Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto voditelj odsjeka personalnih poslova, 1 izvršitelj u radnom odnosu na određeno vrijeme

Broj: 10-230-9/1-2022. Zagreb,                                                                                           20. siječnja 2022.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta voditelj odsjeka (personalnih poslova) – položaj III. vrste, 1 izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme, (zamjena za rodiljni dopust), u Odjelu za opće, administrativne, upravne, pravne i personalne poslove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

 • SSS – gimnazija ili upravno-birotehnička škola
 • 2 godine odgovarajućeg radnog iskustva
 • napredno znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika
 • napredno znanje rada na računalu
 • probni rad 2 mjeseca

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • presliku rodnog lista
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO),
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci
 • dokaz o znanju stranih jezika
 • dokaz o naprednom znanju rada na računalu.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Voditelj odsjeka – personalnih poslova)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA