Nagrade i natječaji

Natječaj za 1 stručnog suradnika u Zavodu za ornitologiju HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11,  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor stručnog suradnika, 1 izvršitelj, u Zavodu za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na rok od tri godine za rad na projektu ograničenog trajanja „Optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir“.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1.  viša ili visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti;
 2. odlično poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 3. znanje rada na računalu na razini naprednog samostalnoga korištenja standardnih alata (MS Office, Excel, Word, Access);
 4. probni rad 3 mjeseca za višu stručnu spremu odnosno 4 mjeseca za visoku stručnu spremu.

 Podnositelji  prijavi trebaju priložiti:

 • životopis;
 • presliku diplome;
 • dokaz o znanju engleskoga jezika i rada na računalu;
 • preslika domovnice i rodnog lista
 • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis HZMO),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prednost ostvaruju kandidati koji posjeduju

 • prstenovačku dozvolu i dobru informiranost o sustavu znanstvenog prstenovanja ptica, poznavanje vrsta ptica Hrvatske, radno iskustvo u području ornitologije, sposobnost samostalnog provođenja stručnih ornitoloških projekata i terenskih istraživanja;
 • IT certifikat (MSCA SQL ili slično), znanje primjene deskriptivne statistike;
 • vozačku dozvolu B kategorije;
 • spremnost za kontinuirano učenje/usavršavanje te sudjelovanje u timskom radu i istraživačkom radu na terenu.

Prije donošenja odluke, s pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se  testiranje znanja engleskog jezika i rada na računalu (MO Excel i Access) i razgovori radi provjere stručnih znanja i sposobnosti.

O održavanju razgovora i testiranjima pristupnici će biti pravodobno obaviješteni. Ako pristupnici ne pristupe razgovorima ili testiranjima, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijava s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – za natječaj (stručni suradnik).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave mogu podnositi osobe oba spola.

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAGREB

Navigacija

PRETRAGA OBJAVLJENIH NATJEČAJA