Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor u radni odnos rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi Odjela za zaštitu i održavanje imovine

Broj: 10-230-2/4-2023.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, objavljuje

I S P R A V A K   N A T J E Č A J A

 u natječaju za izbor rukovoditelja (šefa) odsjeka u središnjoj službi (zaštite na radu i zaštite od požara, tehničko-fizičke zaštite i nadzora nad organizacijom događanja) Odjela za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme koji je objavljen u Narodnim novinama broj 8 od 20.1.2023.  ispravlja se na način da se u dijelu teksta „Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:“ dodaje točka teksta koja glasi:

 • dokaz o položenim stručnim ispitima

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položene stručne ispite uz uvjet da ih polože u roku od godine dana od dana potpisivanja ugovora o radu.

 U ostalom dijelu teksta natječaj ostaje nepromijenjen.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ispravka natječaja, dostavom na gornju adresu, s naznakom : „Personalna služba – za natječaj rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (zaštite na radu i zaštite od požara, tehničko-fizičke zaštite i nadzora nad organizacijom događanja) Odjela za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb


Na temelju odluke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Broj: 10 – 230 -2/1-2023. od 17. siječnja 2023. godine te sukladno čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),  raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor u radni odnos rukovoditelja (šefa) odsjeka u središnjoj službi (zaštite na radu i zaštite od požara, tehničko-fizičke zaštite i nadzora na organizacijom događanja) Odjela za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • stručna sprema: VSS –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ­tehničke struke
 • radno iskustvo: 5 godina
 • potrebna posebna znanja:
  • strani jezici: znanje 1 svjetskog jezika
  • rad na PC-u: napredno korištenje MS Office alata
 • stručni ispiti:
  • stručnjak zaštite na radu I. stupnja ili specijalist zaštite na radu
  • stručni ispit djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
 • probni rad: 4 mjeseca
 • moguće zaposlenje pripravnika: ne
 • ponovni izbor zaposlenika svake četvrte godine: ne

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi;
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu;
 • potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo;
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o znanju stranog jezika;
 • dokaz o znanju rada na računalu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (u originalu, ne starije od 6 mjeseca).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (zaštite na radu i zaštite od požara, tehničko-fizičke zaštite i nadzora na organizacijom događanja) Odjela za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA