Nagrade i natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine HAZU

Na temelju odluke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Broj: 10-230-25/1-2022. od 12. prosinca 2022. raspisuje se

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 4 mjeseca, u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Uvjeti:

 • Arhitektonski fakultet, diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture ili integrirani studij – dipl. ing. arh. ILI Građevinski fakultet, diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva ili dipl. ing. građevine;
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • strani jezici: znanje 1 svjetskog jezika;
 • rad na računalu: napredno korištenje MS Office alata i AutoCAD, te drugih suvremenih programa za digitalnu obradu teksta, slika i tehničke dokumentacije;
 • izvrsno poznavanje regulative iz područja gradnje i prostornog uređenja;
 • izvrsno poznavanje regulative vezane za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara;
 • poznavanje regulative iz područja imovinsko-pravnih odnosa;
 • poznavanje propisa iz područja geodetske djelatnosti;
 • poznavanje provedbe postupaka javne nabave;
 • poznavanje postupaka provedbe projekta financiranih iz europskih fondova;
 • poznavanje općeg upravnog postupka.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi;
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu;
 • potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo;
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o znanju stranog jezika;
 • dokaz o znanju rada na računalu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (u originalu, ne starije od 6 mjeseca).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Rukovoditelj odjela u područnoj službi)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Hrvatska akademija
Znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA