Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor u radni odnos i imenovanje na položaj upravitelja Arhiva HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), i čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u radni odnos i imenovanje na položaj upravitelja Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1 izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od imenovanja.

Uvjeti za imenovanje:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički  diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
 • položen stručni ispit iz arhivske struke,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • rad na PC-u.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu
 • potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o znanju stranog jezika
 • dokaz o znanju rada na računalu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (u originalu, ne starije od 6 mjeseca)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnih znanja. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb, s naznakom: „Personalna služba – za natječaj (Upravitelj Arhiva HAZU)“.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA