Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik (pravno-upravni), na određeno vrijeme u Odjelu za opće, administrativno upravne, pravne i personalne poslove HAZU

 

Broj: 10-230-13/1-2022.                                                                                        Zagreb, 13. lipnja 2022.

 

Sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 35/22, od 17. ožujka 2022.), točka 3., stavak 1., podstavak 1. i točka IV., stavak 1., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta viši stručni savjetnik (pravno-upravni), 1 (jedan) izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnog službenika, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 (četiri) mjeseca u Odjelu za opće, administrativno upravne, pravne i personalne poslove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • VSS – Pravni fakultet,
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima iste stručnosti,
 • izvrsno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje još jednog svjetskog jezika,
 • napredno znanje rada na računalu,
 • probni rad 4 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • presliku rodnog lista,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO),
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci,
 • dokaz o znanju stranog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik (pravno-upravni).

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je ovdje .

                                                                                            HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA