Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka (vatrogasne službe), 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u Arboretumu HAZU u Trstenom

Broj: 10-230-6/3-2022.                                                                                              Zagreb, 16. ožujka 2022.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti donijela je dana 16. ožujka 2022.

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 18/22 od 9. veljače 2022., na mrežnoj stranici Hrvatske akademije znanosti i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
I
Poništava se javni natječaj pod poslovnom oznakom broj: 10-230-6/1-2022., za popunu radnog mjesta (položaj II. vrste) – voditelj pododsjeka (vatrogasne službe), jedan izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, u Arboretumu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom.
II
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III
Odluka o poništenju natječaja objavljena je u „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

T A J N I K
Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.


Broj: 10-230-6/1-2022.                                                                                                 Zagreb, 3. veljače 2022.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 112-01/21-01/989, urbroj: 514-08-01-02/06-21-02, od 7. prosinca 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/185, urbroj: 513-05-01-21-3, od 31. prosinca 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta položaj II. vrste – voditelj pododsjeka (vatrogasne službe), 1 (jedan) izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca u Arboretumu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Trstenom.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

  •  VŠS sa završenom vatrogasnom školom – zanimanje vatrogasni tehničar (SSS)
  • 1 godina odgovarajućeg radnog iskustva,
  • probni rad 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  •  životopis;
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi;
  • dokaz o državljanstvu;
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO);
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj za radno mjesto voditelj pododsjeka (vatrogasne službe).

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je ovdje.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA