Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto voditelj ispostave (personalnih poslova), 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Broj: 10-230-15/2-2022.                                                                       Zagreb, 6. srpnja 2022.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 112-02/21-01/518, urbroj: 514-08-01-02/05-21-02, od 20. svibnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/68, urbroj: 513-05-01-21-3, od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

 za popunu radnog mjesta – položaja II. vrste – voditelj ispostave (personalnih poslova), 1 izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Odjelu za opće, administrativne, upravne, pravne i personalne poslove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

 • VŠS – upravnog ili društvenog smjera
 • 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na računalu
 • probni rad 3 mjeseca

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • presliku rodnog lista
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO),
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci
 • dokaz o znanju stranog jezika
 • dokaz o znanju rada na računalu.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će  razgovor. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Voditelj ispostave – personalnih poslova)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Opis poslova radnog mjesta voditelj ispostave

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA