Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 20/21 od 26. veljače 2021., na portalu Europskog istraživačkog prostora i Akademijinoj web-stranici za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, radi analize ljudskog koštanog materijala i paljevinskih ostataka iz arheoloških i forenzičkih konteksta, te održavanja i digitalizacije Osteološke zbirke HAZU.

Mijenja se dio teksta natječaja na način da se tekst ,”u radnom odnosu na neodređeno vrijeme” zamjenjuje tekstom ,”u radnom odnosu na određeno vrijeme’‘.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja ispravka dijela natječaja u Narodnim novinama.

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zagreb

Ispravak će biti objavljen u Narodnim novinama br. 27/21 od srijede 17. ožujka 2021.

 


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje

NATJEČAJ

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, radi analize ljudskog koštanog materijala i paljevinskih ostataka iz arheoloških i forenzičkih konteksta, te održavanja i digitalizacije Osteološke zbirke HAZU.

Uz uvjete za izbor propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskim aktima, kandidati trebaju udovoljavati posebnim uvjetima:

 • završen diplomski studij
 • završen poslijediplomski sveučilišni studij, područje humanističke znanosti, znanstveno polje arheologija, smjer: srednji vijek i doktorska disertacija na temu bioarheologije
 • odlično poznavanje osteologije, paleopatologije i paleodontologije
 • iskustvo sudjelovanja na istraživačkim projektima
 • iskustvo organiziranja radionica
 • iskustvo u promicanju znanosti u medijima
 • sudjelovanje u terenskom istraživanju u svojstvu bioarheologa
 • poznavanje dvaju svjetskih jezika (engleski jezik obavezan)
 • visoka informatička pismenost
 • znanstvena aktivnost – najmanje pet (5) objavljenih znanstvenih publikacija; najmanje deset (10) izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
 • probni rad: 4 mjeseca

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku dokaza o završetku diplomskog studija,
 • presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 • popis stručnih i znanstvenih radova i izlaganja na skupovima,
 • dokaz o sudjelovanju na istraživačkom projektu,
 • dokaz o poznavanju dvaju svjetskih jezika
 • dokaz o visokoj informatičkoj pismenosti
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata. Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i razgovora s Povjerenstvom za izbor kandidata .

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, s naznakom “Personalnoj službi – za natječaj (Poslijedoktorand u Antropološkom centru HAZU)”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zagreb

Natječaj za poslijedoktoranda u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bit će objavljen u Narodnim novinama broj 20/21 od 26. veljače 2021.

 

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA