Nagrade i natječaji

Natječaj za Rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi (za javnu nabavu i materijalno poslovanje)

Broj: 10-230-11/1-2021.                                                                                                      Zagreb, 11. siječnja 2021.
Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 112-02/20-01/395, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-2 od 8. listopada 2020. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/20-01/63, Urbroj: 513-05-01-20-2 od 6. studenog 2020., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta: rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi (za javnu nabavu i materijalno poslovanje), 1 izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 mjeseca, u Financijsko-ekonomskom odjelu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):
 • stručna sprema: Pravni fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski
 • sveučilišni studij – magistar/magistra prava
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Potrebna posebna znanja:
 • stručni ispiti: certifikat iz područja javne nabave
 • strani jezici: znanje jednog stranog jezika
Rad na PC-u: poznavanje
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:
 • životopis
 • dokaz o završetku studija (preslika)
 • važeći certifikat u području javne nabave
 • dokaz o državljanstvu (preslika)
 • rodni list (presliku)
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Prijava se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi – za javnu nabavu i materijalno poslovanje)“.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama 4/21

Radno mjesto obuhvaća poslove:

 • rukovođenja i koordinacije rada pododsjeka za javnu nabavu i materijalno poslovanje;
 • odgovornost za stručno i zakonito funkcioniranje pododsjeka za javnu nabavu i materijalno poslovanje u svim fazama provedbe postupaka javne nabave;
 • praćenje propisa iz područja javne nabave i usklađivanje rada pododsjeka s izmjenama pozitivnih propisa;
 • predlaganje mjera za unapređenje poslovanja u postupcima javne nabave, vezanih uz racionalno i zakonito trošenje proračunskih i vlastitih sredstava Akademije;
 • sudjelovanje u izradi planova nabave roba, radova i usluga;
 • suradnja s Odjelom za međunarodnu suradnju i EU programe i projekte u planiranju, pripremi  i upravljanju procesima prijave i provedbe EU projekata, sudjelovanje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga ustrojstvene jedinice; obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, priprema podloge i dokumentaciju za pripremu ili objavu provedbenih i natječajnih procedura, sudjeluje u planiranju i pokretanju izbora projekata u obliku otvorenog ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te po potrebi sudjeluje u postupku odabira projekata; priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata; priprema procedure, dokumente, upute i ostale potrebne materijale za uspješnu provedbu projekata, nadgleda, upravlja i izvješćuje Upravu o financijskoj i tehničkoj provedbi pojedinog projekta iz nadležnosti Pododsjeka, suradnja i komunikacija s posredničkim tijelima (npr. SAFU) u provedbi strukturnih projekata u dijelu koji se tiče javne nabave;
 • pribavljanje raznih obvezujućih mišljenja, odobrenja i suglasnosti od ovlaštenih tijela iz područja javne nabave;
 • vođenje evidencije postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i zasebno, istovrsnih evidencija o nabavama male vrijednosti, dostavljanje statističkih podataka Uredu za Javnu nabavu;
 • ovjeravanje računa za naplatu iz segmenta javne nabave;
 • obavljanje tehničkih poslova u svezi s nabavkom kancelarijskog i ostalog potrošnog materijala, nabavkom sitnog inventara i opreme, distribucijom istog;
 • po potrebi i drugi slični poslovi.

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA