Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor znanstvenika na radnom mjestu znanstvenog suradnika, područje humanističkih znanosti, polje etnologija i kulturna antropologija, na neodređeno vrijeme u Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU

Broj: 10-229/61-2023.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na radnom mjestu znanstvenog suradnika, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i kulturna antropologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Odsjeku za etnologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa i uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022) pristupnici moraju ispunjavati i odgovarajuće dodatne uvjete utvrđene Akademijinom Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, koji se nalazi na mrežnim stranicama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (link: https://www.info.hazu.hr/upload/File/2020/ODLUKE-2020/PRAVILNIK-O-DODATNIM-UVJETIMA-ZA-ZNANSTVENA-RADNA-MJESTA-10-194-26-1-2020_02.pdf  )

Kandidat treba udovoljavati i sljedećim uvjetima:

a) radno iskustvo najmanje deset godina;

b) izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz područja humanističkih znanosti, polje etnologije i kulturne antropologije;

c) objavljene znanstvene/stručne radove, iz znanstvenog polja etnologija i kulturna antropologija, s naglaskom na zaštiti, istraživanju, dokumentiranju i muzeološkoj prezentaciji materijalnih i nematerijalnih aspekata hrvatske tradicijske kulture, tematiziranju ženskog autorstva i ženske izvedbe u starijoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici te kritičkoj obradi i objavljivanju etnoloških i folklorističkih rukopisnih zbirki iz etnoloških arhiva

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  1. dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju (presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti);
  2. preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju;
  3. popis znanstvene i stručne djelatnosti;
  4. dokaz o radnom iskustvu;
  5. životopis, u kojemu trebaju biti navedeni podaci iz članka 19. točke “a” i “b”  Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/2017);
  6. dokaz o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Akademijinim Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta;
  7. presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
  8. presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijava se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na e-mail: sgregic@hazu.hr s naznakom: Personalnoj službi – natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA