Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor u radni odnos i imenovanje na položaj upravitelja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju čl. 20. i 22. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19) i čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u radni odnos i imenovanje na položaj upravitelja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na mandat od 4 godine od imenovanja, s probnim radom od 4 mjeseca.

 Za upravitelja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

Uvjeti za imenovanje:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
 • položen stručni knjižničarski ispit;
 • najmanje pet godina rada u knjižnici;
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
 • znanje 2 (dva) svjetska jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika);
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu;
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju  je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca);
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada;
 • dokaz o znanju dva svjetskog jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika);
 • dokaz o poznavanju rada na PC-u;
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi –  natječaj za izbor u radni odnos upravitelja Knjižnice HAZU, u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Detaljni uvjeti natječaja dostupni su ovdje.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA