Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno područje humanističkih znanosti – polje povijest, u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

 za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru.

 Uz uvjete za izbor koji su propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i podzakonskim aktima i Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, kandidat treba udovoljavati i sljedećim uvjetima:

a) akademski stupanj doktora znanosti – područje humanističkih znanosti, polje povijest;

b) radno iskustvo najmanje deset godina;

c) izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz područja humanističkih znanosti, polje povijest;

d) objavljene znanstvene/stručne radove, iz znanstvenog polja povijesti, s naglaskom na proučavanje hrvatske povijesti ranog novog vijeka, novog vijeka i hrvatskog glagoljaštva uz poznavanje hrvatskih pisama glagoljice i bosančice;

e) sudjelovanje na domaćim ili međunarodnim znanstvenim skupovima i sudjelovanje na barem jednom domaćem ili međunarodnom znanstvenom projektu;

 Uz prijavu treba priložiti:

  1.  presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest;
  2. presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju;
  3. popis znanstvene i stručne djelatnosti;
  4. dokaz o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (potvrda za svaki dokaz);
  5. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO);
  6. dokaze pod d) i e);
  7. životopis, u kojemu trebaju biti navedeni podaci iz članka 19. točke “a” i “b”  Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/2017);
  8. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  9. presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA