Marjanac Ljerka

Zaposlenici akademije

Telefoni:

 • +385(0)4698233

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti (2012. – …)

Marjanac Ljerka

Zaposlenici akademije

Institucije:

 • sedimentolog – Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU (1996. – …)

Rođena: 1956

Izobrazba

 • Osnovno i gimnazijsko obrazovanje u Zagrebu / Primary and secondary education in Zagreb, Croatia.
 • Dobitnik stipendije američke organizacije za razmjenu omladine i studenata 1973/74; maturirala u Cubberley Highschool Palo Alto, California / Granted the stipend of the American Field Service programme for 1973/74; graduated from Cubberley Highschool in Palo Alto, California.
 • Diplomirala na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1980.g. / Diploma and title of The Diplomed Engineer (Ingeniarius diplomate probatus) at Department of Geology and Paleontology, Faculty of Science and Mathematics, University of Zagreb in 1980.
 • Postdiplomski studij smjera Regionalna geologija 1980-1982 na Zajedničkom studiju područja geologije Sveučilišta u Zagrebu / Postgraduate studies in Regional geology 1980_1982 at the Joint Studies in the Field of Geology of The University of Zagreb
 • Magistrirala u području sedimentologije kod prof.dr. Vladimira Jelaske na Sveučilištu u Zagrebu / achieved the title Master of Sciences in field of sedimentology under supervision of prof.dr. Vladimir Jelaska at the University of Zagreb in 1988.
 • Doktorski rad “Sedimentološke značajke pleistocenskih taložina priobalja i otoka sjevernog Jadrana” u postupku / PhD theses “Sedimentary characteristics of Pleistocene deposits of the northern Adriatic coast and islands” in process
 • Specialized courses within petroleum geology studies at the Geological institute, University of Bergen, taken in the period 1993-1995: advanced courses in sedimentology, petroleum geology and geological interpretation of geophysical data.
 • Završen tečaj “Mikromorfologija glacigenih sedimenata” u Tubingenu 2001.g. / Certificate for the International workshop on the micromorphology of glaciogenic sediments in Tubingen 2001

Zaposlenja

 • Institut za geološka istraživanja Zagreb / Geological Institute of Zagreb, 1980 – 1984
 • Srednja geološka i kemijska škola Zagreb (predavač opće geologije) / Highschool of Geological and Chemical Technology in Zagreb (geology teacher), 1984 – 1985
 • INA – Geološki konzalting (prvotno INA-Projekt), sedimentolog / INA-Geological Consulting Zagreb (former INA-Projekt), sedimentologist, 1986 – 1992
 • Geološki institut sveučilišta u Bergenu (predavač sedimentologije klastita) / Geological institute of the University in Bergen (lecturer of sedimentology of clastics) 1993 – 1994
 • 1995 nezaposlena / 1995 unemployed
 • Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU od 1996 – (sedimentolog) / Institute of Quaternary paleontology and geology, Croatian Academy of Sciences and Arts since 1996 (sedimentologist)

Područja istraživanja

 • Kvartarni sedimenti i mehanizmi taloženja, Glacijalni i periglacijalni sedimenti, Špiljski sedimenti, Litostratigrafija kvartara, Impakti i relevantni sedimenti, Zaštita geološke baštine /
 • Quaternary sediments and sedimentation processes, Glacial and periglacial sediments in the past, Cave deposits, Quaternary Lithostratigraphy, Impacts and related sediments, Geoconservation