Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto III. vrste – voditelj odsjeka (manjih prijama i posluživanja), 1 izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme

Broj: 10-230-12/1-2022.                                                                                         Zagreb, 16. veljače 2022.

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/990, urbroj: 514-08-01-02/06-21-02 od 7. prosinca 2021. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, klasa: 100-01/21-01/184, urbroj: 513-05-01-21-3 od 31. prosinca 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta III. vrste – voditelj odsjeka (manjih prijama i posluživanja), 1 izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme, (zamjena za privremeno nenazočnog radnika), uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, u Odjelu za opće, administrativne, upravne, pravne i personalne poslove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

  • stručna sprema: SSS;
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

  • životopis;
  • presliku svjedodžbe;
  • presliku domovnice;
  • presliku rodnog lista;
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO);
  • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Voditelj odsjeka – manjih prijama i posluživanja)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA