Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto administrativni referent, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u Jadranskom zavodu HAZU

Broj: 10-230-11/2-2022.                                                                                                             Zagreb, 24. siječnja 2022.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 112-01/21-01/534, urbroj: 514-08-01-02/06-21-02, od 15. prosinca 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom klasa: 100-01/21-01/191, urbroj: 513-05-01-22-3, od 31. prosinca 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta administrativni referent (međunarodne korespondencije), 1 izvršitelj, u radnom odnosu na određeno vrijeme, (zamjena za privremeno nenazočnog radnika), u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):

 • SSS,
 • 2 godine odgovarajućeg radnog iskustva,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • probni rad 2 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti i pripravnici.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe,
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO),
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci,
 • dokaz o znanju stranog jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, članovi Povjerenstva za izbor kandidata obavit će razgovor. Ako pozvani kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Administrativni referent – Jadranski zavod HAZU)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Opis poslova radnog mjesta dostupan je ovdje .

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA