Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto: administrativna/i tajnica/tajnik

Broj: 10-230-17/2-2022.                                                                                       Zagreb, 24. listopada 2022.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta III. vrste – administrativna/i tajnica/tajnik, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, u Odjelu za opće, administrativne, upravne, pravne i personalne poslove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

 • SSS (srednja škola u trajanju od 4 godine – gimnazija, upravna i birotehnička);
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • znanje jednog svjetskog jezika;
 • napredno znanje rada na računalu;
 • probni rad 2 mjeseca.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • presliku dokaza o državljanstvu;
 • presliku rodnog lista;
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO);
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci;
 • dokaz o znanju stranog jezika;
 • dokaz o znanju rada na računalu.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Administrativna/i tajnica/tajnik)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je na poveznici OVDJE

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA