Nagrade i natječaji

Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija u Zavodu za ornitologiju HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02“ raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije u Zavodu za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme od dvije godine s punim radnim vremenom, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta IP-2020-02-8793, „Kopno ili more: ekološki i genetički aspekti izbora staništa crvenokljune čigre“, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Istraživački projekti, rok IP-2020-02“.

Uz uvjete za izbor propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i podzakonskim aktima, kandidati trebaju udovoljavati posebnim uvjetima:

 • završen poslijediplomski sveučilišni studij i doktorska disertacija iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije
 • stručna i znanstvena aktivnost (najmanje  3 godine)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u računalnim analizama u biologiji
 • razdoblje od početka upisa doktorskog studija ne smije biti dulje od 10 godina (ne uračunavajući  rodiljni/roditeljski dopust ili dugotrajnu bolest) a kandidat nije proveo više od 2 godine na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda ili više od 4 godine na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ako su dvije godine bile financirane iz međunarodnih projektnih sredstava
 • probni rad: 4 mjeseca

Prednost ostvaruju kandidati s iskustvom iz područja ornitologije, osobito u istraživanjima morskih ptica.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku dokaza o završetku diplomskog studija,
 • presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 • popis stručnih i znanstvenih radova i izlaganja na skupovima,
 • dokaz o znanju engleskog jezika,
 • dokaz o iskustvu u računalnim analizama u biologiji,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskog jezika (razina C2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata. Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i razgovora s Povjerenstvom za izbor kandidata.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava se podnosi u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, s naznakom “Personalnoj službi – za natječaj (poslijedoktorand – projekt IP-2020-02-8793)”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

HRVATSKA AKADEMIJA

ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA