Nagrade i natječaji

Natječaj za popunu radnih mjesta u Odjelu za izdavačku djelatnost HAZU na određeno vrijeme: stručni suradnik (1 izvršitelj) i lektor (1 izvršitelj)

Broj: 10-230-11/2-2021.                                                                         Zagreb, 11. listopada 2021.

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave RH pod poslovnom oznakom KLASA: 112-03/21-01/84, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02, od 13. rujna 2021. i Ministarstva financija RH pod poslovnom oznakom KLASA: 100-01/21-01/123, URBROJ: 513-05-01-21-3, od 28. rujna 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sljedećih radnih mjesta u Odjelu za izdavačku djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnog radnika):

  1. stručni suradnik, 1 izvršitelj,
  2.  lektor, 1 izvršitelj.

 Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Ad. 1.

a) sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije (magistar inženjer grafičke tehnologije);

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima tehničkog uređivanja knjiga i časopisa;

c) znanje engleskoga jezika i napredna informatička znanja (Microsoft office, Adobe photoshop, Coreldraw, Indesign);

d) probni rad 4 mjeseca.

 Ad.2.

a) Visoka stručna sprema (VSS), završen diplomski sveučilišni studij na Filozofskom fakultetu, smjer kroatistika;

b) najmanje 3 godine radnog iskustva na lektorskim poslovima (za hrvatski jezik);

c) poznavanje rada na računalu;

d) probni rad 4 mjeseca.

Podnositelji  prijavi trebaju priložiti:

  1. presliku diplome, (dokaz pod a)
  2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO), (dokaz pod b)
  3. dokaz o znanju stranog jezika, (za Ad.1. dokaz pod c)
  4. dokaz o poznavanju rada na računalu (za Ad. 1. i za Ad.2. dokaz pod c)
  5. životopis s preslikom domovnice i rodnog lista
  6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi-za natječaj s naznakom za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe ženskog i muškog spola.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnost

Zagreb

 

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA