Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor znanstvenika: radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za izbor znanstvenika, 2 (dva) izvršitelja, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, na provedbi projekta koji nije ograničenog trajanja Povijest Dubrovnika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.

 Uz uvjete za izbor koji su propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i podzakonskim aktima i Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, kandidat treba udovoljavati sljedećim posebnim uvjetima:

a) akademski stupanj doktora znanosti – područje humanističkih znanosti, polje povijest;

b) radno iskustvo: najmanje 5 godina u zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta;

c) izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, polje povijest;

d) objavljeni znanstveno/stručni radovi iz znanstvenog polja povijest, s naglaskom na proučavanje dubrovačke ranonovovjekovne i moderne povijesti

e) sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima i barem tri znanstvenoistraživačka projekta

 

Uz prijavu treba priložiti:

  1. presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti;
  2. presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika;
  3. popis znanstvene i stručne djelatnosti;
  4. dokaz o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (potvrda za svaki dokaz)
  5. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO);
  6. dokaze pod e);
  7. životopis, u kojemu trebaju biti navedeni podaci iz članka 19. točke “a” i “b” Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/2017);
  8. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  9. presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

 

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Hrvatska akademija

znanosti i umjetnosti

Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA