Nagrade i natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta asistent, zn. polje arheologija ili antropologija u Antropološkom centru HAZU

 

Broj: 10-230-16/2-2023.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija ili antropologija u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u punom radnom vremenu, radi analize ljudskog koštanog materijala i paljevinskih ostataka iz arheoloških i forenzičkih konteksta, te održavanja i digitalizacije Osteološke zbirke HAZU. Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane ZOR-om (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)

Uz uvjete za izbor propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i podzakonskim aktima, kandidati trebaju udovoljavati posebnim uvjetima:

 • završen sveučilišni diplomski studij područje humanističke znanosti, znanstveno polje arheologija ili antropologija;
 • poznavanje dvaju svjetskih jezika (engleski jezik obavezan);
 • informatička pismenost;
 • probni rad: 4 mjeseca.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis;
 • presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;
 • potvrdu o prosjeku ocjena od najmanje 4,0 ili zauzeto mjesto među 10% najuspješnijih studenata;
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
 • dokaz o poznavanju dvaju svjetskih jezika;
 • dokaz o informatičkoj pismenosti;
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu;
 • prikaz dosadašnjega stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja isključivo u elektronskom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF- formatu na email: sgregic@hazu.hr, s naznakom “Personalnoj službi – za natječaj (asistent u Antropološkom centru HAZU)”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja Ugovora o radu.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA