Nagrade i natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta i imenovanje na položaj upravitelja/upraviteljice Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/658, Urbroj: 514-08-01-02/02-21-02 od 18. lipnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/86, Urbroj: 513-05-01-21-2 od 12. srpnja 2021., te u skladu s člankom 26. i 27. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta i imenovanje na položaj upravitelja/upraviteljice STROSSMAYEROVE GALERIJE STARIH MAJSTORA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na 4 godine od imenovanja (1 izvršitelj/izvršiteljica).

              Uvjeti :

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– potrebna posebna znanja i uvjeti: određeni Zakonom o muzejima (NN 61/18, 98/19)

– 5 godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju

– aktivno znanje jednog stranog jezika

– probni rad: 4 mjeseca

Prijavi treba priložiti:

  1. presliku diplome,
  2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO),
  3. dokaz o znanju stranog jezika,
  4. životopis s preslikom dokaza o državljanstvu i rodnog lista,
  5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  6. preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao,
  7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Strossmayerove galerije starih majstora.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj, obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj (upravitelj Strossmayerove galerije starih majstora).

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

    Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA