome projektu dovršavanja Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića sudjeluje od njegova početka 2008. Radila je na prikupljanju knjižnih izvora potrebnih za rad na dovršavanju Rječnika, a 2013. je, zajedno sa suradnicom dr. sc. Bojanom Schubert, napravila opsežan posao revizije popisa pisaca i djela iz kojih su uzimani citati za Rječnik. Za prvi u nizu novih svezaka, 13. svezak Rječnika koji je objavljen 2013., priredila je i leksikografski obradila natuknice od sijačica do sjatiti se te od skorup do sljubljivati se. Nastavila je leksikografsku obradu i u 14. svesku (spužvica − švrljuga), objavljenome 2017., priredivši natuknice od srok do staruša te od šablona do škrljačić. Suradnica je projekta i u daljnjem radu na leksikografskoj obradi slova T i pripremi 15. sveska za objavljivanje.
Ivana Filipović Petrović bavi se frazeologijom, leksikografijom i kognitivnom lingvistikom. Objavila je monografiju Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku te više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Održava stručna predavanja i recenzira radove za domaće i strane lingvističke časopise.

Znanstvenoistraživački projekti

 • 2018. – Digitalni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (voditeljica)
 • 2008. – Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (suradnica)

Usavršavanje

 • 2019. Radionica The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI  (4. – 8. studenog, Leiden, Nizozemska)
 • 2019.  Istraživački boravak na institutu Trier Center for Digital Humanities u Trieru u Njemačkoj u sklopu stipendije europskog leksikografskog infrastrukturnog projekta Elexis (25. veljače – 8. ožujka)
 • 2019.  Godišnji sastanak europskog leksikografskog infrastrukturnog projekta Elexis u Beču u Austriji (sudjelovanje s posterom (Retro)digitisation and online publication of the Croatian Dictionary of Literary Language)
 • 2018. Seminar K Dictionaries and Lexicala: Lexicographic Resources for Dictionaries and NLP u Ljubljani (Slovenija)
 • 2010.  Međunarodni leksikografski seminar The 2010 Lexicom International Workshop in Lexicography and Lexical Computing u Ljubljani (Slovenija)
Javna predavanja i predstavljanja
 • 2019. Pozvano predavanje Sketch Engine i Lexonomy: digitalni alati za izradu Frazeološkoga rječnika hrvatskoga jezika, Četvrti simpozij Scimeth: Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju (s Jelenom Parizoskom)
 • 2019. Predavanje Mrežni hrvatski frazeološki rječnik, Zagrebački lingvistički krug (s Jelenom Parizoskom)
 • 2019. Predavanje Leksikografija: od zanata do digitalnih alata, Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2018. Predavanje Kada se sretnu leksikografija i frazeologija (i što o tome misli računalni korpus), Zagrebački lingvistički krug
 • 2017. Predavanje Korpusna istraživanja frazema i mogućnosti za leksikografiju, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2014. Predstavljanje 13. sveska Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (S − spužvast), Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (jedan od predstavljača)
 • 2010. Predavanje Od staruše do žvrljka: ljepota izrade nenormativno rječnika, Zagrebački lingvistički krug (s Anjom Nikolić-Hoyt)

Radionice

 • 2019. Radionica  Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji (voditeljica s Jelenom Parizoskom)
 • 2018. Radionica Sastavljamo rječnik, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica)
 • 2011. Radionica Povijesna leksikografija: Benešićev književnojezični rječnik, Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (voditeljica s Bojanom Schubert)
Članstva
 • 2018. –  članica Euralexa, europskog leksikografskoga društva
 • 2015. –  članica stručne udruge Slavic Cognitive Linguistics Association
 • 2014. –   članica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku

Popularizacija znanosti

 • 2019.  Gostovanje u emisiji Iz svijeta znanosti (Radio Sljeme)
 • 2019. Gostovanje u emisiji Bilješke o jeziku (HRT 3)

Rad u znanstvenim časopisima

 • 2019. – tajnica Folia Onomastica Croatica, časopisa Razreda za filološke    znanosti HAZU
 • 2019. – korektorica u Filologiji, časopisu Razreda za filološke znanosti HAZU
 • 2010. – 2018. tajnica Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU
Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima
 • 2019.  Četvrti Malićevi dani. Julije Benešić i njegovo doba: povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu (25. i 26. listopada 2019. u Zagrebu) s izlaganjem Frazeološka ostavština Julija Benešića 
 • 2019.  35 godina lingvističkih istraživanja: simpozij povodom obljetnice 35 godina Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  (15. listopada 2019. u Zagrebu) s izlaganjem Kako Iggyju reći pop, a Dylanu bob: iz korpusnih istraživanja frazema
 • 2019.  Sedmi hrvatski slavistički kongres (25. – 28. rujna 2019. u Šibeniku) s izlaganjem Što je hrvatskoj leksikografiji korpus
 • 2019.  E-rječnici i e-leksikografija (10. – 11. svibnja 2019. u Zagrebu) s izlaganjem Mogućnosti leksikografske obrade promjenjivih frazema u mrežnome frazeološkom rječniku hrvatskoga jezika (s Jelenom Parizoskom)
 • 2018. Euralex: Lexicography in global contexts (17. – 21. srpnja 2018. u Ljubljani) s izlaganjem Shades of word meanings in Croatian Dictionary of literary language
 • 2018. XXXII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i um (3. – 5. svibnja 2018.) s izlaganjem Konceptualna organizacija frazeoloških rječnika u e-leksikografiji (s Jelenom Parizoskom).
 • 2017. Europhras: Computational and Corpus-Based Phraseology (13. i 14. studenog u Londonu) s izlaganjem Variation of Adjectival Slots in kao (‘as’) Similes in Croatian: A Cognitve Linguistic Account (s Jelenom Parizoskom).
 • 2017. Third International Symposium on Figurative Thought and Language (26. – 28. travnja 2017. u Osijeku) s izlaganjem Force-dynamic schemas and lexico-syntactic variability of idioms in Croatian (s Jelenom Parizoskom).
 • 2017.  Međunarodna frazeološka konferencija Slavofraz Iminjata i frazeologijata (21. – 23. travnja 2017. u Skopju, Makedonija) s izlaganjem U potrazi za Lizom: konvencionaliziranost frazema s antroponimskom sastavnicom.
 • 2016. XXX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (12. – 14. svibnja 2016. u Rijeci) s izlaganjem Leksikografska obrada frazema s promjenjivom glagolskom sastavnicom u hrvatskome (s Jelenom Parizoskom).
 • 2015. XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja (24. – 26. travnja 2015. u Zadru) s izlaganjem Uporabni model jezika u leksikografskoj obradi frazeološke varijantnosti u hrvatskome (s Jelenom Parizoskom).
 • 2014. Šesti hrvatski slavistički kongres (10. – 13. rujna 2014. u Vinkovcima i Vukovaru) s izlaganjem Rječnička uloga u razvoju frazeologije.
 • 2013. Planning non-existent dictionaries: Lexicographic typologies (7. i 8. listopada 2013. u Lisabonu, Portugal) s izlaganjem Completing the Unfinished: A Descriptive Dictionary of the Croatian Literary Language.
 • 2013. XIII. Dani Julija Benešića (2. ožujka 2013. u Iloku) s izlaganjem Benešićeve frazeološke modifikacije.
 • 2011. XXV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici (12. – 14. svibnja 2011. u Osijeku) s izlaganjem Kognitivnolingvistički pristup razumijevanju metaforičkih značenja u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića.
 • 2009. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (3. i 4. prosinca 2009. u Zagrebu) s izlaganjem Leksikografska obrada frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića.
 • 2009. IX. Dani Julija Benešića (16. i 17. listopada 2009. u Iloku) s izlaganjem Frazemi u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića.

Bibliografija

Ivana Filipović Petrović – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI