Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor doktoranda suradnika na radno mjesto asistenta: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu s punim radnim vremenom, za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama.

Programom je predviđeno financiranje plaće doktoranda, na određeno vrijeme do četiri godine, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Kandidati trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti,
  • ispunjavanje uvjeta za upis na doktorski studij u području humanističkih znanosti (ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija),
  • znanje jednog stranog jezika.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • presliku dokaza o završenom studiju,
  • ovjereni prijepis svih ocjena sa studija,
  • dokaz o znanju stranog jezika,
  • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata. Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i razgovora s Povjerenstvom za izbor kandidata.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, s naznakom “Personalnoj službi – za natječaj (DOK-2021-02)“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zagreb

 

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA