Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto rukovoditelja odjela u područnoj službi u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-02/21-01/518, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, KLASA: 100-01/21-01/68, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za popunu radnog mjesta I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 4 mjeseca, u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 • Arhitektonski fakultet, diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture ili integrirani studij – dipl. ing. arh.

ili

 • Građevinski fakultet, diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva ili dipl. ing. građevine;
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • strani jezici: znanje 1 svjetskog jezika
 • rad na računalu: napredno korištenje MS Office alata i AutoCAD, te drugih suvremenih programa za digitalnu obradu teksta, slika i tehničke dokumentacije;
 • izvrsno poznavanje regulative iz područja gradnje i prostornog uređenja
 • izvrsno poznavanje regulative vezane za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
 • poznavanje regulative iz područja imovinsko-pravnih odnosa
 • poznavanje propisa iz područja geodetske djelatnosti
 • poznavanje provedbe postupaka javne nabave
 • poznavanje postupaka provedbe projekta financiranih iz europskih fondova
 • poznavanje općeg upravnog postupka

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi
 • potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (u originalu, ne starije od 6 mjeseci).

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Rukovoditelj odjela u područnoj službi)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

                                                                                                                                                                                                                                                    Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti                                                                                                                   

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA