Nagrade i natječaji

Natječaj za poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02″ raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti u Strossmaverovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta IP-2020-02-1356, Istraživanje provenijencije umjetnina u zagrebačkim zbirkama, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Istraživački projekti, rok IP-2020-02″.

Uz uvjete za izbor propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskim aktima, kandidati trebaju udovoljavati posebnim uvjetima:

– završen poslijediplomski sveučilišni studij i doktorska disertacija iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti
– iskustvo sudjelovanja na istraživačkom projektu
– iskustvo rada u muzeju
– stručna i znanstvena aktivnost (najmanje dva (2) objavljena znanstvena rada, od toga najmanje jedan (1) iz teme istraživanja provenijencije umjetnina; najmanje dva (2) izlaganja na znanstvenim skupovima, od toga najmanje jedno (1) u inozemstvu
– probni rad: 4 mjeseca

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku dokaza o završetku diplomskog studija,
– presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,
– popis stručnih i znanstvenih radova i izlaganja na skupovima,
– dokaz o sudjelovanju na istraživačkom projektu,
– dokaz o radu u muzeju,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata.

Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i razgovora s Povjerenstvom za izbor kandidata.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, s naznakom “Personalnoj službi – za natječaj (poslijedoktorand – projekt IP-2020-02-1356)”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti

Zagreb

 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama br. 2  u petak, 8. siječnja 2021.

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA