Nagrade i natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta voditelj Pomorske zbirke

Broj: 10-230-22/1-2022.                                                                  Zagreb, 22. studenoga 2022.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta: voditelj Pomorske zbirke – (kustos do muzejski savjetnik) – u rangu voditelja muzejsko-galerijske zbirke, 1 izvršitelj, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od četiri mjeseca u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij povijesti umjetnosti ili informacijskih  znanosti (smjer muzeologije);
 • potrebna posebna znanja i uvjeti: određeni Zakonom o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 104/2019);
 • najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili
 • obrazovanju;
 • znanje jednog svjetskog jezika;
 • napredno znanje rada za računalu;
 • probni rad: 4 mjeseca.

Prijavi treba priložiti:

 1. presliku diplome
 2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO)
 3. dokaz o znanju stranog jezika
 4. životopis s preslikom dokaza o državljanstvu i rodnog lista
 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj, obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – za natječaj voditelj Pomorske zbirke.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA