Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto kustosa u Gliptoteci HAZU, 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Broj: 10-230-10/7-2022.                                                                                  Zagreb, 28. ožujka 2022.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti donijela je dana 28. ožujka 2022.

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 14/22 od 2. veljače 2022., na mrežnoj stranici Hrvatske akademije znanosti i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
I
Poništava se javni natječaj pod poslovnom oznakom broj: 10-230-10/2-2022., za izbor na radno mjesto kustos u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jedan izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od četiri mjeseca.
II
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III
Odluka o poništenju natječaja bit će dostavljena svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj za navedeno radno mjesto i za koje je utvrđeno da zadovoljavaju formalne uvjete natječaja te će biti objavljena „Narodnim novinama“, na mrežnoj stranici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

T A J N I K
Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.

 


Broj: 10-230-10/2-2022.                                                                                     Zagreb, 27. siječnja 2022.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/534, urbroj: 514-08-01-02/06-21-02 od 15. prosinca 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/191, urbroj: 513-05-01-22-3 od 31. prosinca 2021.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto kustos u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 1 izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 (četiri) mjeseca

Uvjeti:

 • VSS, sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva
 • potrebna posebna znanja i uvjeti: određeni Zakonom o muzejima (NN 61/18, 98/19)
 • znanje dva strana jezika
 • znanje rada na računalu
 • probni rad: 4 mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kustosa,
 4. presliku domovnice,
 5. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO),
 6. dokaz o znanju stranog jezika,
 7. dokaz o znanju rada na računalu,
 8. preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao,
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj, obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – za natječaj za radno mjesto kustos.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA