Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto i imenovanje na položaj upravitelja Zbirke u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

 

Broj: 10-230-8/1-2022.                                                                                             Zagreb, 21. siječnja 2022.

 

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/518, urbroj: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/68, urbroj: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto i imenovanje na položaj upravitelja Zbirke u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu, 1 izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od imenovanja.

Uvjeti :

 • sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
 • potrebna posebna znanja i uvjeti: određeni Zakonom o muzejima (NN 61/18, 98/19)
 • znanje jednog stranog jezika
 • napredno znanje rada na računalu
 • probni rad: 4 mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 3. presliku domovnice,
 4. presliku rodnog lista,
 5. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO),
 6. dokaz o znanju stranog jezika,
 7. dokaz o znanju rada na računalu,
 8. preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao,
 9. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Zbirke Baltazar Bogišić,
 10.   uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj, obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj (upravitelj Zbirke).

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je ovdje .

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA