Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto stručni referent (vatrogasac), 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme u Arboretumu HAZU u Trstenom

 

Broj: 10-230-7/1-2022.                                                                                                   Zagreb, 3. veljače 2022.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 112-01/21-01/989, urbroj: 514-08-01-02/06-21-02 od 7. prosinca 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/185, urbroj: 513-05-01-21-3 od 31. prosinca 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta stručni referent (vatrogasac), 1 (jedan) izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca u Arboretumu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  • SSS – vatrogasna škola ili SSS – tehničkog smjera uz uvjet prekvalifikacije za zanimanje vatrogasca,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • probni rad 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO),
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj za radno mjesto stručni referent (vatrogasac).

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je ovdje.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA