Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto arhivist/arhivistica u Arhivu HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 112-02/21-01/518, Urbroj: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/68, Urbroj: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021.,

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta: arhivist/arhivistica, 1 izvršitelj/izvršiteljica, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 4 mjeseca, u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

a) VSS humanističkog smjera;

b) položen stručni ispit za zvanje arhivist;

c) 2 godine radnog iskustva;

d) znanje jednog stranog jezika;

e) probni rad 4 mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za zvanje arhivist uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 1 (jedne) godine, računajući od dana stjecanja uvjeta za prijavu stručnog ispita za zvanje arhivist sukladno Pravilniku o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

  1. životopis
  2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen
  4. dokaz o državljanstvu (preslika)
  5. rodni list (presliku)
  6. elektronički zapis o radno-pravnom statusu
  7. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj za radno mjesto arhivist u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.“

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA