Nagrade i natječaji

Natječaj za znanstvena radna mjesta u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Broj: 10-229/52-1 -2022.                                                                                     Zagreb, 21. lipnja 2022.

 

Na temelju odluke Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donesene na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

 1. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
 2. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru.
 3. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.
 4. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku.
 5. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.
 6. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za filozofiju znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 7. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 8. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog savjetnika u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 9. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi.
 10. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 11. za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Uvjeti za izbor na znanstveno radno mjesto

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, koji se nalazi na mrežnim stranicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (link: https://www.info.hazu.hr/upload/File/2020/ODLUKE-2020/PRAVILNIK-O-DODATNIM-UVJETIMA-ZA-ZNANSTVENA-RADNA-MJESTA-10-194-26-1-2020_02.pdf  )

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju);
 2. dokaz o znanstvenom zvanju (presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje u traženom znanstvenom polju);
 3. dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu;
 4. životopis, u kojemu trebaju biti navedeni podaci iz članka 19. točke “a” i “b” Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/2017);
 5. dokaz o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Akademijinim Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta;
 6. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 7. presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto s oznakom radnog mjesta na koje se pristupnik prijavljuje.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA